γρίπη των πτηνών κρούσμα σε κύκνο στο νοµό Έβρου
ένας κύκνος

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα λοιμωδών) σας ενηµερώνουµε πως στις 19 ∆εκεµβρίου 2016 ανιχνεύτηκε γρίπη των πτηνών (Η5) σε βουβόκυκνο (Cygnus olor)

που εντοπίστηκε στο δέλτα του Έβρου και προσκοµίστηκε νεκρός στην οικεία ∆.Α.Ο.Κ.. Κατά την εργαστηριακή διερεύνηση αποκλείστηκε σε πρώτη φάση η παρουσία του υπότυπου Η5Ν1, που σύµφωνα µε την απόφαση 2006/563/ΕΚ θα σήµαινε την ανάγκη    λήψης

µέτρων στα πουλερικά (ζωνοποίηση, περιορισµοί στις µετακινήσεις κλπ), ενώ το προσεχές διάστηµα θα προσδιοριστεί επακριβώς ο τύπος (Νx) της νευραµινιδάσης και η παθογονικότητα του στελέχους. Σύµφωνα πάντως µε τα έως σήµερα επιζωοτιολογικά δεδοµένα από τα πολυάριθµα κρούσµατα σε όλη την Ευρώπη, η εκτίµηση είναι ότι πρόκειται για τον υψηλής παθογονικότητας (HPAI) υπότυπο Η5Ν8. Επιπλέον, σας γνωρίζουµε πως στη Βουλγαρία τις προηγούµενες ηµέρες επιβεβαιώθηκαν κρούσµατα του εν λόγω υπότυπου σε πέντε εκµεταλλεύσεις πουλερικών, οικόσιτες και συστηµατικές, µία εκ των οποίων βρίσκεται πλησίον της Φιλιππούπολης.

Κατόπιν του σχετικού ευρήµατος στη χώρα µας και της εµφάνισης της νόσου στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Κροατία), οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούνται να είναι σε αυξηµένη εγρήγορση και να προβούν άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπ’ αριθ. 3678/128599/17-11-2016 έγγραφο της υπηρεσίας µας, προκειµένου να ενισχυθεί το σύστηµα εποπτείας και να αποφευχθεί η µετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πιστή εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας και την υποχρεωτική συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών». Επισηµαίνεται πως στην παραπάνω Υπουργική απόφαση   προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ.):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.

β) σε µη περιφραγµένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας

Τα πουλερικά αυτά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγµατα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν την επαφή τους µε άγρια πτηνά.

Ωστόσο, έως ότου εκτιµηθεί η συνολικότερη κατάσταση και η ανάγκη επέκτασης της σχετικής απαγόρευσης,  συστήνεται  όλα  τα  εκτρεφόµενα  πουλερικά  που  βρίσκονται  σε   αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύµφωνα µε τα παραπάνω.  Η εν  λόγω σύσταση αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους  και παρεµφερείς εγκαταστάσεις.

∆εδοµένης της κρισιµότητας της κατάστασης, κρίνεται επιτακτική η ενηµέρωση πολιτών, πτηνοτρόφων και φορέων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο και να προχωρήσουν, αφενός στην εφαρµογή όλων των υποχρεωτικών µέτρων και, αφετέρου, στην υιοθέτηση των όποιων συστάσεων εκ µέρους των αρµόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Τέλος, σας επισηµαίνουµε πως µέχρι σήµερα δεν έχει διαπιστωθεί µόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8 της γρίπης τύπου Α παρόλο το µεγάλο αριθµό ατόµων που έχουν εκτεθεί σε αυτόν κατά τη διαχείριση κρουσµάτων στα πτηνά.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos