Ετικέτα: επιτροπή διαβούλευσης

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στους πολίτες για συμμετοχή - συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στους πολίτες για συμμετοχή – συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η Περιφέρεια Κρήτης συγκροτεί την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με : -τις διατάξεις  του άρθρου 178 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από...