Σταύρος ΑρναουτάκηςΟ Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Στ. Αρναουτάκης -Μέλος της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιροπή, έθεσε το θέμα της δυνατότητας χρηματοδότησης των απομακρυσμένων νησιών του Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια των σχετικών ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, ενόψει της εξόδου τους από τον Στόχο Σύγκλισης την προσεχή δημοσιονομική περίοδο.
Ο αρμόδις Επίτροπος για θέματα Αλιείας, κ. Borg, έδωσε την παρακάτω απάντηση :

«Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου καλύπτει καταρχήν ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ως εκ τούτου, καλύπτει τα απομακρυσμένα ελληνικά.
Εντούτοις, όσον αφορά το άρθρο 42 και τον άξονα προτεραιότητας 4 “αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών”, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέξει τις επιλέξιμες περιοχές του.
Μετά από τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, η Επιτροπή δέχτηκε τροποποιήσεις που έουν ως στόχο να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη προκειμένου να καθορίσουν την επιλεξιμότητα των περιοχών. Αυτό θα αντανακλάται στις ακόλουθες διατάξεις της πρότασης του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου:

 – Αλιευτική περιοχή θα πρέπει να είναι μια περιοχή, η οποία πρέπει να διαθέτει θάλασσα ή λίμνη ή να περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή εκβολή ποταμού, με σημαντικό επίπεδο απασχόλησης στον τομέα της αλιείας, κατά γενικό κανόνα μικρότερη από το επίπεδο NUTS III και η οποία πρέπει να παρουσιάζει επαρκή συνοχή από γεωγραφικής, οικονομικής και κοινωικής απόψεως”
– Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίδουν προτεραιότητα σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού ή με αλιεία στο στάδιο της παρακμής ή σε μικρές αλιευτικές κοινότητες.

Οποιαδήποτε περιοχή, η οποία πληροί τα καθορισμένα κριτήρια, μπορεί να πιλέγεται από ένα κράτος μέλος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας.»

Print Friendly, PDF & Email

Από manos