Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 23 Φεβρουαρίου 2022
…..Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Φωτογραφική κάλυψη του Δήμου Αγίου Νικολάου” ……

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, η οποία θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) ,  με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.10343/18.2.2022 (Φ 766)  στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

  Συζήτηση – απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 11/2022 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. η οποία αφορά  Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Οργανισμού 
  Καθορισμός διάρκειας αρδευτικής περιόδου και – Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων των Κοινοτήτων Δήμου Αγίου Νικολάου για το έτος 2022                            
  Συζήτηση – απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 6/2022 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά στην “Τροποποίηση της 180/2021 απόφασης ΔΣ ΔΑΕΑΝ αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας έτους 2022” 
  Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Παραγωγή προωθητικών βίντεο Δήμου Αγίου Νικολάου” έτους 2022 
  Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Τουριστικές καταχωρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου σε έντυπα ΜΜΕ και ιστοσελίδες” έτους 2022 
  Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Φωτογραφική κάλυψη του Δήμου Αγίου Νικολάου” 
  Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Δημιουργία Διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή της πόλης” 
  Έγκριση διενέργειας της εργασίας “Χαρτογραφήσεις Δήμου Αγίου Νικολάου” 
  Λήψη απόφασης επί εγγράφου Γραφείου Προσωπικού του Δήμου σχετικά με “Ορισμό εκπροσώπου Δήμου και Γραμματέα στην επιτροπή πρόσληψης δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου στο Δήμο” 
  Συζήτηση επί Τμήματος Εκπόνησης Μελετών σχετικά με “Παράταση Συνολικού Χρόνου εκπόνηση μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση (Καταδυτικού πάρκου Αγίου Νικολάου – Νομιμοποίηση Ελούντας κλπ) και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος 
  Συζήτηση επί Τμήματος Εκπόνησης Μελετών σχετικά με “Ενημέρωση για την 4η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος χωρίς επέκταση συμβατικού χρόνου που αφορά το Β΄ στάδιο της “Μελέτης Ανάπλασης της πλατείας Σχίσματος Ελούντας” 
  Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών με θέμα : Ρύθμιση αυθαιρέτων Κτισμάτων σε ιδιοκτησίες του Δήμου Αγίου Νικολάου 
  Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ.  03/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία αφορά στην “Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγίου Νικολάου 2022” 
  Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ.  04/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία αφορά στην ¨Πρόταση υπηρεσίας για δέντρο Πλατάνου στην Κοινότητα Φουρνής” 
  Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ.  08/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία αφορά στην “Έκθεση πεπραγμένων  έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου” 
  Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Προγραμματισμού σχετικά με “Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με αρ. Πρωτ. : 252/07-02-2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με (Α/Α) : 1
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006731
 
  Συζήτηση – απόφαση επί αποφάσεως Δ.Λ.Τ.Α.Ν. η οποία αφορά στην “Αποζημίωση Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Α.Ν. για το οικ. έτος 2021” 
  Αντικατάσταση Προέδρου στο Δ.Σ.  του νομικού προσώπου Δ.Λ.Τ.Α.Ν. 
  Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά στην “Παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ελούντας στον Αθλητικό Όμιλο Λασιθίου, για χρήση από τα τμήματα Στίβου” 
  Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά στην Παραχώρηση χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος” 
  Συζήτηση επί εγγράφου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου το οποίο αφορά ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών εργασιών – υπηρεσιών & ενστάσεων σύμφωνα με το ν. 4412/2016   α) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών β) Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και διεξαγωγής διαγωνισμών γ) Επιτροπή Ενστάσεων 
  Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού ακινήτου στη θέση ΠΕΖΟΥΛΕΣ – ΑΣΓΟΥΡΛΙΔΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΗΣ 
  Έγκριση μίσθωσης αποθήκης εντός Σχεδίου πόλεως για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos