Επιτροπή ΠΕΠΗ απορροφητικότατα του ΠΕΠ Κρήτης ανέρχεται σε ποσοστό 40% ενώ το ποσοστό ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 92%. Αυτό αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση αναλύθηκε η πορεία των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων καθώς και η εξέλιξη τους. Το ΠΕΠ Κρήτης παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση του στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
 Στη συνεδρίαση, που προήδρευσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστος Φώλιας, μετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων και των 13 Περιφερειών οι διαχειριστικές αρχές και εκπρόσωποι φορέων και κοινωνικών εταίρων.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν για το σύστημα παρακλούθησης επιτάχυνσης και διαχείρισης (κανόνας ν+2) παρουσιάζονται ως εξής : «Σε ότι αφορά το ποσοστό νομικών δεσμεύσεων ως προς τις δεσμεύσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της Δυτικής Μακεδονας στο ΕΤΠΑ, της Απασχόλησης και της Εκπαίδευσης στο ΕΚΤ και της Γεωργικής Ανάπτυξης και της Πελοποννήσου στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 65% – 71%, ενώ την χαμηλότερη επίδση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της Απασχόλησης των Ιόνιων Νησιών και της Τεχνικής Βοήθειας στο ΕΤΠΑ και της Στερεάς Ελλάδας και της Τεχνικής Βοήθειας στο ΕΚΤ, με ποσοστά 32% – 37%.
 
Σε ότι αφορά το ποσοστό απορρόφησης ως προς τις δεσμεύσεις των Επιχειρησιάκων Προγραμμάτων, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της Αττικής και των Οδικών Αξόνων στο ΕΤΠΑ, της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης στο ΕΚΤ, και της Κρήτης στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 41% – 47%, ενώ την χαμηλότερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της Τεχνικής Βοήθειας, των Ιόνιων Νησιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο ΕΤΠΑ, και της Στερεάς Ελλάδας και της Τεχνικής Βοήθειας στο ΕΚΤ, με ποσοστά 20% – 23%.
 
Με βάση τις επιδόσεις αυτές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις προβλέψεις εξέλιξης των παραμέτρων αυτών για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των προγραμμάτων για την κάλυψη του καόνα Ν+2 στο τέλος του έτους καθώς και το μέγεθος των υπό διακινδύνευση ποσών, προκύπτει και ο πίνακας επικινδυνότητας, όπου κατατάσσονται όλα τα προγράμματα – ταμεία του Γ΄ ΚΠΣ.
 
Στον πίνακα αυτό, ως πλέον επικίνδυν για την επίτευξη των στόχων τους παρουσιάζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), του Περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ), των Σιδηροδρόμων (ΕΤΠΑ), της Αττικής (ΕΤΠΑ), της Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ), της Στ. Ελλάδας (ΕΤΠΑ), της Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), των όνιων Νησιών (ΕΤΠΑ), της Ηπείρου (ΕΤΠΑ) και της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΤΠΑ).
 
Για την κατάταξη αυτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν πιθανές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης Ν+2 (μεγάλα έργα, καθεστώτα ενίσχυσης κλπ)».
 
Όσον αφορά στο ΠΕΠ Κρήτης προκύπτει ότι έχει καλύψει τις απαιτήσεις του κανόνα ν+2 για το έτος 2005 ενώ η πορεία του διαγράφεται θετική και για το 2006.
 
Να σημειωθεί ότι το ΠΕΠ Κρήτης λόγω της καλής πορείας υλοποίησής του λαμβάνει πρόσθετους πόρους 50 περίπου εκ. ευρώ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Γ’ΚΠΣ.
 

 ΠΡΟΟΔΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

α/α ΑΞΟΝΑΣ Ε.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΗΜ. ΔΑΠ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (%) ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΔΗΜ. ΔΑΠ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (%) ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΗΜ.ΔΑΠΑΝΗ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ        (%)
    (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) (6)=(5)/(2) (7) (8)=(7)/(2)
                   
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 110.213.990 59.491.990 43.925.241 74% 23.221.419 39% 17.760.839 30%
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 239.060.477 239.060.477 254.255.054 106% 162.248.007 68% 115.667.458 48%
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 33.664.000 27.664.000 21.993.019 80% 10.782.544 39% 6.078.950 22%
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 106.213.820 96.033.820 82.431.885 86% 42.698.187 44% 27.607.949 29%
ΑΞΟΝΑΣ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ,ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 237.084.892 198.679.472 173.650.496 87% 115.861.509 58% 83.726.073 42%
ΑΞΟΝΑΣ 6 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 51.457.785 51.457.785 43.360.762 84% 27.850.764 54% 20.054.381 39%
ΞΟΝΑΣ 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 8.660.258 8.660.258 4.714.368 54% 3.689.948 43% 1.648.920 19%
                 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 786.355.222 681.047.802 624.330.825 92% 386.352.378 57% 272.544.570 40%
                 
ΕΤΠΑ 558.777.898 489.042.898 456.539.778 93% 276.844.219 57% 193.486.257 40%
ΕΚΤ 66.404.628 66.404.628 53.924.897 81% 29.733.130 45% 20.288.620 31%
ΕΓΤΠΕ 161.172.696 125.600.276 113.866.150 91% 79.775.029 64% 58.769.693 47%
ΧΜΠΑ                
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: