Ο Νομάρχης στο Περιφερειακό ΣυμβούλιοΚατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Χανιά (3/08) ο Νομάρχης Λασιθίου Κ. Αντώνης Στρατάκης έκανε περιληπτική εισήγηση με θέμα «Τις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Νομού Λασιθίου, την περίοδο 2007-2013». Η εισήγηση του Νομάρχη ήταν η εξής:
 
Σχετικά με τη συζήτηση και διαβούλευση για το ΠΕΠ περιόδου 2007-2013, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου έχει καταθέσει τις θέσεις της με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας που περιέχονται στο συνημμένο τεύχος «Στρατηγική, στόχοι και κατευθύνσεις ανάπτυξης Νομού Λασιθίου 2007-2013»
 
Ειδικότερα, μετά την έκδοση της εγκυκλίου 3 για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και την ανάγκη διάρθρωσης του ΠΕΠ σε άξονες προτεραιότητας αναφέρουμε περιληπτικά, προσαρμοσμένους στα ανωτέρω, τους στόχους και τις προοπτικές του Νομού Λασιθίου:
 
 Άξονας προτεραιότητας 1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Απόλυτη προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση των υποδομών μεταφοράς του Νομού με την κατασκευή του Διευρωπαϊκού Δικτύου:
α) ΒΟΑΚ εντός Νομού Λασιθίου
β) Τμήμα όρια Νομού – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος. Τα έργα αυτά, προϋπολογισμού, κατά την ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ, 370 εκ. €, πρέπει να αναληφθούν εξ ολοκλήρου από το αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ που περιλαμβάνει και τους πόρους του Ταμείου Συνοχής.
 
Κατά τη γνώμη μας πρέπει τα έργα του Διευρωπαϊκού Δικτύου να ολοκληρωθούν, κατά προτεραιότητα, στο Νομό Λασιθίου δεδομένης της υστέρησης που σημειώθηκε στην κατασκευή τους, σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη.
 
Στον ίδιο άξονα προτεραιότητας εντάσσεται και οι στόχοι της δημιουργίας στο Νομό πυλών εισόδου:
α.Της Ανατολικής πύλης, με το αεροδρόμιο – λιμάνι Σητείας (έργα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, την τρέχουσα περίοδο, και θα καταστήσουν αναγκαία και την υλοποίηση μιας σειράς συμπληρωματικών έργων, όπως τη διαμόρφωση χερσαίας ζώνης λιμένα και την ολοκλήρωση οδικών προσβάσεων).
β. Της Νότιας πύλης, με το αεροδρόμιο – λιμάνι Ιεράπετρας (το αεροδρόμιο προωθείται ως ιδιωτική επένδυση, για το λιμάνι αναμένουμε τη σχετική υλοποίηση της εξαγγελίας του κ. Πρωθυπουργού στην Ιεράπετρα).
 
Θεωρούμε ότι στα πλαίσια του ενιαίου δικτύου μεταφορών, στη βάση των συνδυασμένων μεταφορών, ενοποιείται ο οικονομικός χρος της Κρήτης και ενσωματώνεται με καλύτερους όρους στο ευρύτερο εθνικό και διεθνή οικονομικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια των παραγωγικών μας δραστηριοτήτων, στο βαθμό που τα έργα μεταφοράς επιφέρουν σημαντικά κοστολογικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, στ βάση:
 
  • Της κοινής χρήσης των υποδομών
  • Της απρόσκοπτης και ταχύτερης μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων. Με τη δημιουργία των Πυλών στην Ανατολή και στο Νότο, αναδεικνύεται συνολικά η Κρήτη, ως ένα σημαντικό κέντρο στην περιοχή, αξιοποιώντας την προοπτική ενίσχυσης της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας που θα αλλάξει σημαντικά την οικονομία και το εμπόριο του ευρύτερου χώρου. Επιπρόσθετα για το ίδιο θέμα πρέπει να ολοκληρωθούν και στο λιμάνι Αγίου Νικολάου, τα έργα διαμόρωσης χερσαίας ζώνης και οδικές προσβάσεις, καθώς και η προστασία του υπάρχοντος λιμένα Ιεράπετρας.

 Τα λοιπά έργα οδοποιίας που έχουν προτεραιότητα στο Νομό είναι:

α) Η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού άξονα Ιεράπετρα – Πηλαλήματα Σητεία, του οποίου μελέτες έχουν χρηματοδοτηθεί ή προτείνεται να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου. Ο άξονας αυτός τίθεται σε προτεραιότητα γιατί συνδέει τα αστικά κέντρα Ιεράπετρας και Σητείας με το διευρωπαϊκό δίκτυο, μέσω του ΝΑ τμήματος του Νομού, αλλά και γιατί κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση της περιοχής, μετά τη λειτουργία του αεροδρομίου Σητείας.

β) Η βελτίωση των πρωτευόντων επαρχιακών δρόμων που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος και οι μελέτες τους έχουν χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα, ως μελέτες ωρίμανσης έργων του ΕΣΠΑ.

γ) Έργα προσπέλασης – παράκαμψης και βασικές αρτηρίες σύμφωνα με τα ΓΠΣ των αστικών κέντρων του Νομού.

Άξονας προτεραιότητας 2: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Προτείνουμε να καλυφθεί από τα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα. Επισημαίνουμε πάντως την ανάγκη δημιουργίας υποδομών για την προσέλκυση επενδύσεων στο δευτερογενή τομέα, όπως τα ΒΙΟΠΑ Ιεράπετρας και Σητείας που, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσουν τις οικονομίες συγκέντρωσης και θα διυκολύνουν και την αντίστοιχη οικιστική ανάπτυξη στις πόλεις αυτές.

Άξονας προτεραιότητας 3:Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Για τους τομείς που εντάσσονται στον 3ο άξονα, οι προτεραιότητες του Νομού Λασιθίου είναι:

Για το περιβάλλον:

α) Η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης απορριμμάτων, η επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας, η υλοποίηση της μονάδας γεωργικών αποβλήτων Ιεράπετρας καθώς και η υλοποίηση της υπόσχεσης του Γενικού Γραμματέα για τον ΧΥΤΑ Ιεράπετρς.

β) Η υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού (θεσμοθέτηση ΣΧΟΟΑΠ), η χρηματοδότηση υλοποίησης των βασικών μας τεκμηριωμένων προτάσεων.

γ) Στον τομέα των έργων αποχέτευσης: η κατασκευή Δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στο Οροπέδιο Λασιθίου, στην ευρύτερη περιοχή Νεάπολης, στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Νοτίου άξονα Άγ. Ιωάννης – Πηλαλήματα, στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Πλάκας – Ελούντας και σε κεντροβαρικά σημεία της ενδοχώρας με αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας.

Είσης η ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων στα αστικά κέντρα και η τριτοβάθμια επεξεργασία στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις.

δ) Στην προστασία και ορθή διαχείριση του υδάτινου δυναμικού: η πρόταση που έχουμε καταθέσει για την ενιαία διαχείριση για ύδρευση και άρδευση από Μύρτο μέχρι Λιθίνες και την ένταξη σ’ αυτήν των υπαρχόντων (Μπραμιανά) και υπό μελέτη έργων (φράγματα Αγ.Ιωάννου, Λιθινών και λιμνοδεξαμενές).

Επίσης έργα για τη μείωση των απωλειών νερού στα αστικά κέντρα.

ε) Στην προστασία εδαφών και διαχείριση κινδύνου με τη δημιουργία έργων ορεινής υδρονομίας καθώς και αντιπλημμυρικών έργων.

στ) Στη διαχείριση περιοχών Natura με τη χρηματοδότηση του φορέα διαχείρισης, σε επίπεδο Νομού, με την προϋπόθεση τα διαχειριστικά σχέδια να έχουν υποβληθεί στους τοπικούς φορείς, με σκοπό να εξασφαλισθεί η συνεργασία και η συναίνεση αυτών.

Επίσης, για τα έργα του περιβάλλοντος πρέπει, όπως και για τα έργα της προσπελασιμότητας, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη, του μεγαλύτερου μέρους αυτών, στο τομεακό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Όλα τα έργα, σε ότι αφορά την ποιότητα και την κλίμακά τους, θα υλοποιηθούν με κριτήριο την αειφορία και την περιβαλλοντική τους συμβατότητα, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην γίνεται εις βάρος των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων των περιοχών μας.

Για την υγεία – πρόνοια:

Σε ότι μας αφορά, στο τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας, θεωρούμε ως αναγκαίες παρεμβάσεις:

α. Την αναβάθμιση και την κτιριακή επέκταση των νοσοκομείων του Νομού

β. Τη δημιουργία Κένρων Υγείας στο Μακρύ Γιαλό.

γ. Τη δημιουργία ΕΚΑΒ σε Ιεράπετρα και Σητεία.

δ. Τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών πρόνοιας των Δήμων

ε. Τη δημιουργία νέων δομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομείο στη Σητεία κτλ).

Για την εκπαίδευση:

 Είναι αναγκαία η ίδρυση νέων τμημάτων ΤΕΙ και σχολών ΑΕΙ στο Νομό, η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής και Α’θμιας, κυρίως στις πόλεις για τη λειτουργία των ως ολοήμερων, η ανέγερση 3 νέων συγκροτημάτων Α’θμιας και Β΄θμιας και 5 νέων κτιρίων νηπιαγωγείων. Αμετάθετος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος γνώσης στο Νομό μας, που θα ενισχύσει την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, κατ’ επέκταση και τις ίδιες της παραγωγικές μας λειτουργίες, σε μια εποχή που η πυκνότητα και η ταχύτητα της διεθνοποιημένης, πλέον, πληροφορίας είναι τέτοια, που η διαχείρισή της επιβάλλει συγκροτημένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Για την αστική ανάπτυξη:

Η πολεοδόμηση (οδοποιία, δίκτυα) στις περιοχές επέκτασης των πόλεων και των αναπτυσσόμενων οικισμών, η ανάπλαση του πυκνοδομημένου παλαιού οικιστικού ιστού για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, στάθμευσης και επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, η δημιουργία υποδομών κοινωνικού εξοπλισμού (ανοικτά θέατρα, πολιτιστικά κέτρα).

Για την ανάπτυξη της ενδοχώρας:

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (με ένταξη σε αντίστοιχα δίκτυα) σε επιλεγμένα σημεία, που περιλαμβάνει αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών, βελτίωση προσπέλασης, προστασία- ανάδειξη μνημείων και τόπων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, φυσιολατρικές διαδρομές, έργα εξυπηρέτησης επισκεπτών κλπ.

Για την ανάπτυξη του τουρισμού και τον πολιτισμό:

Ειδικές τουριστικές υποδομές (μαρίνες, τουριστικά καταφύγια, θαλάσσια πάρα), μουσεία Αγ.Νικολάου- Ιεράπετρας- Σητείας κλπ. Σε ότι αφορά τον Πολιτισμό, πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ήταν πάντοτε αναγκαία, και υπό όρους, υπήρξε και εποικοδομητική, ως προς την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Γι’ αυτό πιστεύουμε πως η ενίσχυση των ιδιαίτερων πολιτισμικών μας χαρακτηριστικών, αποτελεί ταυτόχρονα και προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή μας στο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος της αφομοίωσης.

Η αειφόρος αναπτυξιακή διαδικασία θα παραμείνει, χωρικά, ισόρροπη, καθώς τα οφέλη της αναπτύξεως πρέπει να είναι επιμερισμένα, αυξάνοντας το βιοτικό επίπεδο όλων κατοίκων του νομού μας. Εξάλλου η ισόρροπη ανάπτυξη αποτελεί και προϋπόθεση για τη διάχυση του πλούτου και την κοινωνικά δίκαιη καταομή του. Με αυτήν την έννοια η αειφόρος και η ισόρροπη ανάπτυξη αποτελούν, για εμάς, πάγια επιδίωξη και αμετάθετο στόχο.

Επομένως, η μελέτη, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων κλίμακας έργων, και γενικά η φιλοσοφία εφαρμογής του αναπτυξιακού σχεδιασμού οφείλει να σεβστεί αυτά τα ήπια χαρακτηριστικά, που διασφαλίζουν την ενότητα του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: