Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν την έναρξη της συνεδριασης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 25η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο REX στον γ΄ όροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/9-7-2022, ΦΕΚ Β 5129/1-10-2022, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

 1. Έγκριση υποβολής πρότ ασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022» (Πράσινο
  2)
  Συζήτηση
  απόφαση σχετικά με πρόσκληση από το Προξενείο της Μπολώνια
  Ιταλίας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής γλώσσας (6 02
  2023) και μετάβασης του κ Δημάρχου
  3)
  Συζήτηση
  απόφαση σχετικά με Δημιουργία Τράπεζας γης
  4)
  Συζήτηση
  απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 6/2022 απόφασης Κοινότητας Κριτσάς
  σχετικά με την αγορά ακινήτου του Αγροτ. Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Κριτσάς
  5)
  Έγκρ
  Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ιση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΕΚΠΑ με θέμα «Πιλοτικό Πρόγραμμα επιμόρφωσης και Ειδικών Δράσεων στη ΕΚΠΑ με θέμα «Πιλοτικό Πρόγραμμα επιμόρφωσης και Ειδικών Δράσεων στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον και σε Κρίσιμες Δομές στο Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον και σε Κρίσιμες Δομές στο Δήμο Αγίου Νικολάου»Δήμο Αγίου Νικολάου»
  6)
  Συγκρότηση επ
  Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης επικειμένων στην επέκταση ιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης επικειμένων στην επέκταση σχεδίων πόλεων Αγίου Νικολάου και Νεάποληςσχεδίων πόλεων Αγίου Νικολάου και Νεάπολης
  7)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 68/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 68/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δένδρου κουτσουπιάς Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δένδρου κουτσουπιάς από την από την πλατεία Ευαγγελιστρίας 20 στη Νεάπολη»πλατεία Ευαγγελιστρίας 20 στη Νεάπολη»
  8)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 67/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 67/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο δένδρων λεύκας από το ΕΠΑΛ Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο δένδρων λεύκας από το ΕΠΑΛ ΝεάποληςΝεάπολης
  9)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 66/2022 αποφάσεως απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 66/2022 αποφάσεως της Επιτροπής της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο δένδρων λεύκας που φύονται Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο δένδρων λεύκας που φύονται στο πεζοδρόμιο έξω από το παλιό γυμνάσιο Νεάποληςστο πεζοδρόμιο έξω από το παλιό γυμνάσιο Νεάπολης
  10)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 65/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 65/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο γεραΠοιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο γερασμένων πεύκων από τον σμένων πεύκων από τον κήπο στη Νεάποληκήπο στη Νεάπολη
  11)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 64/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 64/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση πεύκου από τον κήπο στην ΝεάποληΠοιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση πεύκου από τον κήπο στην Νεάπολη
  12)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 63/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 63/2022 αποφάσεως της Επιτροπής ΠΠοιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο πεύκων έντονα κεκλιμένων από οιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δύο πεύκων έντονα κεκλιμένων από τον κήπο στη Νεάπολητον κήπο στη Νεάπολη
  13)
  Συζήτηση
  Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 62/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 62/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δένδρου καζουαρίνας από τον κήπο Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση δένδρου καζουαρίνας από τον κήπο στη Νεάποληστη Νεάπολη
  14)
  Συζ
  Συζήτηση ήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 61/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 61/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση λεύκας από το χώρο στάθμευσης των Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση λεύκας από το χώρο στάθμευσης των ΤΑΞΙ στη ΝεάποληΤΑΞΙ στη Νεάπολη
  15) Συζήτηση –– απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 60/2022 αποφάσεως της Επιτροπής απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 60/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορΠοιότητας Ζωής η οποία αφορά απομάκρυνση πεύκων από τον περιβάλλοντα χώρο ά απομάκρυνση πεύκων από τον περιβάλλοντα χώρο του 1του 1ουου Δημοτικού και του 1Δημοτικού και του 1ουου Γυμνασίου Νεάπολης Γυμνασίου Νεάπολης
  16) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών –– προμπρομηθειών ηθειών σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016διατάξεις του Ν. 4412/2016
  17) Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «Συντηρήσεις αραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «Συντηρήσεις — Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών –– Κ.Χ. Κ.Χ. –– Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νεάπολης 2022»Νεάπολης 2022»
  18)
  Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Κατασκευών σχετικά με «χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Μονώσεις προθεσμίας για το έργο «Μονώσεις –– ΣυντηρΣυντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων ήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (Φιλοδημος ΙΙ)(Φιλοδημος ΙΙ)
  19)

  Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη Δράμα στο συνέδριο της ΔΕΠΑΝ (10(10–11/02/23)11/02/23)
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: