Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 10-01-2017
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου καλείται σε τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στις 10 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη  με Θέματα  Συνεδρίασης :

1. Μίσθωση κτιρίου για λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων
2. Συζήτηση επί ζητημάτων που προκύπτουν από την με Απρίλιος 2017 Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
3. Συζήτηση επί εγγράφου Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για το έργο : ¨χαρακτηρισμός των παράλιων χώρων αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής Αρχής ως πολυσύχναστων ή μη¨
4. Συζήτηση επί εγγράφου Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για σύσταση γνωμοδοτικής  επιτροπής για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση σκαφών
5. Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου  Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου  σχετικά με εκμίσθωση Κοινοτικού ακινήτου στη θέση «ΠΕΖΟΥΛΕΣ –   ΑΣΓΟΥΡΛΙΔΕΣ – ΚΕΡΑΜΟΣ» στην Τ.Κ. Καστελλίου
6. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης του ΤΕΙ Κρήτης και Δήμων Κρήτης για το ερευνητικό έργο “Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (vet-metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net – Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης”
7. Ανάκληση της αριθμ. 302/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου για την “διεξαγωγή υποβρύχιας συστηματικής γεωαρχαιολογικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του

αρχαίου Ολούντος στην Κρήτη για το έτος 2017, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΜΣ/ΙΤΕ), στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2017-2021)”

9. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” της  Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006731
10. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Κέντρου Κοινότητας Αγίου Νικολάου
11. Χορήγηση 2ης Παράτασης του έργου Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών χρήσης Οδών ΚΧ κτιριακών εγκαταστάσεων 2016
12. Ορισμός εκπροσώπου στο χειροτεχνικό κέντρο Λασιθίου
13. Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
15. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
16. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου  στην Αθήνα

                                                                             

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

       Ακριβές Αντίγραφο

    Η Γραμματέας του Δ.Σ.

 

       Κριτσωτάκη Ελένη

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos