Καθολικό. Αλήθειες και ανακρίβειες

του δημάρχου Αγίου Νικολάου, Αντώνη Ζερβού

Το θέμα του ‘’Καθολικού’’ απετέλεσε την ευκαιρία να ειπωθούν πολλές ανακρίβειες – για να χρησιμοποιήσω ήπιες εκφράσεις και λέξεις που συνάδουν με την δημόσια αντιπαράθεση και όχι με κορώνες για την δημιουργία εντυπώσεων- τον τελευταίο καιρό για ένα θέμα νομοτεχνικό που η διαχείρισή του με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο μας απαιτεί προσεχτικούς χειρισμούς και όχι κορώνες λαϊκισμού.

Την ανάλυση του θέματος είχα προγραμματίσει να την κάνω αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Μαρτίου, αλλά η αποστολή στην Κύπρο και η επίσκεψη στην Αθήνα για θέματα του δήμου δεν μου επέτρεψαν την παράθεση των στοιχείων νωρίτερα.

Αλλά “κάθε εμπόδιο για καλό’’ που λέει ο λαός. Μου δίνεται η δυνατότητα να απαντήσω και σε μια σειρά θεμάτων αρχών που θίγονται στο τελευταίο δημοσίευμα του κ. Γουναλάκη και στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση και που σαφή στόχο έχουν την σπίλωση προσώπων και διαστρέβλωση γεγονότων και όχι την παράθεση των πραγματικών δεδομένων ώστε οι συνδημότες μας να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Παραθέτω λοιπόν περιληπτικά τα γεγονότα από το 1960 μέχρι σήμερα, χρονολογικά. Δυστυχώς θα πρέπει να αναφέρω πολλούς αριθμούς (ΦΕΚ, πρωτόκολλα, κλπ) για να στοιχειοθετήσω τα όσα θα καταγράψω και να αποδείξω την αλήθεια των γεγονότων, χωρίς να προχωρώ σε αυθαίρετους αστήρικτους συλλογισμούς και αυθαίρετα υποθετικά συμπεράσματα.

Καθολικό. Αλήθειες και ανακρίβειες
Σχέδιο 1

Νομοτεχνικό τοπίο θέματος .

Οι αποφάσεις των παλαιών νομικών προσώπων – όπως το Λιμενικό Ταμείο – που αφορούσαν θέματα κανονιστικά ή απαλλοτριώσεις  έπρεπε να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ για να ισχύουν .

 • 1960   Καθορισμός αρχικής ζώνης λιμένος από “Αμμούδι’’, “Καθολικό’’ έως “Μπουρούνι’’ με εύρος 100 μ. στην περιοχή από ‘’Καθολικό’’ έως “Μπουρούνι’’ (ΦΕΚ 301Β/2-7-1960). (Σχέδιο 1)
 • 1963   Κήρυξη απαλλοτρίωσης από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως ‘”Μπουρούνι’’  σε βάθος 100 μ.  (ΦΕΚ 183Δ/2-11-1963).
 • 1967   Κατάθεση αποζημίωσης. (ΦΕΚ 112Δ/6-9-1967). Με την ισχύουσα τότε νομοθεσία η παρακατάθεση όφειλε να γίνει εντός 5 ετών από το 1963.  Άρα η απαλλοτρίωση είναι συντελεσμένη αφού η αποζημίωση κατατέθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου (4 χρόνια, το 1967).
 • 1970   Οι τότε ιδιοκτήτες (οικογένεια Μαμιδάκη), και προ της ανέγερσης του MINOS

PALACE, προσφεύγουν δικαστικά για επίτευξη υψηλότερης τιμής αποζημίωσης για το ακίνητό τους που απαλλοτριώνεται. Η οριστική τιμή επιδικάζεται με την 395/1970 απόφαση του Πρωτοδικείου Λασιθίου.

 • 1974   Περιορισμός ζώνης λιμένος στα 25 μ. στην περιοχή του ΄΄Μπουρουνιού’’ (ΦΕΚ 36Δ/

13-02-1974).   (Σχέδιο 2)

 • 1975   Επανακαθορισμός ζώνης λιμένος – στα 50μ – με νέα απόφαση της Λιμενικής Επι-

τροπής (50/1975) που όμως δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα δημοσιευμένη σε ΦΕΚ.

 • 1976  
  • Περιορισμός της αρχικής απαλλοτρίωσης με βάση την προηγούμενη απόφαση (50/1975) . Στο τοπογραφικό που την συνοδεύει αναφέρει ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό έγκριση.  (Σχέδιο 3)
  • Τελεσιδικεί (98/1976 απόφαση του Εφετείου Κρήτης) η οριστική τιμή της απαλλο-τρίωσης του χώρου που είχε προσδιοριστεί με την αρχική απόφαση 395/1970 απόφασης του Πρωτοδικείου Λασιθίου. Η επιπλέον προσδιορισθείσα αξία δεν κατατέθηκε ποτέ στο ΤΠΔ ή στους ιδιοκτήτες.
 • 1988  
  • Ανακινείται από την εταιρεία ζήτημα ανάκλησης με προσφυγή στο ΣτΕ που δεν ολο-

κληρώνεται λόγω απόσυρση της προσφυγής από την ίδια την εταιρεία.

 • Στο ενημερωτικό του Λιμενικού Ταμείου προς στο ΣτΕ, στο ενημερωτικό που απέστειλε με αριθμ. πρωτ. 735/31-10-1988, δεν αναφέρεται το ΦΕΚ δημοσίευ-σης της απόφασης 50/1975 απόφασής του που επαναπροσδιορίζει την Λιμ. Ζώνη στα 50 μ.
 • 2000   Εγκρίνεται από το ΔΣ Αγίου Νικολάου (αρ. αποφ. 653/15-11-2000), κατά πλειοψη-

φία (20-2), η υλοποίηση μελέτης για ανάπλαση του ‘’Καθολικού’’ ως τουριστικού ‘’εξοπλισμού’’ της πόλης, με έργα που κατασκευάζονται από τον υφιστάμενο δρόμο και προς την θάλασσα, και κάποιους δρόμους περιπάτου στην απαλλοτριωμένη περιοχή, που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

 • 2020   Η εταιρεία ΤΕΙΜ BLUE GR καταθέτει αίτηση στο Λιμενικό Ταμείο για θεώρηση της υφιστάμενης Ζώνης Λιμένος. Η αίτηση απεστάλει στην Δνση Πολεοδομίας για απάντηση. Η αίτηση χρεώθηκε στον Εμμ. Σπυριδάκη , που όμως λόγω της μακράς ασθενείας του και της απώλειάς του τελικά, δεν απαντήθηκε ποτέ . Στην αίτηση ζητείται μόνο η θεώρηση του εύρους της Λιμ. Ζώνης. Δεν υπάρχει αίτημα για άρση απαλλοτρίωσης. Παραθέτω και την αίτηση προς επίρρωση των πραγματικών γεγονότων. Άρα οι ισχυρισμοί και τα σενάρια του κ. Γουναλάκη δεν ευσταθούν.
 • 2021  
  • Αίτηση της εταιρείας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ( αριθμ. πρωτ. εισερχ. Εγγράφου στο Υπουργείο 86693/20-09-2021)  για συνολική ανάκληση της απαλλο-τρίωσης (και των 50 μ.).
  • Αποστολή της αίτησης προς το Λιμενικό Ταμείο με αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου στο Λιμ. Ταμείο 767/2-12-2021 , και κοινοποίηση στον Δήμο.
  • Αποστολή συμπληρωματικής αίτησης προς το Λιμενικό Ταμείο με αρ. εισερχ. Εγγραφ. Στο Λιμ. Ταμείο 843/21-12-2021 , και κοινοποίηση στον Δήμο με αριθμό πρωτ. εισερχ. εγγράφου στον Δήμο 2399/21-02-2022
 • 2022  
  • 59 χρόνια μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης ο δεσμευμένος χώρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της αρχικής κήρυξης αφού άλλαξε ο χαρακτήρας της περιοχής, αφού έχει στοιχειοθετηθεί πολλάκις ότι δεν υπάρχει ανάγκη “βαρέων’’ λιμενικών έργων στο “Καθολικό’’ αλλά εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ελαφρών σκαφών μικρών ιστιοπλοϊκών και ερασιτεχνικών σκαφών.
Καθολικό. Αλήθειες και ανακρίβειες
Σχέδιο 2

Ιδιοκτησιακά – νομικά θέματα :

 • Η απαλλοτρίωση είναι συντελεσμένη . Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.
 • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διαχειρίζεται την λιμενική ζώνη. Δεν του ανήκει. Η εγκύ-κλιος 8321.6/01/12/12-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) στην παρ. 2 λέει σαφώς : …‘’ Οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στην Ζώνη Λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα’’

Αυτό προβλέπεται ΚΑΙ στο αρθ. 22 παρ.1. του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας !!! Άρα η έκταση είναι δημόσιο κοινόχρηστο κτήμα. Άρα κύριος της έκτασης είναι το Δημόσιο που πρέπει να ενεργήσει τα δέοντα για την τακτοποίηση της εγγραφής της έκτασης στο κτηματολόγιο.

 • Η αρχική απαλλοτρίωση αφορούσε 33 στρ. γης. Μετά τον περιορισμό είναι 22 στρ. Ούτε αυτό αμφισβητείται από κανένα .

Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση για την απαλλοτριωμένη περιοχή στο “Μπουρούνι’’. Και πρέπει να αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα και γνώση χωρίς λεονταρισμούς.

Τα αναφερθέντα για έγκαιρη γνώση του θέματος από την δημοτική αρχή ( από το 2020) – περί ανάκλησης της απαλλοτρίωσης με αίτημα της εταιρείαςδεν ευσταθούν. Η αίτηση για έγκριση της ισχύουσας λιμενικής ζώνης μπορούσε να αφορά πιθανή επέκταση της μονάδας και αναθεώρηση της άδειας που είχε εκδοθεί τη δεκαετία του ’90 και δεν υλοποιήθηκε. Αποτελούν  λοιπόν αστήρικτες υποθέσεις και φανταστικά βολικά συμπεράσματα. Η κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων είναι ο μόνος τρόπος απόδειξης των ισχυρισμών αυτών. Διαφορετικά αποτελούν σκόπιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Η αντίκρουση των στοιχείων που καταθέτω σήμερα και που κατατέθηκαν και στο δημοτικό συμβούλιο της 28ης Μαρτίου γίνεται ΜΟΝΟ με αποδεικτικά στοιχεία και όχι με ερμηνείες και θεωρίες (στην επαναφορά του θέματος – προ ημερησίας διάταξης – στο ΔΣ της Τετάρτης 13)4)22 από την αντιπολίτευση δεν παρουσιάστηκε κανένα νέο στοιχείο που να αναιρεί την νομική βάση του θέματος όπως την περιγράφω παρά μόνο νέες κορώνες εντυπωσιασμού).

            Η πρόταση μου για αναβολή του θέματος είχε την λογική ότι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα ασαφειών έπρεπε να διερευνηθούν πριν ληφθεί ή όποια απόφαση για να ισχυροποιήσουν την θέση του Δήμου ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο μας με το ζήτημα της άρσης της απαλλοτρίωσης.

            Το βασικότερο όλων είναι το αν υπάρχει – και δεν έχει βρεθεί παρ’ όλη την έρευνα που έγινε μέχρι σήμερα – η δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης 50/1975 του Λιμ. Ταμείου που επανακαθορίζει την Λιμ. Ζώνη στα 50μ. (από τα 25μ. που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ του 1974). Γιατί αν ισχύει αυτή η απόφαση του 1974 που αναγράφει ‘’… 25.μ από την ακτογραμμή…’’ – όχι από τον αιγιαλό αλλά τα βράχια – πρόκειται για ισχυρό στοιχείο σε βάρος της υπόθεσης.

            Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι η διασφάλιση της οικοδομικής γραμμής στα 50μ. από τον αιγιαλό, όπως έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα, για να μην αλλάξει η οπτική εικόνα από την πλευρά της πόλης. Η πρόταση για καθορισμό της ΟΓ στα 50 μ. από τον αιγιαλό – λόγω ύπαρξης διανοιγμένου δημοτικού δρόμου – είναι ισχυρή σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης αλλά και σύμφωνη με τα ισχύοντα στο εγκεκριμένο και εφαρμοζώμενο  ΣΧΟΟΑΠ. Υπερτερεί δε της διάταξης για ταύτιση της γραμμής δόμησης με την γραμμή παραλίας στις περιπτώσεις ιδιοκτησιών μεγαλύτερων των 50. Ήδη, αντίστοιχη απόφαση καθορισμού οικοδ. γραμμής από δημοτ. δρόμο, έχουμε πάρει στο παρελθόν επί δημαρχίας Γ. Μενεγάκη (δεκαετία ’90) για τον περιφερειακό Αγίου Νικολάου – Ελούντας (στην περιοχή που στεγάζεται τώρα ο Δήμος) και έχει καθοριστεί στα 20 μ. από τον άξονα του δρόμου, ενώ οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης προβλέπουν μικρότερες αποστάσεις ΟΓ για οικόπεδα με πρόσωπο σε δημοτικούς δρόμους.

