Εκπόνηση και Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Νικολάου
φορτίζοντας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Photo by Rathaphon Nanthapreecha on Pexels.com

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και η έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Νικολάου που είχε  σκοπό την χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος, σε περιοχές εντός των διοικητικών του ορίων του δήμου μας. Το Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών για την ενθάρρυνση της αγοράς και της κυκλοφορίας περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το Δήμο ακολούθησε τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) καθώς και την αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206 και υπέβαλλε στο Δήμο εμπρόθεσμα τα παραδοτέα τεύχη όπως προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. 9769/21-07-2021 (ΑΔΑM: 21SYMV008956076_2021-07-21) σύμβαση. Το Σ.Φ.Η.Ο. εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9814ΩΚΨ-ΟΓΒ). Για να ενταχθεί το παραπάνω εγκεκριμένο Σχέδιο του Δήμου Αγίου Νικολάου στην κοινή Βάση Δεδομένων Σ.Φ.Η.Ο. που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραδοτέα θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρμόδιο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις χωροθέτησης θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δήμου μας.

Σημειώνεται τέλος ότι το ΣΦΗΟ χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου για την ανάπτυξή του από το Πράσινο Ταμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δ/νση Μελετών: 

Τηλ. : 2841 340120 /2841 340118

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Αδάμ Πρατσινάκη

Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos