Υποβολή αιτήσεων για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την  επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος  σε ευάλωτα νοικοκυριά
δημαρχείο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021), θα  δέχεται αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα  πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31-12-2021,να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο   μέχρι τις 15-02-2022 και να παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.   2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
3. Να πληρούν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ Β’2281 ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:   Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων  (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριούΔήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τηςΕκκαθαριστικό  του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριούΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Πρόσφατο Λογαριασμό-Ειδοποίηση Πληρωμής Παρόχου Ηλεκτρικού Ρεύματος.   Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
         Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητεί την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

1. Στο Κέντρο Κοινότητας Ιεράπετρας που βρίσκεται στην οδό  Αναγνωστάκη 18, κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα

28423 40401 κ. Ευαγγελία Αλεγκάκη,

28423 40400  κ. Αγορίτσα Μαγγίπα,

28423 40427κ. Ελίνα Νεραντζούλη 

2. Στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού που βρίσκεται στην οδό Ομηρείας 8,  4ος όροφος και στο τηλέφωνο

28423 40318 κ. Δέσποινα Λιοντάκη

                       Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                      ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos