η δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία και δημοτικοί σύμβουλοι
η δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία και δημοτικοί σύμβουλοι

Όπως είναι γνωστό ο κ. Γενικός Γραμματέας  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης με την με  αριθμ.2222++2209+2203+2202+2192/5-9-2014  Πράξη του διαπίστωσε την αυτοδίκαιη έκπτωση των εκλεγμένων τακτικών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Γαύδου

του συνδυασμού «ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κ.κ Σοφίας Τσιριντάνη, Ελένης Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκη και Μαρίας Μπικογιαννάκη από το αξίωμά τους για τον λόγο ότι οι ίδιοι παρότι  προσήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου  κατά την καθορισμένη στην πρόσκληση της  εκλεγείσας  δημάρχου ημερομηνία και παρέστησαν στην διαδικασία της ορκωμοσίας , εντούτοις δεν έδωσαν  τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.3852/10 όρκο.

Στη συνέχεια  ο κ. Γενικός Γραμματέας  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης με την υπό χρονολογία 19/9/2014 νέα απόφασή του ανακαλεί  την αυτοδίκαιη  έκπτωση των ανωτέρω   με την αιτιολογία ότι  «  προσκομίστηκε έντυπο φωτογραφικό υλικό από το οποίο προκύπτει η μη ύπαρξη Ιερού Ευαγγελίου κατά την τελετή ορκωμοσίας» και πως « η παράλειψη της Δημάρχου να προνοήσει για την ύπαρξη στην τελετή ορκωμοσίας Ιερού Ευαγγελίου αποτέλεσε την κύρια αιτία του  να μην ορκιστούν οι αιτούντες και συνέστησε λόγο αντικειμενικής αδυναμίας ορκωμοσίας αυτών».

Σημειωτέον είναι πως η κατά τα ανωτέρω ανάκληση της αυτοδίκαιης έκπτωσης των 4 Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία . Η κ. Τσιριντάνη με δηλώσεις της στα τοπικά ΜΜΕ , ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, είχε προαναγγείλει τη δέσμευση   του  κ. Γενικού  Γραμματέα προς αυτήν « να τακτοποιήσει το θέμα της »  ………

Πλην όμως η ως άνω νέα απόφαση του κ. Γενικού  Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά  για τη νομιμότητα αυτής δεδομένου ότι :

  • Στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου, όπου έγινε η τελετή ορκωμοσίας υπήρχε Ιερό Ευαγγέλιο, ενώπιον του οποίου  μπορούσε να ορκιστεί  οιοσδήποτε το επιθυμούσε . Συνεπώς η αιτίαση ότι η Δήμαρχος δεν είχε προνοήσει την προμήθεια Ιερού Ευαγγελίου είναι αναληθής και βεβαίως ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ   ΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ .
  • Ουδείς από τους κκ  Σοφία Τσιριντάνη, Ελένη Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκη και Μαρία Μπικογιαννάκη   ζήτησε  να ορκιστεί ενώπιον  του Ιερού Ευαγγελίου .  Απεναντίας όλοι αυτοί , όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από το σχετικό έγγραφο που κατέθεσαν και υπέγραψαν, αρνήθηκαν να ορκιστούν  για το μοναδικό λόγο ότι στην τελετή της ορκωμοσίας δεν παρέστη ιερέας .
  • Ο κ. Γενικός Γραμματέας κατά την έκδοση της Διαπιστωτικής του Πράξης για την αυτοδίκαιη έκπτωση των αιρετών που αρνήθηκαν να ορκιστούν έλαβε υπόψη του τόσο το πρακτικό ορκωμοσίας , όσο  το έγγραφο που οι ίδιοι κατέθεσαν και υπέγραψαν. Σε αυτό δε το έγγραφο ουδεμία αναφορά γίνεται   περί της ύπαρξης ή μη Ιερού Ευαγγελίου . Αντίθετα ως μοναδικός λόγος άρνησης της δόσης του επιβαλλόμενου από τη νομοθεσία όρκου προβάλλεται η απουσία ιερέα από την τελετή της ορκωμοσίας Γαύδου  .Η  εκ των υστέρων λοιπόν επίκληση άλλου λόγου άρνησης ορκωμοσίας , ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ και παρά το Νόμο ελήφθη ως τέτοια από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
  • Στην με αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος:1η Σεπτεμβρίου 2014 -31η Αυγούστου 2019)» ρητά ορίζεται πως Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν µπορεί να παραστεί στην ορκωµοσία, κατά την  οριζόµενη  ηµεροµηνία,  επικαλούµενος  λόγους  αντικειµενικής  αδυναµίας………,  θα  πρέπει  ο  συγκεκριµένος  αιρετός  να ενηµερώσει  το  ∆ήµαρχο  για  τους  λόγους,  για  τους  οποίους  δεν  µπορεί  να  παραστεί…   Η  ενηµέρωση  αυτή,  για  λόγους  ασφάλειας  δικαίου,  ορθό  είναι  να είναι έγγραφη και να πρωτοκολληθεί στον ∆ήµο ».

Στη συγκεκριμένη υπόθεση οι ανωτέρω  πράγματι κατέθεσαν έγγραφο, που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 1401/30-8-2014. Όμως στο έγγραφό τους αυτό οι ανωτέρω ως λόγο αντικειμενικής τους αδυναμίας να ορκιστούν  εκθέτουν  την απουσία ιερέα και όχι την απουσία Ιερού  Ευαγγελίου .

Συνεπώς λοιπόν ο κ. Γενικός Γραμματέας κατά τη λήψη της νέας αυτής απόφασής του δεν  έλαβε υπόψη του το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, που ο νόμος ορίζει ως απόδειξη της  ύπαρξης ή μη αντικειμενικής  αδυναμίας των μη ορκισθέντων .

Πολλώ δε μάλλον που  σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη,  οι εκλεγέντες που δεν ορκίστηκαν οφείλουν να ενημερώσουν για τους λόγους αυτής της αδυναμίας  το Δήμαρχο και όχι το Γενικό Γραμματέα ή το Υπουργείο Εσωτερικών  . Πλην όμως έγγραφο των  ανωτέρω τεσσάρων αιρετών, που να επικαλείται νέους λόγους αντικειμενικής τους αδυναμίας  να  ορκιστούν, όπως αυτή της  έλλειψης  Ιερού Ευαγγελίου ( η οποία σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά αντικειμενική αδυναμία, αφού Ιερό Ευαγγέλιο υπήρχε) ,  ουδέποτε κατατέθηκε στο Δήμο Γαύδου,  ή μη μόνον αυτό που επικαλείται την έλλειψη ιερέα . Έτσι λοιπόν σήμερα ο κ. Γενικός Γραμματέας κατά τη λήψη της νέας αυτής απόφασής του ,  έλαβε υπόψη του έγγραφο που κατατέθηκε σε αναρμόδιο πρόσωπο  .

  • Περαιτέρω στην ίδια ως  άνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται  ότι  σε  περίπτωση  που  κάποιος,  για  οποιονδήποτε  λόγο, δεν  δώσει όρκο  την  καθορισµένη  στην  πρόσκληση  του  εκλεγέντος  ∆ηµάρχου  ηµεροµηνία,  µπορεί να  προσέλθει  στο  ∆ηµοτικό  κατάστηµα,  πριν  από  την 31η Αυγούστου 2014  και να ορκιστεί. Όπως είναι γνωστό η ορκωμοσία στο Δήμο Γαύδου έγινε στις 30 Αυγούστου του 2014 . Συνεπώς οι ανωτέρω,  εφόσον σήμερα επικαλούνται την  έλλειψη Ιερού Ευαγγελίου, όφειλαν να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου την 31η Αυγούστου του 2014 έως την 12 πμ και να δώσουν τον όρκο που επιθυμούσαν. Πλην όμως τούτο δεν το έπραξαν .
  • Σε κάθε περίπτωση ο Νόμος 3852/2010 αναγνωρίζει συγκεκριμένους λόγους αδυναμίας όρκισης ,οι οποίοι πρέπει να εκτίθενται στο Δήμαρχο με έγγραφο που κατατίθεται στο Δήμο . Κατά τους ορισμούς δε του ίδιου νόμου οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί  και όχι αναπόδεικτοι. Συνεπώς  οι λόγοι αυτοί δεν νοείται να μεταβάλλονται γιατί τότε δεν είναι αντικειμενικοί αλλά υποκειμενικοί και συνδέονται με τη βούληση του προσώπου . Επομένως  δεν είναι νομίμως δυνατόν  στο ένα έγγραφο να εκτίθεται ως λόγος αντικειμενικής αδυναμίας όρκισης η έλλειψη ιερέα στην ορκωμοσία και στο επόμενο έγγραφο , μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη έκπτωση, να εκτίθεται άλλος λόγος και μάλιστα ψευδής, «αντικειμενικής αδυναμίας όρκισης ». Οι διαφορές αυτές ΑΠΟΔΕΙΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ πως οι εκλεγμένοι  τακτικοί  δημοτικοί  σύμβουλοι  του Δήμου Γαύδου του συνδυασμού «ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κ.κ Σοφία Τσιριντάνη, Ελένη Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκης και Μαρία Μπικογιαννάκη, αρνήθηκαν να δώσουν τον επιβαλλόμενο από το Νόμο όρκο στην ορισμένη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία για λόγους υποκειμενικούς  που δεν αναγνωρίζονται από το Νόμο .

Η εκ των υστέρων λοιπόν ανάκληση της αυτοδίκαιης έκπτωσης των ανωτέρω για λόγους που ουδέποτε  προβλήθηκαν ενώπιον του αρμοδίου προσώπου, στην ορισμένη από το Νόμο προθεσμία , ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ με τους ορισμούς του Νόμου περί της ύπαρξης ή μη αντικειμενικής  αδυναμίας όρκισης .

Μετά ταύτα η Δήμαρχος Γαύδου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της .

Γαύδος 22-09-2014

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: