Τομάτες«Ανάγκη στήριξης των αγροτών της θερμοκηπιακής γεωργίας με επιχειρηματικά κίνητρα και έγκυρης ενημέρωσης αυτών και των ΟΤΑ, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής διαχείρισης του τεράστια όγκου των πλαστικών που χρησιμοποιούν στα θερμοκήπια. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε έτος χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια της Ελλάδας 2.000 – 3.000 τόνοι πλαστικού, γεγονός που έχει, δυστυχώς, μεγάλες δυσμενείς περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.
 
 
Ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, που τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες αναλογικά εκτάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, το ζήτημα της χρηστής διαχείρισης των πλαστικών των θερμοκηπίων είναι μείζονος σημασίας.
 
Τα πλαστικά αυτά, λόγω και της έλλειψης στήριξης των αγροτών με επιχειρηματικά κίνητρα για την ανακύκλωσή τους, αλλά και της ελλιπούς ενημέρωσης των ΟΤΑ και των παραγωγών για το θέμα αυτό, προκαλούν μετά τη χρήση τους τεράστια ρύπανση, κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά κι αισθητική υποβάθμιση τουριστικών περιοχών του νησιού μας.
 
Τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα προσφέρουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της έρευνας και της χρηματοδότησης πιλοτικών δράσεων διαχείρισης, ανακύκλωσης και τελικής χρήσης των πλαστικών με τη δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Η ανάγκη διεύρυνσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις συσκευασίες σύμφωνα με την Οδηγία 94/62 της ΕΕ έχει αναγνωριστεί από τους αρμοδίους φορείς.
 
Αυτό που απομένει είναι η δρομολόγηση και η υλοποίηση της ένταξης συγκεκριμένων προγραμμάτων διαχείρισης και ανακύκλωσης των πλαστικών αυτών στην εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, καθώς και η ενημέρωση των αρμοδίων ΟΤΑ και των αγροτών της θερμοκηπιακής γεωργίας για τις δνατότητες αυτές και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
 
Ειδικά, για την Κρήτη που η οικονομική της ανάπτυξη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αγροτικό και τουριστικό τομέα, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες για την προστασία του πειβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
 
Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:
  • Σκοπεύετε να προχωρήσετε στις αναγκαίες νομοθετικές και εκτελεστικές δράσεις, ώστε να αξιοποιηθούν οι κοινοτικές δυνατότητες ενίσχυσης της οικολογικής διαχείρισης των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια της Ελλάδας, ιδίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπου ο μεγάλος όγκος των χρησιμοποιούμενων πλαστικών δημιουργεί έντονο περιβαλλοντολογικό και αισθητικό πρόβλημα;
  • Πότε θα προχωρήσετε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής κινήτρων και ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και παραγωγούς για την οικολογική, οικονομική και χρηστή διαχείριση των πλαστικών των θερμοκηπίων της χώρας»;

Ο ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Καρχιμάκης


(Ερώτηση για τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Δημοσίων Έργων)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos