Στο συντονισμό ενεργειών και δράσεων για τα έργα του ΒΟΑΚ στο Νομό Λασιθίου προχωρεί η Περιφέρεια Κρήτης και μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της κατολίσθησης (2 χλμ πριν τον ¶γιο Νικόλαο )καθώς και του δικτύου φωτισμού της σήραγγας Βραχασίου. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες καθαρισμού στη σήραγγα καθώς και βαφή και ευπρεπισμός των πλευρικών τοιχωμάτων της. Στο μεταξύ ένα έργο, που επί χρόνια ήταν στάσιμο, ξεμπλοκάρεται αφού την Τρίτη 5/7 ανοίγουν οι προσφορές. Πρόκειται για το ιδαίτερης σημασίας έργο κατασκευής του οδικού τμήματος Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι.

Τα παραπάνω θέματα τέθηκαν «επί τάπητος» σε σύσκεψη που έγινε πρόσφατα στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προεδρία του Γ.Γ κ. Τσόκα και με τη συμμετοχή του νομάρχη ασιθίου κ. Α. Στρατάκη, του δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Γ. Λουκαράκη, του προέδρου της ΤΕΔΚ Λασιθίου κ. Ν. Καστρινάκη, του διοικητή του τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Κ. Κουκουράκη, του Ειδικού Συμβούλου του Γ.Γ κ. Α. Σακαδάκη, του Διευθυντή της ΔΕΣΕ κ. Ν. Παπανικολάου, του διυθυντή της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ κ. Γ. Αγαπάκη και του προισταμένου του τμήματος ΔΕΣΕ κ. Χρηστάκη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αποφασίσθηκε λόγω της τουριστικής περιόδου, και της αυξημένης κυκλοφορίας αλλά και της έλλειψης εναλλακτικής διοχέτευσης της κυκλοφορίας να ξεκινήσει το έγο της αποκατάστασης της κατολίσθησης των πρανών, μέσα Οκτωβρίου από τη ΔΕΣΕ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2005.

Επίσης, συνεργεία της ΔΕΣΕ, το ίδιο διάστημα, θα αποκαταστήσουν τη λειτουργία του δικτύου φωτισμού της σήραγγας Βραχασίου. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες καθαρισμού στη σήραγγα και βαφής και ευπρεπισμού των πλευρικών τοιχωμάτων της.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για τα εκτελούμενα δημοπρατηθέντα και υπό δημοπράτηση έργα στο ΒΟΑΚ και αποφασίστηκε ο συντονισμός όλων των αροδίων υπηρεσιών ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος συμβασιοποίησής και εκτέλεσής τους.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α. Δημοπρατημένα έργα
Κατασκευή τμήματος ¶γιος Νικόλαος-Καλό Χωριό. Με την υπ αριθμ. Δ1β/0/15/34/24-5-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒ» με άμεση έκπτωση 33,34% και συνολικά δαπάνη εργασιών 25.704.720,86 ευρώ (χωρίς δαπάνη ΦΠΑ). Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται σε ένα περίπου δίμηνο μετά τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ε.Ρ.Σ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.500.000 ευρώ και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
1. την πλήρη κατασκευή αρτηρίας μήκους 9,8 km
2. 5 γέφυες συνολικού μήκους 615μ
3. 1 σήραγγα συνολικού μήκους 300μ και Η/Μ εγκαταστάσεις της
4. 9 κάτω και 7 άνω διαβάσεις
5. 12 κιβωτοειδείς αγωγοί ομβρίων υδάτων
6. ανισόπεδος κόμβος Αγίου Νικολάου

Κατασκευή τμήματος Αυχήν Αγκαθιάς- Χαμέζι.
Πρόκειται για οδικό τμήμα, μήκους 3 χλμ και προϋπολογισμού 22, 01 εκ. ευρώ. (ημερομηνία δημοπράτησης 13.6.2003). Η δημοπράτηση του έργου έγινε στη Δ/νση Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το σύστημα μελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία του διαγωνισμού είχε μακρά δικαστική εμπλοκή στο ΣτΕ επί τν ενστάσεων που υποβλήθηκαν από διαγωνιζόμενους κατά το δεύτερο στάδιο, δηλαδή κατά την αξιολόγηση (βαθμολογία) των τεχνικών μελετών. Με τις υπ. Αρ.308 & 309 /19.5.2005 αποφάσεις του το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των διαγωνιζομένων και ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά. Συγκεκριμένα την Τρίτη 5.7.05 έχουν κληθεί οι διαγωνιζόμενοι για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την επιλογή της «βέλτιστης» προσφοράς.
Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
1. Πλήρης κατασκευή αρτηρίας μήκους 3 χλμ.
2. Κοιλαδογέφυρα συνολικού μήκους 847 μ.
3. Ενισχυμένα με γεωυφάσματα επιχώματα (οπλισμένη γη)
4. 2 άνω διαβάσεις
5. κιβωτοειδείς αγωγοί ομβρίων υδάτων

Επίσης στο πλαίσιο του Ε.Π Ο.Α.Λ.Α.Α θα δημοπρατηθεί το Β΄ εξάμηνο του 2005 το έργο «Εργασίες πρασίνου στο Νομό Λασιθίου του ΒΑΚ», προϋπολογισμού 880.000 ευρώ.

Β. Εκτελούμενα έργα
«Ολοκλήρωση εργασιών στα τμήματα του ΒΟΑΚ Χαμέζι-Σητεία και περιοχής γέφυρας Φρουζή».
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 11.2.2004 στην ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ. Η διαδικασία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε το Καλοκαίρι του 2004. Η σύμβαση έργου υπογράφηκε στο Ηράκλειο στις 13.10. 2004 με συνολική δαπάνη, κατά την προσφορά περίπου 1,5 εκ. ευρώ και συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου 18 μήνες.
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
1. Κατασκευή παράπλευρων οδών προσπέλασης στις ιδιοκτησίες στο νέο οδικό τμήμα «Σκοπή- Σητεία», μήκους 3,5 χλμ.
2. Κατασκευή νέου ισόπεδου κόμβου στην συναρμογή νέας και παλαιάς εθνικής οδού (περιοχή Μετόχι Γαλετάκη).
3. Κατασκευή δεύτερης στρώση ασφαλτικών στα νέα οδικά τμήματα «Σκοπή-Σητεία» και «Γέφυρα Φρουζή»
4. Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα της νέας εθνικής οδού.

Σήμερα ήδη έχουν κατασκευαστεί η δεύτερη στρώση ασφαλτικών στα οδικά τμήματα «Σκοπή-Σητεία» και «Γέφυρας Φρουζή», καθώς κι οι τοίχοι αντιστήριξης στα αναφερόμενα οδικά τμήματα.

Γ. Εκπονούμενες μελέτες
1. Ανισόπεδος κόμβος Σισίου. Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί η οριστική μελέτη και οι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τελεί υπό έγκριση. Εκκρεμεί η μελέτη Τεχνικών Έργων και το Κτηματολόγιο.

2. Μελέτη Σελιναρίου. Μελετάται η αντιμετώπιση των κατολισθήσεων για βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις στην περιοχή Σελινάρι.

3. Οδικό τμήμα «Λάστρος-Σφάκα», μήκους 3,5 χλμ. Έχουν συνταχθεί οι τοπογραφική αποτύπωση- Κτηματογράφηση, προμελέτη οδοποιίας και οριστική γεωλογική μελέτη και τελούν υπό έγκριση για να εκπονηθούν τα υπόλοιπα στάδια της μελέτης.

4, Οδικό τμήμα «Γουρνιά-Παχειά ¶μμος». Έχει υπογραφεί η σύμβαση και εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα εκπονηθούν οι μελέτες του τμήματος Γέφυρα Φρουζή-Παχειά ¶μμος-Καβούσι, μήκους 6,5 χλμ. περίπου, σε συνεννόηση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Επίσης έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, γεωλογική αναγνώριση και η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (χωροθέτηση) για το οδικό τμήμα «Παχειά ¶μμος  Αυχήν Αγκαθιάς», μήκους 28 χλμ.
Ακόμη υπό προκήρυξη είναι και η μελέτη Αναβάθμισης κατά τμήματα του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης, προεκτιμούμενης αμοιβής 2 εκ. ευρώ, η οποία θα περιλαμβάνει και οδικό τμήμα του ΒΟΑΚ εκτός του Ν. Λσιθίου.

Δύο ακόμη σημαντικά έργα Δύο ακόμη σημαντικά έργα που αφορούν άμεσα το Νομό Λασιθίου βρίσκονται σε εξέλιξη πρόκειται για τα έργα:

Σταλίδα-Μάλια,
προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Έχει δημοπρατηθεί και έχει ολοκληρωθεί ο έεγχος της νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης μέσα στον Ιούλιο. Το έργο περιλαμβάνει ένα οδικό τμήμα, μήκους 2 χλμ, και την κατασκευή 3 κοιλαδογεφυρών, συνολικού μήκους 360 μ.

Μαλια-Όρια Νομού Λασιθίου.
Το έργο προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ θα δημοπρατηθεί το τρέχον εξάμηνο καθώς αναμένεται η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με Κοινή Υπουργική απόφαση, για την απόκτηση των απαιτούμενων εκτάσεων γης. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται ο ΒΟΑΚ στην περιοχή των Μαλίων και αφορά ένα οδικό τμήμα μήκου 5 χλμ από την περιοχή των Μαλίων (δρόμος Κρασίου μέχρι την υπάρχουσα εθνική οδό-Τάρμαρος).

Print Friendly, PDF & Email

Από manos