Πυρκαγιά Ανατολής Μύρτους, δικαιολογητικά αποζημίωσης
η περιοχή που κάηκε (χονδρικά)

Στις 13/04/2017, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1296/Β η Κοινή Υπ. Απόφαση με αριθμό ΔΑΕΦΚ/5885/Π.Ε./Α325/21-03-17 σχετικά με την οριοθέτηση ως «πυρόπληκτης», της περιοχής

που πλήγηκε από την πυρκαγιά της 21ης/04/2016, και περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων των Τοπ. Κοινοτήτων Ανατολής Μύρτους της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατόπιν τούτου, ανοίγει ο δρόμος για τη δυνατότητα επιχορήγησης, στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές και άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επλήγησαν από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 20725/Β.979/10-05-2011 του Υπ. Οικονομικών (αφορά μόνο επιχειρήσεις).

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72614/25-4-2016 (ΑΔΑ: 7Η3Θ7ΛΚ-5ΚΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε επιχειρήσεις, καλεί όσους υπέβαλαν αίτηση αποκατάστασης των ζημιών αυτών στο Δήμο Ιεράπετρας κατά το χρονικό διάστημα από 26-04-2016 έως 12-05-2016, να προσκομίσουν επιπλέον στην Επιτροπή, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αποδεικτικά νόμιμης κατοχής επιχείρησης (Ε9 ή μισθωτήρια-από gsis.gr)
  2. Στοιχεία φορολογικού έτους 2016 (Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε3)
  3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ φορολ. έτους 2016 – εφόσον υπόκεινται
  4. Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν
    1. Τη νόμιμη κατοχή του ζημιωθέντος εξοπλισμού, και
    2. Την παλαιότητά του (π.χ. απογραφές παγίων, τιμολόγια αγοράς κλπ)
  1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας

Η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει και επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τα ως άνω δικαιολογητικά, να κατατεθούν έως 10/07/2017 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιεράπετρας (Ομηρίας 8 – 722 00 Ιερ/τρα)

Ιεράπετρα 4 Μαΐου 2017

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos