Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου
ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, οι πολίτες, καθώς και οι θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων (επιστημονικών,
εμπορικών, συνδικαλιστικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών) της πόλης,

οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 07 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos