BIC Κρήτης, σχέδια βελτίωσης
Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης

Προκηρύχθηκε, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, το Μέτρο 4.1. –  “Σχέδια Βελτίωσης”, ένα μέτρο που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συνολικά τη βελτίωση των επιδόσεών τους, με προϋπολογισμό 316.000.000 €.

Το Β.Ι.C. Κρήτης, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό και οι συνεργάτες του, αναλαμβάνουν την ενημέρωση των αγροτών για την ένταξή τους στα προγράμματα και το σύνολο της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέστε στα Γραφεία του B.I.C. Κρήτης.

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
Ταυτότητα Δράσεων

Δράση 4.1.1.
Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
3.1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
3.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
3.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
3.4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
3.5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
3.6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
3.7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
3.8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.
Δράση 4.1.3.
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 , ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
3. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 02/04/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. Η αίτηση υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά.
Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης
Δικαιούχοι
1.1. Φυσικά πρόσωπα – Επαγγελματίες Αγρότες Κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
1.1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ο ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
1.1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
1.1.3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
1.1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
1.1.5. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011
1.1.6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

1.2. Νομικά πρόσωπα.

Κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
1.2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
1.2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
1.2.3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
1.2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
1.2.5. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
1.3 Συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ)
Κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
1.3.1. Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
1.3.2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
1.3.3. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
1.3.4. Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
1.3.5. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
1.3.6. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
1.3.7. Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.3.7.1. Σε συλλογικά σχήματα τα οποία αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ίδιου ή ανάλογου με το υποβαλλόμενο στις δράσεις της παρούσας.
1.3.7.2. Σε συλλογικά σχήματα στα οποία διαπιστώνεται ότι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας.
1.3.7.3. Σε συλλογικά σχήματα τα οποία δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας.
1.3.7.4. Σε συλλογικά σχήματα για τα οποία προκύπτει υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης ισολογισμών για τα έτη της τριετίας που προηγείται του έτους υποβολής και αυτά δεν το έχουν πράξει.

1.3.7.5. Σε συλλογικά σχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις του παρόντος υπομέτρου.
1.3.7.6. Σε συλλογικά σχήματα για τα οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είδος & Ποσοστό Ενίσχυσης για την Κρήτη Επιχορήγηση κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται ε-
πιλέξιμες από το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής. Κατηγοριοποίηση δικαιούχων Ποσοστό
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης:
α) δεν έχει υπερβεί το 41 έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για 1η φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή
β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ), την τελευταία 5-ετία.
60%
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές 60%
Δικαιούχοι σε μειονεκτικές περιοχές 50%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 50%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 60%
Μέγιστο Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου
Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:
• Για τη δράση 4.1.1 έως τις 300.000 ευρώ
• Για τη δράση 4.1.3 έως τις 150.000 ευρώ,
• Για επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της
εκμετάλλευσης έως και τις 200.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το
πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενο ποσό αφορά επενδύσεις διαχείρισης των
αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
Για τα συλλογικά σχήματα είναι τα ακόλουθα:
• Για τη δράση 4.1.1 έως τις 500.000 ευρώ.
• Για τη δράση 4.1.3 έως τις 500.000 ευρώ.
Στην Περιφέρεια Κρήτης, θα διανεμηθούν συνολικά 26.422.076,00€ στη Δράση 4.1.1 και
1.865.743,00€ στη Δράση 4.1.3.
Επιλέξιμες Επενδύσεις ανά κατηγορία
Θερμοκήπια και δικτυοκήπια
• Συστήματα άρδευσης.
• Κατασκευή θερμοκηπίου.
• Εξοπλισμός που ενσωματώνεται στα θερμοκήπια, όπως θέρμανση, εξοπλισμός
ιστοκαλλιέργειας κ.ά.
Φυτική παραγωγή
• Περίφραξη και διαμόρφωση χώρου.
• Αποθήκες και υπόστεγα.
• Μηχανήματα και εξοπλισμός όπως σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς,
ψεκαστικά μηχανήματα, μηχανήματα χορτοκοπής, εξοπλισμός ασφαλείας κ.ά.

Μελισσοκομία
• Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.
• Μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως μελιτοεξαγωγείς.
• Αποθήκες και υπόστεγα που προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών
μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, κατόπιν τεκμηρίωσης του μεγέθους.
• Δεν είναι επιλέξιμος ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.
Κτηνοτροφία
• Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σταβλικών
εγκαταστάσεων.
• Αποθήκες ζωοτροφών. Σε περίπτωση που η αποθήκη είναι μικρότερη των 100 τ.μ.,
δεν απαιτείται τεκμηρίωση του μεγέθους της.
• Εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως αμελκτικά
συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα
παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες,
ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.
• Μηχανήματα ζωικής παραγωγής, όπως κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς,
μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά. Η δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη
για εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 145 ενήλικα θηλυκά ζώα στην ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου.
• Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.
Διάρκεια πράξεων
3 έτη από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων για να ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο και να έχει υποβληθεί τελική αίτηση πληρωμής.
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Ενισχυμένων Έργων
Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές
προθεσμίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα:
1. Να τηρηθούν τα στοιχεία που έδωσαν τη βαθμολογία της πρότασης
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και κατά τη διάρκεια των
μακροχρονίων υποχρεώσεων να υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατ΄ έτος και να
τηρεί τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου
να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των 8.000 ευρώ. Τα
συλλογικά σχήματα οφείλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούν
τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.
4. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων
υποχρεώσεων να διατηρούν την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική
απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν,
κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε
επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.
5. Η διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου και της έδρας του
νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος στην περιοχή εφαρμογής των δράσεων
4.1.1 και 4.1.3 με τους ίδιους όρους ένταξης, έως την ολοκλήρωση της περιόδου τήρησης

6. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης αλλά και της περιόδου
τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων, οφείλουν να διατηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις έγκρισης των επενδύσεων και να μην προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:
6.1. Παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάστασή της εκτός περιοχής
προγράμματος.
6.2. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει στο
δικαιούχο αδικαιολόγητο πλεονέκτημα (π.χ. πώληση, παραχώρηση, μη εύρεση κατά τη
διενέργεια ελέγχου επένδυσης η οποία έχει συγχρηματοδοτηθεί)
6.3. Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων
που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.
7. Να αναρτήσουν πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στο χώρο
πραγματοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του προγράμματος
στήριξης της επένδυσης.
8. Να ανταποκριθούν σε πρόσκληση κατάρτισης.
9. Διατήρηση σε ξεχωριστό αρχείο όλων των παραστατικών που σχετίζονται με την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Τα παραστατικά διατηρούνται τουλάχιστον για 5 χρόνια
από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
10. Να καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες τις πράξεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου και
να παρέχει πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos