Ημερήσιο αρχείο: 19 Σεπτεμβρίου, 2019

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στους πολίτες για συμμετοχή - συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στους πολίτες για συμμετοχή – συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η Περιφέρεια Κρήτης συγκροτεί την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με : -τις διατάξεις  του άρθρου 178 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από...

Νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό “Βack to school”

Νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό “Βack to school”

Για άλλη μια χρονιά το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ προσπαθεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί να ενδυναμώσουν τη γνώση των παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με...