            Είναι επίσης δεδομένο ότι σε περίπτωση απόκτησης πρόσθετης γης από επιχείρηση ή και απλό ιδιώτη και επομένως δυνατότητα πρόσθετων κτισμάτων , ο επιπλέον συντελεστής δόμησης που προκύπτει από το προστιθέμενο ακίνητο χρησιμοποιείται οπουδήποτε μέσα στα όρια της συνολικής (παλιάς και νέας) έκτασης και όχι μόνο στη νέα ιδιοκτησία.

            Ακτιβιστικές ενέργειες του τύπου να δηλωθεί το ακίνητο από τον Δήμο ή το Λιμενικό Ταμείο δεν έχουν θέση αφού δεν είναι νόμιμες σύμφωνα με τον Ν.2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας. Και εκτός αυτού δεν θα έχει και έννομο αποτέλεσμα αφού η αίτηση μας – με όσα ανέφερα παραπάνω – δεν έχει νομική βάση και η Κτηματολόγιο ΑΕ δεν θα μας αποδώσει το ακίνητο.

Απόφαση από το Δ.Σ έχει προκύψει και δεν αμφισβητείται . Έχει την λογική να ζητηθεί από το Δημόσιο να διατηρήσει την συντελεσμένη απαλλοτρίωση ως έχει σήμερα . Θα αποσταλεί λοιπόν στα αρμόδια Υπουργεία για τις παραπέρα ενέργειές τους που αφορούν και την εγγραφή της έκτασης αυτής του δημοσίου στο εθνικό κτηματολόγιο .

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ζερβός

Υ.Γ. 1.             Η πολιτική αντιπαράθεση απαιτεί ήθος και εγκράτεια και αναμφισβήτητα στοιχεία. Ο λαϊκισμός μας οδηγεί στην απαξίωση της πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές ωφελούν ακραίες θέσεις, ισοπέδωση, υποβάθμιση των θεσμών και αποβαίνει σε βάρος του πολίτη. Ο τρόπος έκφρασης και οι χρησιμοποιούμενοι χαρακτηρισμοί αποτελούν δείγμα πολιτικού ήθους και σεβασμού του θεσμού που υπηρετούμε ή θέλουμε να υπηρετήσουμε.

Υ.Γ. 2              Ο επιδιωκόμενος στιγματισμός δημοτικών συμβούλων ή συνεργατών μου επειδή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους επιχειρηματίες της περιοχής είναι ακραίος λαϊκισμός και ιδιαίτερα κατακριτέος. Θα προτιμούσαμε δηλαδή να εμπλέκονται μηχανικοί, δικηγόροι κλπ εκτός Δήμου; Πρόκειται για επιστήμονες που σέβονται την επιστήμη τους και τον τόπο τους. Τα περί παραιτήσεων συνεργατών μου προφανώς δεν τα σχολιάζω. Αποτελούν έκφραση της διακαούς επιθυμίας τους να παραιτηθεί η παρούσα δημοτική αρχή. Ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν το αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών.

Υ.Γ. 3              Ο μόνος τίτλος που διεκδίκησα στην πολιτική μου διαδρομή είναι αυτός του Δημάρχου και ευχαριστώ τους συνδημότες μου που με τίμησαν 3 φορές ως δήμαρχο και 5 θητείες ως δημοτικό σύμβουλο . Τον τίτλο του Ανώτατου Άρχοντα του τόπου τον χαρίζω σε όποιον τον ονειρεύεται.

Υ.Γ. 4.             Η πρόταση μου στο Λιμενικό Ταμείο για ζώνη λιμένος  15 μ. από τον αιγιαλό αφορούσε τον περιορισμό της λιμενικής ζώνης και όχι της απαλλοτριωμένης ζώνης και αυτό με δεδομένο ότι οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες μελέτες κάνουν χρήση μόνο της ζώνης αιγιαλού . Η δε ζώνη των 15 μέτρων επαρκεί για τις χρήσεις που προβλέπονται που δεν είναι λιμενικές αλλά αισθητικές.

Υ.Γ.5.              Σε λίγο θα έχει κτιστεί όλη η πλαγιά των ‘’Πλευρών’’, μετά από απόφαση του Δ.Σ επί δημαρχίας Κουνενάκη τον Ιούνιο του 2009 (700 στρ.), ενώ πριν 6 μήνες ( Δεκ. 2008) το είχε αρνηθεί. Αυτό δεν ενόχλησε κανένα. Αυτό σημαίνει συνέπεια λόγων και έργων για ορισμένους . Νομίζουν όμως ότι όλοι έχουμε την ίδια κοντή μνήμη .

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos