Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 13/6/2016

Δήμαρχος, Προεδρείο,

Δήμαρχος, Προεδρείο,

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου, η πρόσκληση και ημερήσια διάταξη:

Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 13 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη  με Θέματα  Συνεδρίασης :

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016
2. Λήψη απόφασης για την χρήση του Νόμου 25/75, άρθρο 10 όσον αφορά την αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού
3. Συζήτηση σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα
4. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με ανάκληση των υπ΄αριθμ. 467/2005 και 332/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του κ. Δρακωνάκη Κων/νου
5. Έγκριση έκθεσης Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο 2015 – 2019
6. Καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος της διαχείρισης (management)  και εκμετάλλευσης για ορισμένο χρόνο του Σφαγείου του π. Δήμου Νεάπολης
7. Τροποποίηση της αριθμ. 219/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ωράριο φορτοεκφόρτωσης
8. Συζήτηση επί αιτήσεως Θεραπείας Εργολήπτη Δημοσίων έργων για την “Κατασκευή παραδοσιακής ταβέρνας στο Σπήλαιο της Μιλάτου”
9. Συζήτηση επί της αριθμ. 30/2015 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης η οποία αφορά “Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την κεντρική πλατεία της  Νεάπολης”
10. Γνωμοδότηση επί εγγράφου Κτηματικής Υπηρεσίας σχετικά με την Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλούς & παραλίες
11. Συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μετά την υπ΄αριθμ. 433/6-5-2016 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ.
12. Συζήτηση επί της αριθμ. 57/2016 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. η οποία αφορά “Συζήτηση για λήψη απόφασης περί διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης”
13. Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 5/2015 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Κρούστα η οποία αφορά αγορά δύο παλαιών κτισμάτων εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας  – Ορισμός επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης
14. Συζήτηση  – απόφαση επί εγγράφου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου το οποίο αφορά  “Δημιουργία πλατείας στο Καστέλλι΄΄
15. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Εταιρείας Alzeheimer  Θεσσαλονίκης
16. Συζήτηση – απόφαση επί δηλώσεως βούλησης παράτασης μίσθωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
17. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την υποβρύχια διερεύνηση των ποντισμένων αρχαιοτήτων της Ελούντας για την τουριστική προβολή της περιοχής
18. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντηρήσεις αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών ΚΧ – Κτιριακών εγκαταστάσεων 2016”
19. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ”
20. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΤΑΠΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”
21. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
22. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παδείας σχετικά με παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής για διοργάνωση εκδηλώσεων
23. Έγκριση της αριθμ. 19/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου η οποία αφορά αίτημα κατοίκων περιοχής Λαγκός (ΚΤΕΛ) Αγίου Νικολάου
24. Λήψη απόφασης για την υφιστάμενη μίσθωση που αφορά στο περίπτερο επί της οδού Παλαιολόγου έναντι Νοσοκομείου
25. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού του
26. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Αγίου Νικολάου κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη
27. Διαγραφή προσαυξήσεων για κ. Ανδρουλάκη Γεώργιο και παραλιακών ξενοδοχείων “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”
28. Διαγραφή προστίμου για την κ. Ευαγγελινάκη Ευαγγελία
29. Διαγραφή τελών Νεκροταφείου
30. Διαγραφή τελών άρδευσης Κατρινάκη Δημητρίου του Αντωνίου λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη
31. Διαγραφή τελών επί εκδιδομένων λογαριασμών – παρεπιδημούντων (ΖΟΝΤΙΑΚ Α.Ε. , ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε., ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΣΟΦΙΑ) λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη
32. Έγκριση επί της αριθμ. 28/2016 απόφασης Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΝ η οποία αφορά “Απολογισμό – Έγκριση κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης έτους 2015”
33. Συζήτηση επί απόφασης Τ.Ο.Ε.Β. Καλού Χωριού η οποία αφορά “Πρόσληψη Γραμματέως με σύμβαση ορισμένου χρόνου”
34. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου Α.Ο. Λατώ (Σκακιστικό Τμήμα)
35. Συζήτηση επί της αριθμ. 12/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς η οποίας αφορά “Πρόταση εισόδου ζώων στο Οροπέδιο Καθαρού Όρους για το έτος 2016”
36. Έγκριση παραχώρησης μη λειτουργούντων σχολείων για καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις
37. Έγκριση της αριθμ. 14/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς η οποία αφορά “Συζήτηση επί αιτήσεως Βάρδα Ιωάννη του Αντωνίου για άδεια βοσκής στην γεωργική ζώνη Κριτσάς”
38. Απομάκρυνση δέντρων δίπλα από τη Σκάλα που καταλήγει στην οδό Τελχινίας 1 στην περιοχή Μύλου
39. Αντικατάσταση μελών στον ΟΚΥΔΑΝ
40. Αντικατάσταση μελών την ΔΕΥΑΑΝ
41. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού έτους 2016 του Δήμου Αγί ου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του
42. Ορισμός μελών της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού έτους 2016 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του
43. Αποδοχή Αρχείου Ν.Ε.Λ.Ε.
44. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
45. Έγκριση πληρωμής δαπάνης μετάβασης Δημάρχου
46. Έγκριση πληρωμής δαπάνης μετακίνησης Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα Τουρισμού στη Στοκχόλμη
47. Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών
48. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ
49. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών και εργασιών
50. Έγκριση πληρωμής δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ
Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: