Ιδιωτικές  επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο νομό Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ανακοινώνει ότι πρόκειται να δημοσιοποιήσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

1. Περιοχή παρέμβασης:

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του Νομού Λασιθίου:

Α) Δήμος Αγίου Νικολάου

Δημοτική Κοινότητα: Αγίου Νικολάου

Τοπικές Κοινότητες: Βρουχά, Ελούντας, Καλού Χωριού, Κριτσάς, Λιμνών, Σκινιά και Βραχασίου.

Β) Δήμος Ιεράπετρας

Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Στεφάνου και Πεύκων.

Γ) Δήμος Σητείας

Δημοτική Κοινότητα: Σητείας

Τοπικές Κοινότητες: Λάστρου, Ρούσσας Εκκλησιάς, Τουρλωτής και Παλαίκαστρου.

2. Δυνητικοί Δικαιούχοι

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. Υπαγόμενες Πράξεις

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

A.1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 1. Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
 2. Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
 3. Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
 4. Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών,

Καθεστώς ενίσχυσης:

50% γενικά ή 80% για επενδύσεις σχετικές με παράκτια αλιεία.

A.2. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 1. Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
 2. Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
 3. Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό.
 4. Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.
 5. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
 6. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Καθεστώς ενίσχυσης:

50% γενικά ή 80% για επενδύσεις σχετικές με παράκτια αλιεία.

A.3. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Προβλέπεται χρηματοδότηση για:

α) την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

β) τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

γ) τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

δ) το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοπωλεία).

Καθεστώς ενίσχυσης: 50%.

A.4. Υπηρεσίες Αλιευτικού τουρισμού.

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα (σύμφωνα με το Ν.4582/2018) στην παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές  με  αυτές  πρακτικές  και  τεχνικές  προς  τους  επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες,  με  σκοπό  την  ψυχαγωγία  μέσω  της  αλιείας,  την  απόκτηση  βιωματικών εμπειριών,  τη  γνωριμία  με  τις  τοπικές  παραδόσεις,  τα  τοπικά  έθιμα  και  την  τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο».

Καθεστώς ενίσχυσης: 50% (μέγιστη δημόσια δαπάνη 75.000€).

Β)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

Β.1. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός)

Δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:

1. Τουρισμός, όπως:

 • Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις με προτεραιότητα σε εκείνες που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες).

2. Βιοτεχνίες-Κατασκευές, όπως:

 • Βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες (παραγωγή αλιευτικών διχτυών/σχοινιών/σπάγγων, κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας/συντήρησης αλιευμάτων κλπ).
  • Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό (κατασκευή ιστιοσανίδων, πέδιλων για θαλάσσιο σκι κλπ).
  • Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

3. Εμπόριο.

Επιχειρήσεις χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου:

 • προϊόντων συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων.
  • προϊόντων που συνδέονται με την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.
  • προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό και τις πλωτές μεταφορές.

4. Εστίαση.

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, με προτεραιότητα σε εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία».

5. Υπηρεσίες, όπως:

 • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, υπηρεσίες ρυμούλκησης).
  • ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές (π.χ. συλλογή απορριμμάτων, ανακύκλωση).
  • υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, οδήγησης και χειρισμού σκαφών.

Καθεστώς ενίσχυσης:

50% (μέγιστη δημόσια δαπάνη 200.000 €)

4. Προθεσμία και διαδικασία υποβολής προτάσεων (αιτήσεων στήριξης)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.g) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 16.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή  ταχυμεταφορά) στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση. 

Η αναλυτική πρόσκληση με τα παραρτήματα της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Άγιο Νικόλαο (Αργυροπούλου 3),  είτε  μέσω  της  ιστοσελίδας: www.anlas.gr. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και  άλλες  διευκρινίσεις,  αρμόδιος είναι  ο  κ.  Κουτάντος Μιχαήλ,  τηλέφωνο:  28410 91118,  e-mail: mkoutantos@anlas.gr.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos