Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, πρόσκληση
αλιευτικό υπό διάλυση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας εκδόθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» και αφορά στη δράση «διάλυση αλιευτικού σκάφους».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.aposyrsi.alieiea.gr από τις 09/11/2017 και ώρα 10.00 μέχρι τις 04/12/2017 και ώρα 15.00.

Αφορά επαγγελματίες αλιείς, νόμιμους ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματικού α/κ σκάφους.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, να έχουν συμπληρώσει δέκα έτη από το έτος έναρξης πλόων, να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος απαγορεύεται να νηολογήσουν/λεμβολογήσουν νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της οικονομικής στήριξης.

Ενημέρωση και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ: Σακελλαρίου Ιωάννη (τηλ. 2131501183, isakellariou@mou.gr), Μπίζα Ευαγγελή (τηλ. 2131501184, empiza@mou.gr), Κουντουράκη Ιωάννη(τηλ. 2131501186, ikountourakis@mou.gr),

Όλη η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 www.alieia.gr .

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos