Αντίθετο το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον αποχαρακτηρισμό της Κολοκύθας
[Χάρτης (γκραβούρα) του Francesco Basilicata (Cretae Regnum, 1618 / Το Βασίλειον της Κρήτης, «Μικρός Ναυτίλος», εκδ. Βικελαίας Βιβλιοθήκης, Ηράκλειο, 1994).

Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε και έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με κύριο αίτημα να μην αποχαρακτηριστεί η νήσος Κολοκύθα από Α’ αρχαιολογική ζώνη

Α ξ ι ό τ ι μ η κ. Υ π ο υ ρ γ έ,

Την Παρασκευή 15/10/2021 το Κ ε ν τ ρ ι κ ό Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο (Κ Α Σ) σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο α π ό τ ο Γ ε ν ι κ ό Γ ρ α μ μ α τ έ α τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν α υ τ ο ψ ί α σ τ η ν ή σ ο Κολοκύθα.

Η α υ τ ο ψ ί α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε μ ε τ ά α π ό α ί τ η μ α τ η ς ι δ ι ω τ ι κ ή ς ε τ α ι ρ ε ί α ς , σ ε σ υ ν έ χ ε ι α α π ό φ α σ η ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ε ξ ε τ α σ τ ε ί α π ό τ η Δ ι ο ί κ η ς , η έ κ δ ο σ η ο ρ ι σ τ ι κ ή ς α π ό φ α σ η ς γ ι α τ η ν
α π α λ λ ο τ ρ ί ω σ η έ κ τ α σ η ς α ρ κ ε τ ώ ν σ τ ρ ε μ μ ά τ ω ν π ο υ κ α τ έ χ ε ι η ε τ α ι ρ ε ί α ή η
μ ε ρ ι κ ή τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ τ η ς Α ΄ α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς ζ ώ ν η ς .
Σ ε μ ι α π ε ρ ι ο χ ή μ ε έ ν τ ο ν ε ς ο ι κ ο δ ο μ ι κ έ ς π ι έ σ ε ι ς , έ χ ε ι μ ε ί ν ε ι α δ ό μ η τ ο τ ο
ν η σ ί τ η ς Κ ο λ ο κ ύ θ α ς , π ο υ γ ε ι τ ν ι ά ζ ε ι μ ε τ η Σ π ι ν α λ ό γ κ α. Α υ τ ό έ χ ε ι ε π ι τ ε υ χ θ ε ί λ ό γ ω τ ο υ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς , κ α θ ώ ς η Κ ο λ ο κ ύ θ α β ρ ί σ κ ε τ α ι ε ν τ ό ς Α’ α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς ζ ώ ν η ς μ ε κ η ρ υ γ μ έ ν ο υ γ ρ ό τ ο π ο τ ι ς α λ υ κ έ ς κ α ι μ έ ρ ο ς τ η ς α π ο τ ε λ ε ί π ε ρ ι ο χ ή π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ο π ί ου, ό π ω ς ά λ λ ω σ τ ε α ν α φ έ ρ ε τ α ι κ α ι σ τ ο Σ Χ Ο Ο Α Π τ ο υ Δ ή μ ο υ Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ.

Δ ι α θ έ τ ε ι ε ν ά λ ι ε ς α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , μ ω σ α ϊ κ ό, ε ν ε τ ι κ ά κ α μ ί ν ι α κ.α κ α θ ώ ς κ α ι
α π α ρ ά μ ι λ λ ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Β ρ ί σ κ ε τ α ι ε ν τ ό ς τ η π ε ρ ι ο χ ή ς ε π ι ρ ρ ο ή ς τ η ς ο χ υ ρ ω μ α τ ι κ ή ς ν η σ ί δ α ς , ε ν ώ η U n e s c o φ έ ρ ε τ α ι ν α θ έ τ ε ι ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α κ α ι τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν τ η ς χ ώ ρ ω ν γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι ο φ ά κ ε λ ο ς έ ν τ α ξ η ς .

Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α, τ ο δ η μ ο τ ι κ ό σ υ μ β ο ύ λ ι ο Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ, μ ε ο μ ό φ ω ν η α π ό φ α σ η σ τ ι ς 2 0 / 1 0 / 2 0 2 1 τ ά χ θ η κ ε κ α τ ά τ ο υ α π ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ τ ο υ ν η σ ι ο ύ α π ό Α ΄ α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ζ ώ ν η. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε ό τ ι κ α ι π λ ή θ ο ς π ο λ ι τ ώ ν π ο υ έ χ ο υ ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α σ τ ο ν η σ ί, έ χ ο υ ν τ α χ θ ε ί κ α τ ά τ ο υ α π ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ.

Ε ί μ α σ τ ε α ν τ ί θ ε τ ο ι σ ε μ ι α π ι θ α ν ή α π ό φ α σ η α π ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς .

Μ ι α τ έ τ ο ι α α π ό φ α σ η θ α α π ο τ ε λ έ σ ε ι τ η ν π ρ ά ξ η π ο υ θ α κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι τ α
ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά, φ υ σ ι ο λ α τ ρ ι κ ά κ.α. κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε ν η τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή α ξ ί α π ο υ π ρ ο σ δ ί δ ε ι τ ο ν η σ ί σ τ η ν ε υ ρ ύ τ ε ρ η π ε ρ ι ο χ ή.

Π ι σ τ ε ύ ο ν τ α ς α κ ρ ά δ α ν τ α ό τ ι δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι π ρ ό θ ε σ η γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή, ζ η τ ο ύ μ ε τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ η ς ν ή σ ο υ Κολοκύθας , ΤΕΕ – ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ – 1680 – 16/11/2021 κ α ι δ η λ ώ ν ο υ μ ε τ η ν α ν τ ί θ ε σ η μ α ς σ τ ο ν α π ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό τ η ς α π ό Ά α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ζ ώ ν η, ά σ χ ε τ α μ ε τ η ν ό π ο ι α α π ο ζ η μ ί ω σ η π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α β λ η θ ε ί.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ο πρόεδρος
Μιχάλης Χωραφάς

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η:
• μ έ λ η ΚΑΣ, grkas@culture.gr
• Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά Τ μ ή μ α τ α Τ Ε Ε
• Β ο υ λ ε υ τ έ ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς
• M M E

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: