πως και που χωροθετούνται οι λίμνες του αντλησιοταμιευτικού
πως και που χωροθετούνται οι λίμνες του υβριδικού στο Αζιλακόδασος

Διαβάζοντας κάποιος αναλυτικά την υπουργική απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υβριδικού στο Αζιλακόδασος,

μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι πολλά από όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβός κατά την “ενημέρωση” που έκανε για το έργο στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Βραχασίου, δεν είναι αληθή και διαψεύδονται από την ίδια την υπουργική απόφαση.

Ας δούμε αναλυτικά τρία βασικά σημεία όπου διαψεύδονται όσα ανέφερε ο δήμαρχος:

1) Αν το έργο γίνεται εντός των ορίων του δήμου Αγίου Νικολάου

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το έργο δεν γίνεται εντός των ορίων, αφού η επιλεγείσα θέση δεν είναι εντός των ορίων, αλλά μόνο μία από τις εναλλακτικές είναι εντός.

Όμως η υπουργική απόφαση αναφέρει:

“Η περιοχή χωροθέτησης του αντλησιοταµιευτικού συστήµατος(Υδροηλεκτρικό –Αντλητικό)  βρίσκεται στη θέση «Κουτράλια – Άνω Λιµνιά», περίπου 3,3Km νοτιοανατολικά από τον οικισµό Μάλια και 2Km βορειοανατολικά του οικισµού Κράσι. Εµπίπτει στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Χερσονήσου (∆.Ε. Μαλλίων) Ν. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (∆.Ε. Βραχασίου)  Ν. Λασιθίου. “

Είναι φανερό ότι αφού το αναφέρει η ίδια η υπουργική απόφαση, δεν υφίσταται θέμα για το αν το έργο είναι εντός ή όχι των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφού η χωροθέτηση είναι καθαρά εντός των ορίων του δήμου μας.

2) Για το αν θα γίνουν νέες διανοίξεις δρόμων στην περιοχή

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι και γίνουν μόνο πολύ μικρής έκτασης διανοίξεις. Όμως η υπουργική απόφαση αναφέρει:

“1.5. Έργα οδοποιίας, όπου τα αναφερόµενα (κοµβικά) σηµεία απεικονίζονται στο Σχέδιο

Α1, (Ιουνίου 2013) «Τροποποίηση Κύριας Χωροθέτησης Αντλησιοταµιευτικού Συστήµατος», κλίµακας 1:5.000 και 1:50.000. 

1.5.2. Πρόσβαση στον άνω ταµιευτήρα

  • Από το σηµείο ΚΣ1 έως το ΚΣ4 χρήση του υφιστάµενου επαρχιακού δικτύου από Μάλια προς οροπέδιο Λασιθίου, µήκους 9,2 km περίπου. 
  • Από το σηµείο ΚΣ4 έως τον άνω ταµιευτήρανέα οδοποιία µήκους 4,2 km περίπου,  µέσου πλάτους 6m (πλέον της τάφρου απορροής οµβρίων). 13
  • Από τον άνω ταµιευτήρα µέχρι τον υφιστάµενο χωµατόδροµο νέα οδοποιία πρόσβασης µήκους 1,6 km περίπουµέσου πλάτους 6m (πλέον της τάφρου απορροής οµβρίων) και µέγιστη κλίση 12%. “

Βλέπουμε δηλαδή ότι, σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο δήμαρχος,  προβλέπεται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου προς τον άνω ταμιευτήρα (που βρίσκεται στην περίμετρο του Αζιλακόδασους) μήκους 5.8 χιλιομέτρων!

3) Για το αν θα αντλούνται νερά από υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις)

Ο δήμαρχος Α. Ζερβός ανέφερε ότι το έργο θα πάρει νερό για την πλήρωση των ταμιευτήρων από το βιολογικό καθαρισμό των Μαλλίων και μόνο αν αυτό δεν επαρκεί θα πάρει από γεωτρήσεις.

Όμως η υπουργική απόφαση σε λέει κάτι τέτοιο. Αναφέρει τα παρακάτω:

Υδροληψίες για την αρχική πλήρωση της κάτω λιµνοδεξαµενής σε διάστηµα διετίας, και την αναπλήρωση απωλειών κατά τη λειτουργία του έργου: 

1.7.1. Εκροές της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) των Μαλίων, της τάξης των 750 m3/d (750 κυβικών µέτρων ανά ηµέρα), κατά το εξάµηνο Νοεµβρίου – Απριλίου («χειµερινή» ή υγρή περίοδος), στο οποίο δεν χρησιµοποιούνται για άρδευση και απορρίπτονται σε γειτονικό ρέµα. 

1.7.2. Υφιστάµενες (µη χρησιµοποιούµενες) γεωτρήσεις της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλλίων (∆ΕΥΑΜ) GM8 και GM9, ευρισκόµενες εντός του γηπέδου του ΕΕΛ Μαλίων, µε άντληση 50m3/h (κυβικά µέτρα ανά ώρα) από εκάστη, για 18 ώρες ανά ηµέρα το εξάµηνο Νοεµβρίου – Απριλίου. 

1.7.3. ∆εξαµενή Γερανίου της ∆ΕΥΑΜ, τροφοδοτούµενη από τις γεωτρήσεις GM3 και GM5 µε άντληση 60 m3/h και για 35 m3/h αντίστοιχα, για 18 ώρες ανά ηµέρα το εξάµηνο Νοεµβρίου – Απριλίου. Επιπλέον η δεξαµενή δύναται σε περίπτωση ανάγκης να τροφοδοτηθεί από τη γεώτρηση GM4 µε άντληση 20 m3/h κατά ω ςάνω χρονικό διάστηµα, ενώ πρόκειται να ενισχυθεί από το νερό των γεωτρήσεωνGM1 και GM2 που προβλέπεται να συνδεθούν µ’ αυτήν.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι

α)πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα ληφθούν  νερά αρχικά από τον βιολογικό Μαλλίων και αν δεν φτάνουν τότε θα αντληθούν υπόγεια ύδατα

β) από το βιολογικό των Μαλλίων θα λαμβάνονται 135.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως

γ) από τις γεωτρήσεις θα λαμβάνονται 324.00 +243.00 = 567.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως

Δηλαδή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπουργική απόφαση το 80% του νερού του έργου θα προέρχεται από υπόγεια ύδατα και μόνο το 20% από το βιολογικό καθαρισμό.

ενιαία υδρογεωλογική λεκάνη Σισίου Μαλλίων θα επιβαρυνθεί με επιπλέον άντληση μισού εκατομμυρίων κυβικών νερού.

Είναι φανερό από τα παραπάνω το πόσο έγκυρη και αντικειμενική ήταν η ενημέρωση που έκανε ο  Α. Ζερβός  για το συγκεκριμένο έργο…

Γιώργος Εμ Μανουσάκης

μέλος της Επιτροπής Αγώνα Βραχασίου κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: