Γεωργική παραγωγήΜε αφορμή την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή στη χώρα μας του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων και τις σχετικές αντιδράσεις που προκάλεσε, η ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/Π. Κρήτης ανακοινώνει τα παρακάτω:
1. O θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων κατά το ΓΕΩΤΕΕ είναι αναγκαίος, όχι τόσο γιατί επιβάλλεται από τη νέα ΚΑΠ της Ε.Ε. , αλλά κυρίως γιατί χρειάζεται προκειμένου να περάσουμε και να εδραιώσουμε ένα νέο μοντέλο παραγωγικής διαδικασίας στην ύπαιθρο, που θα στοχεύει στη ποιότητα, ση διαφορετικότητα, στην επιχειρηματικότητα και στη καινοτομία και όχι μόνο στην παραγωγικότητα.

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει γεωτεχνικούς επιστήμονες, ικανούς όχι μόνο να συμβουλεύουν τους παραγωγούς στα ζητήματα φυτοπροστασίας, θρέψης κλπ. αλλά να τυς καθοδηγούν συνολικά , αναπτύσσοντας μια σχέση πλήρους, ισότιμης και αγαθούς συνεργασίας, με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Η κατάκτηση της ικανότητας αυτής επιβάλει την οργάνωση ανάλογων σεμιναρίων για τους ίδιους τους αποφοίτους των γεωτεχνικών Πανεπιστημίων.
2. Ο κάθε παραγωγός ή η κάθε ομάδα παραγωγών πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο θεσμό, ελεύθερης δηλαδή επιλογής του καταλληλότερου Γεωργικού Συμβούλου. Αυτή η δυνατότητα επιβάλει στους γεωτεχνικούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν το θεσμό την υποχρέωση, να είναι άριστοι και αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους, αν θέλουν να έχουν διευρυμένο αριθμό παραγωγών – συνεργατών . Αυτή επίσης η δυνατότητα δείχνει την εμπιστοσύνη και το ύψιστο επίπεδο σεβασμού που έχουν οι γεωτεχνικοί απέναντι στους παραγωγούς.
3. Το κυρίαρχο εφόδιο για την άσκηση των καθηκόντων των γεωργικών συμβούλων πρέπει να είναι αποκλειστικά η γνώση και η επιστημονικότητά τους. Οι συμβουλές δεν πρέπει να καθορίζονται από άλλου είδους σχέσεις. Αυτό επιβάλει τον αποκλεισμό όλων όσων έχουν οποιαδήποτε σχέση με το σύστημα των εισροών στην αγροτική παραγωγή (έμποροι εφοδίων, υπάλληλοι εταιρειών εφοδίων, συν/σμοί κ.λ.π.). Αποκλείονται έτσι και οι γεωτεχνικοί που σήμερα ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Με αυτή τη πρακτική το ΓΕΩΤΕΕ αποδεικνύει ότι δεν διακατέχεται από συντεχνιασμό ούτε υποκύπτει σε πιέσεις συμφερόντων πυ υπάρχουν στο εσωτερικό του, αλλά κινείται στη βάση αρχών που υπηρετούν την αγροτική οικονομία του τόπου και μόνο. Διαφοροποιείται έτσι το Επιμελητήριο ποιοτικά, από όλους εκείνους που είναι έτοιμοι να υποταχθούν σε πραγματικά συντεχνιακά συμφέροντα στο όνομα εξυπηρέτησης μας πελατειακής λογικής.
4. H εφαρμογή του θεσμού μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει στους παραγωγούς. Η πιθανότητα της ζημιάς από τη δράση των γεωργικών συμβούλων είναι απειροελάχιστη έως απίθανη.
5. Ο φορέας που θεσμικά και διαχρονικά ″συμβουλεύει″ τη πολιτεία είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Πρόκειται για το μοναδικό φορέα που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης του θεσμού των γεωργικών συμβούλων και που μπορεί να εγγυηθεί την επιστημονική ακεραιότητά του και τη διαφύλαξή του από άλλου είδους επιρροές.

Οι παραπάνω αρχές προσδιορίζουν το νέο θεσμό και οριοθετούν τους ρόλους όλων των εμπλεκομένων. Το κράτος έχει την ευθύνη της στήριξης του νέου θεσμού, της επέκτασης του και του ελέγχου της νομιμότητας. Η Ν.Α ασκώντας επιτελικό ρόλο στα αναπτυξιακά θέματα της υπαίθρου, μπορεί να προσδιορίσει σε Νομρχιακό επίπεδο και στα πλαίσια τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των παραγωγών και επομένως το πλαίσιο των γεωργικών συμβούλων.

Οι συν/σμοί και συλλογικοί φορείς των παραγωγών, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά θα βοηθηθούν και οι ίδιοι.
ο ζητούμενο επομένως σήμερα είναι η στήριξη του θεσμού, η έναρξη λειτουργίας και η προοδευτική βελτίωση του.

Το αίτημα για απόσυρση της ΚΥΑ δεν υπηρετεί τους παραπάνω στόχους.

Με τιμή

Για το ΓΕΩΤΕΕ./Π.Κρήτης

Ο Πρόεδρος Κ. Καμπιτάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos