αγροίΗ συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Συμβούλιο ως προς τις πέντε νομοθετικές πράξεις που μεταρρυθμίζουν τη γεωργική πολιτική της ΕΕ εγκρίθηκε και επισήμως από το Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) κατά την περίοδο μετά από το 2013 θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στους αγρότες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τις αγοράς.

Η πρώτη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία αποφασίστηκε από κοινού από τους υπουργούς και τους άμεσα εκλεγμένους ευρωβουλευτές, μόλις έλαβε το τελικό της σχήμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και δύσκολης πορείας, το Κοινοβούλιο έκανε σημαντικές βελτιώσεις. Η νέα ΚΓΠ θα επιτύχει μία καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος, θα προετοιμάσει καλύτερα τους αγρότες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και θα είναι πιο δίκαιη και  πιο λογική», είπε ο Paolo De Castro (Σοσιαλιστές, Ιταλία), πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων των ευρωβουλευτών με το Συμβούλιο.

 

Δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων της ΕΕ

Για να διασφαλίσουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε «ενεργούς αγρότες», οι ευρωβουλευτές έπεισαν το Συμβούλιο να καταρτίσει έναν κατάλογο με κάποιες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως αυτοί που διευθύνουν αερολιμένες ή γήπεδα, στις οποίες δεν θα χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις εκτός εάν αποδείξουν ότι η γεωργική τους δραστηριότητα συνεισφέρει σε σημαντικό μερίδιο του εισοδήματός τους.

Το Κοινοβούλιο επέμεινε επίσης σε ένα υποχρεωτικό, πανευρωπαϊκό σύστημα, που θα δίνει στους αγρότες νεαρής ηλικίας ένα συμπλήρωμα ενίσχυσης της τάξης του 25% για τα πρώτα 25 έως 90 εκτάρια που καλλιεργούν. Οι αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις θα μπορούν επίσης να λάβουν περισσότερα χρήματα. Αντίθετα, οι αγρότες με μεγάλες εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν πάνω από 150.000 ευρώ θα δουν την ενίσχυσή τους να μειώνεται τουλάχιστον κατά 5 %.

«Εκτός από την μετατόπιση των χρηματοδοτήσεων από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους και νεότερους εξασφαλίσαμε και την καλύτερη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων σε όλη τη ΕΕ. Έως το 2020 οι αγρότες από διαφορετικά κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το 72% του κοινοτικού μέσου όρου άμεσων ενισχύσεων», δήλωσε  ο Luis Manuel Capoulas Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), εισηγητής των εκθέσεων για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη.

 

“Φιλικότερη προς το περιβάλλον” γεωργική πολιτική, χωρίς διπλή χρηματοδότηση

Βάσει της νέας ΚΓΠ, το 30% των προϋπολογισμών των κρατών μελών για τις άμεσες ενισχύσεις  θα χορηγείται μόνο εάν εφαρμόζονται (υποχρεωτικά) μέτρα φιλικά για το περιβάλλον, όπως είναι η διαφοροποίηση της καλλιέργειας, η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και λειμώνων και η δημιουργία “περιοχών με οικολογική εστίαση”.

«Η διπλή χρηματοδότηση» (δηλαδή η διπλή χορήγηση ενισχύσεων στους αγρότες για τα ίδια οικολογικά οφέλη) δεν θα επιτρέπεται. Oι αγρότες που δεν εφαρμόζουν τα υποχρεωτικά μέτρα για το περιβάλλον θα αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κυρώσεις, πέρα από την απώλεια των «πράσινων» ενισχύσεων. Οι εν λόγω κυρώσεις θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της νέας ΚΓΠ. «Είναι ζήτημα δικαιοσύνης να δοθεί στους αγρότες περισσότερος χρόνος για να εξοικειωθούν με τους νέους κανόνες. Καμία κύρωση δεν θα επιβληθεί τα πρώτα δύο χρόνια της νέας ΚΓΠ. Mόνο μετά από τα δύο πρώτα έτη το μερίδιο των αποκαλούμενων “πράσινων” ενισχύσεων που θα παρακρατείται σταδιακά θα φτάσει το ανώτατο όριο του 25%», είπε ο Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία), εισηγητής έκθεσης για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

«Mε τα νέα μέσα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, οι δημόσιοι πόροι θα αξιοποιούνται καλύτερα ως προς την παροχή δημοσίων αγαθών σε όλους», επεσήμανε ο Capoulas Santos.

 

Ισχυρότεροι οι αγρότες απέναντι στις κρίσεις

Το Κοινοβούλιο διασφάλισε επίσης ότι οι οργανώσεις παραγωγών θα εφοδιαστούν με πρόσθετα μέσα ώστε να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα της αγοράς και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ ως προς τον καθορισμό των τιμών. «Για παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογής των τομέων στους οποίους οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις παράδοσης, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού, θα διευρυνθεί. Οι ισχυρότερες οργανώσεις παραγωγών θα επιτρέψουν στους αγρότες να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση, αλλά αυτό δεν πρέπει  να οδηγήσει σε καρτέλ», είπε ο Michel Dantin (ΕΛΚ, Γαλλία), εισηγητής της έκθεσης για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

 

Ιστορικό

Η διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο το 2010, έφτασε στο τελικό της στάδιο τον Ιούνιο του 2013, όταν οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα.

Η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια έρχεται μετά από άλλον ένα γύρο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των οποίων επιλύθηκαν  τα υπόλοιπα ζητήματα. Η δέσμη νομοθετικών μέτρων που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερις κανονισμούς σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2015-2020 και ένα κανονισμό που θεσπίζει ορισμένους μεταβατικούς κανόνες για το 2014.

 

Αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Η πρόταση κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις εγκρίθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 238 κατά και  10 αποχές.

Η πρόταση κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη εγκρίθηκε με 576 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 11 αποχές.

Η πρόταση κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων εγκρίθηκε με 426 ψήφους υπέρ,  253 κατά και 8 αποχές.

Η πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής εγκρίθηκε με 500 ψήφους υπέρ, 177 κατά και 10 αποχές.

Η πρόταση κανονισμού για τις μεταβατικές διατάξεις για το 2014 εγκρίθηκε με 592 ψήφους υπέρ,  81 κατά και 14 αποχές.

 

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης που συνέβαλε καθοριστικά στη συμπερίληψη των μόνιμων βοσκοτόπων στο πρασίνισμα, στην ενημέρωση των αγροτών και στη σημασία λήψης ειδικών μέτρων για τους μικρούς παραγωγούς  αλλά και στην ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην αγροδιατροφική αλυσίδα εξέφρασε ικανοποίηση, αλλά και σκεπτικισμό για το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνίας, τον οποίο μετέφερε στην Ολομέλεια πριν την ψηφοφορία.  Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Δανέλλης απευθύνθηκε προς το Σώμα και τον Επίτροπο Γεωργίας, λέγοντας τα εξής:

Η νέα “ΚΑΠ” αφήνει μεγάλα περιθώρια επιλογών και διαφοροποίησης στα Κράτη-Μέλη. Αυτή η δυνατότητα είναι αναγκαία στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.  Σήμερα όμως αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται και στον τρόπο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων.  Η “Κοινή” διάσταση της “ΚΑΠ” αποδυναμώνεται και ενισχύεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης των αποκλίσεων στην εφαρμογή της ΚΑΠ καθώς και στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα σε κάθε χώρα.

Kύριε Επίτροπε, δεν απαντήσαμε στο ερώτημα, πώς τα ΚΜ που πλήττονται από την οικονομική κρίση θα αξιοποιήσουν εξίσου τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.  Δεν απαντήσαμε ούτε στο πώς θα αποφύγουμε αύξηση των αποκλίσεων για τα ΚΜ με αδυναμίες στη λειτουργία θεσμών.  Και σήμερα, η αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική λειτουργία θεσμών σε κάθε ΚΜ, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ, διάχυση της γνώσης και ισότιμη πληροφόρηση στους ευρωπαίους παραγωγούς.”
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: