καταβολή μισθώματος για βοσκήσιμες γαίες και χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
κατσίκες επί το έργον

Σε συνέχεια της σύσκεψης που έγινε στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου σχετικά με θέματα του πρωτογενή τομέα, συναντήθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης,

προκειμένου να διασαφηνιστούν τα θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την καταβολή μισθώματος για βοσκήσιμες γαίες έτους 2016, προτάθηκε και θεωρήθηκε καλύτερη η λύση της ενημέρωσης των κτηνοτρόφων του Νομού από τους Δήμους που δηλώνουν ως μόνιμη κατοικία κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης. Έτσι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να μεταβούν στους Δήμους που διαμένουν, ώστε να λάβουν γνώση για το ύψος του μισθώματος και τη διαδικασία καταβολής τους. Η πληρωμή του μισθώματος πρέπει να γίνει ως τις 31/12/2017 προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να έχουν δικαίωμα στην κατανομή των βοσκήσιμων γαιών έτους 2017.

Επίσης έγινε ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της 940/81279/26/07/2017 ΚΥΑ περί «καθορισμού της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52)». Δίνει τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους που κατά την 12/03/2012 λειτουργούσαν την κτηνοτροφική τους εγκατάσταση εντός ή πλησίον οικισμών, να λάβουν άδεια διατήρησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην οικεία ΔΑΟΚ με καταληκτική ημερομηνία την 04/12/2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κτηνοτρόφων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμ. 1058/71977/17 (ΦΕΚ 2331 Β/07-07-2017) ΚΥΑ: «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)». Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου θα πρέπει να απευθυνθούν στην Περιφέρεια προκειμένου το αργότερο μέχρι 07/10/2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

%d