Ευνένιος ΑντωνόπουλοςΉ Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνελθούσα εις τακτικήν Συνεδρίαν σήμερον 26η Μαΐου 2005 εν Ήρακλείω, παρόντων απάντων τών Μελών Αυτής, ήσχολήθη με τά θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Ή Ιερά Σύνοδος, ψήφων κανονικών γενομένων εν τφ Ίερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, προέβη εις την έκλογήν Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας εξελέγη παμψηφεί ό θεοφιλέσταος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μακάριος.

Ακολούθως, μετά από πρότασιν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου, ή Ιερά Σύνοδος προέβη εις την έκλογήν Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσκοπος Κνωσού εξελέγη παμψηφεί ό Αρχιμ. Ευγένιος Αντωνόπουλος, Ύπογραμματεύς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

Οι ανωτέρω έδωκαν τά νενομισμένα Μικρά Μηνύματα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

Αρχ. Κύριλλος ΔιαμαντάκηςΩσαύτως ή Ιερά Εύνοδος έξελέξατο τον Έψηφισμένον Έπίοκοπον Κνωσού κ. Εύγένιον, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης καί τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην Κύριλλον Διαμαντάκην, Ύπογραμματέα αυτής.

Ή Χειροτονία τοΰ Έψηφισμένου Επισκόπου Κνωσού κ. Ευγενίου, θά τελεσθή εν τώ Ίερώ Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγ. Μηνά Ηρακλείου τό προσεχές Σάββατον 28η τρεχ. μηνός.

Τά Μεγάλα Μηνύματα τών Έψηφισμένων θά δοθούν ύπ’ αυτών άφ’ εσπέρας, Παρασκευήν καί ώραν 7ην εν τω Ίερώ Μητροπολιτικφ Ναώ τού Αγ. Μηνά Ηρακλείου.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos