Λιμενικό Ταμείο, ακυρώσεις αποφάσεων για την Ελούντα
αφού δεν υφίσταται χερσαία ζώνη λιμένος δεν έχει δουλειά στην Ελούντα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου

Μετά από ιεραρχική προσφυγή ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη τουριστικού σκάφους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υπουργός ακυρώνει την απόφαση 16/2016 του δημοτικού λιμενικού ταμείου Αγίου Νικολάου, και κάθε άλλης συναφούς απόφασης. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά την απόφαση, τίθενται πλέον εν αμφιβόλω σειρά παλαιότερων αποφάσεων αφού το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, δεν έχει δικαιοδοσία στην Ελούντα επειδή δεν υφίσταται καθορισμένη χερσαία ζώνη λιμένα. Οπότε αρμόδιο είναι μόνο το λιμεναρχείο.

Διαβάστε την απόφαση:

ΘΕΜΑ:   «Εξέταση της από 06-6-2016 Ιεραρχικής Προσφυγής του κ. Κατρινάκη Χαράλαμπου, κατοίκου Σίσι Λασιθίου για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου και κάθε άλλης συναφούς προς την αναφερόμενη. (Η εν λόγω προσφυγή μας διαβιβάστηκε από τον αιτούντα – προσφεύγοντα ηλεκτρονικά  και έλαβε το υπ’ αριθ. οίκοθεν πρωτόκολλο 3280/14-6-2016).

ΣΧΕΤ.:
α) Η από 06-6-2016 Ιεραρχική  Προσφυγή του κ. Κατρινάκη Χαράλαμπου, κατοίκου Σίσι Λασιθίου για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου και κάθε άλλης συναφούς προς την αναφερόμενη απόφαση.

β) Το υπ’ αριθ. 3113.10-28/1276/2016/04-7-2016 έγγραφο Λ/Χ Αγίου Νικολάου μετά των επισυναπτομένων του.

 Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του από 14/19-10-1939 β.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/55 (Α’ 97) “ Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης’’.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/73  με το άρθρο ΜΟΝΟ του οποίου κυρώθηκε   ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (45 Α΄) «Κύρωση  του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  διατάξεις» Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180/09-9-1999) όπως τροποποιήθηκαν  από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85/11-4-2012).
 1. Τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α΄ – 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής- Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις.»
 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
 1. Τις διατάξεις του ν. 2987/02 (Α’ 27) “ Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 959/1979 περί Ναυτικής Εταιρείας και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας”
 1. Τις διατάξεις του ν. 3153/2003 (Α΄153/19-06-2003) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου   Εμπορικής Ναυτιλίας»
 1.   Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 (Α΄ – 102)  «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου  Ναυτιλίας και  Αιγαίου και άλλες διατάξεις.»
 1.      Τις διατάξεις του π.δ. 362/97 (240 Α΄) «Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών  Προσώπων Δημοσίου  Δικαίου  από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας».
 1. Το Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου».
 1. Το υπ’ αριθ. 70/2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 114- Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
 1. Το υπ’ αριθ. 73/2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 73-Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών  και   Υφυπουργών.»
 1.     Την υπ’ αριθ. 1000.01/35289/2015 Απόφαση κ. Υ.Ν.Ν.Π. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής» ‘’Με εντολή Υπουργού ……’’ (Β΄- 2582)
 1.   Την αριθ. 2901.01/7538/16 Απόφαση «Παύση και διορισμός ΓΓΛΛΠΝΕ στο ΥΝΑΝΠ» (ΦΕΚ  45ΥΟΔΔ/16)
 1. Την υπ’ αριθ. 2131.13/5515/15/15-7-2015  εγκύκλιο ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.Λ.Σ./ΕΛ.- ΑΚΤ./ΔΛΑ Α΄

        18.  Την  από  Η από 06-6-2016 Ιεραρχική  Προσφυγή του κ. Κατρινάκη Χαράλαμπου, κατοίκου Σίσι Λασιθίου για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου και κάθε άλλης συναφούς προς την αναφερόμενη απόφαση.

 1. Το από 28-6-2016 έγγραφο του Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου προς το Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου το οποίο αφορά σε απόψεις του ιδίου επί των θεμάτων της 28-6-2016 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου.
 1. Την υπ’ αριθ. 16/22-4-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου (ΠΡΑΚΤΙΚΟ αρ. 04/2016). ΑΔΑ: Ω6ΙΔΟΞΑ1-1ΘΔ
 1.   Το υπ’ αριθ. ΓΕΔΔ Φ.801/16/11128/10-6-2016 έγγραφο Γενικού Επιθεωρητή  Δημόσιας Διοίκησης.
 1. Τον φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης.

 Αφού μελετήσαμε την υπόθεση  Σκεφτήκαμε  σύμφωνα με  το νόμο.

1.-  Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή  έχει ασκηθεί νομότυπα όπως  ορίζεται  από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2690/99 (45 Α΄)  «Κύρωση  του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας   και άλλες  διατάξεις» Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  είναι επομένως παραδεκτή και δύνανται να εξετασθεί και στην ουσία ως προς την βασιμότητά  της.

2.-  Επειδή,  ο προσφεύγων, κατ’ εξουσιοδότηση  των διατάξεων του προοιμίου, αιτείται, μεταξύ άλλων, την  ακύρωση της υπ’ αριθ. 16/22-4-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.  Αγ. Νικολάου  και κάθε άλλης συναφούς Πράξης – Απόφασης προς την αναφερόμενη.

3.-   Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του  ν. 2971/2001 : «Οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που  περιλαμβάνονται στην Ζώνη Λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν  στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον  οικείο  φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένα».  Σύμφωνα με την διάταξη της παρ.7 του άρθρου 1 του ν.2971/2001 (Α΄-285)  «Λιμένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας (…) που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή   κάθε είδους πλωτών μέσων (…) την φορτοεκφόρτωση (…) παραλαβή και προώθηση  των φορτίων τους (…) που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές».  Με την παρ. 9 του άρθρου 1, ίδιου νόμου, δίνεται ο ορισμός του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με την οποία είναι κάθε δημόσιος φορέας ή  φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει,  κατά νόμο την  ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα.

4.- Επειδή, σύμφωνα με προαναφερόμενη διάταξη αλλά και διατάξεις του προοιμίου,  το Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητάς του. Ο τρόπος όμως που αυτή (η αρμοδιότητα) ασκείται, διέπεται από την «Αρχή της νομιμότητας» που καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης.  Τα «άκρα νόμιμα όρια» μέσα στα οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή ώστε να είναι νόμιμη,  καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος (αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των διατάξεων που του παρέχουν αυτή την αρμοδιότητα), καθώς και από τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που αποσκοπούν στην προστασία του διοικούμενου.

5.- Επειδή, Το Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχει απονείμει σε φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τους διέπει, τα αποκλειστικά δικαιώματα της χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων της Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητάς τους, (ανωτέρω άρθρο 22 του ν. 2971/2001-Α΄285), ενώ με διατάγματα έχει προβλέψει και την περιοχή δικαιοδοσίας τους στην οποία νομιμοποιούνται να καθορίζουν  χώρους όταν αυτοί έχουν τις προδιαγραφές {όπως αυτές προβλέπονται από την υπ’ αριθ. 1028241π.ε./2729π.ε./Β0010/13-04-2005 (Β΄ 547/22-04-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας} να εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα στους οποίους ο φορέας  διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα θα δύναται, μετά τον καθορισμό, να αναλάβει αρμοδιότητες που αφορούν στην αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευσή τους στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

6.- Επειδή, από έρευνα του αρχείου της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι στη περιοχή  «Σχίσμα Ελούντας» δεν υφίσταται  καθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ώστε το Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου να δύναται να ασκήσει νομότυπα τις αρμοδιότητές του.

7.- Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2971/2001 η Χερσαία Ζώνη Λιμένα αποτελείται τουλάχιστον από τον αιγιαλό  και τους αναγκαιούντες συνεχόμενους παραλιακούς χώρους, ενώ κατά την παρ. 1 του  άρθρου 21, (ίδιου ως άνω νόμου), «Το όριο, οι χρήσεις γης και το εν γένει σχέδιο ανάπτυξης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (….) του Υπουργείου Γεωργίας. Ο καθορισμός του ανωτέρου ορίου γίνεται με πράσινη γραμμή σε αντίγραφο του διαγράμματος του αιγιαλού….». Ο καθορισμός λοιπόν ενός αντικειμένου (είτε φυσικού είτε ανθρώπινου δημιουργήματος) ως δημόσιου πράγματος είναι νομικό πάντοτε και ποτέ φυσικό απλώς φαινόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις (φυσικό ή τεχνικό) το αντικείμενο πρέπει να χαρακτηριστεί  ως  δημόσιο πράγμα  από τον νόμο ή, βάσει νόμου, από την διοίκηση και, να διατεθεί πράγματι στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού (λιμάνια).

8.- Συνεπώς, ενόψει των  προαναφερομένων, ακόμη και αν υφίσταται φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα, δεν νομιμοποιείται να ασκεί τις αρμοδιότητές του σε περιοχή που δεν έχει καθορισθεί, οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί ως Χερσαία Ζώνη Λιμένα.

9.- Επειδή, ενόψει των  ανωτέρω, η έκδοση της υπ’ αριθ. 16/22-4-16 απόφασης του Δ.Σ. του  Δ.Λ.Τ. Αγ. Νικολάου, αλλά και κάθε άλλης συναφούς του ίδιου διοικητικού οργάνου που επιλαμβάνεται σε περιοχή που δεν αποτελεί Ζώνη Λιμένα είναι άκυρη ως εκδοθείσα υπό αναρμοδίου οργάνου.

10.-  Επειδή, η εξέταση των λοιπών επικαλούμενων  λόγων της υπό κρίση προσφυγής παρέλκει εν προκειμένω ενόψει των ανωτέρω διαλαμβανομένων περί ακύρου αποφάσεως ληφθείσης υπό αναρμοδίου οργάνου μη έχοντος δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων εντός περιοχής μη χαρακτηρισθείσης ως Ζώνης Λιμένα.

Για τους λόγους αυτούς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1.   Δεχόμαστε την από   06-6-2016 Ιεραρχική  Προσφυγή του κ. Κατρινάκη Χαράλαμπου, κατοίκου Σίσι Λασιθίου για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου και κάθε άλλης συναφούς Πράξης – Απόφασης προς την αναφερόμενη απόφαση.
 1.  Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 16/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου και κάθε άλλη συναφή Πράξη – Απόφαση με την ακυρούμενη  απόφαση.
 1.  Το Αυτοτελές γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τις δικές του περαιτέρω ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 1. Το Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου εντέλλεται για τις άμεσες δικές του ενέργειες επιδιώκοντας την σταθερότητα των νομικών και πραγματικών καταστάσεων που δημιουργούνται από την  εφαρμογή αρμοδιοτήτων σε περιοχή εκτός αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή.
 1.  Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί  για εκτέλεση.

Με Εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Χρήστος Λαμπρίδης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

    1.   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Ακτή Θεμιστοκλέους & Λασθένους

Τ.Κ  721 00 Αγ. Νικόλαος ΚΡΗΤΗ

    2.   Λ/Χ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Λιμάνι Αγ. Νικολάου

            Τ.Κ  721 00 Αγ. Νικόλαος ΚΡΗΤΗ    

 

     3.  κ.  Κατρινάκη Χαράλαμπου

          Σίσι Λασιθίου                                        

 

4. κ. Νασιόπουλο Δημήτριο

Αιόλου 102 Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 72400 Νομός Λασιθίου  ΚΡΗΤΗ

 1. 5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

         Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

         ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ

Αλμυρού 14  Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ    ΝΟΜΟΥ   ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΤΜΗΜΑ Δ/KOY- OIK/KOY ΝΟΜΟΥ     ΛΑΣΙΘΙΟΥ

         Ηρώων Πολυτεχνείου 1,  Διοικητήριο,

Άγιος Νικόλαος Λασιθίου,  Τ.Κ. 72100, ΛΑΣΙΘΙ  ΚΡΗΤΗ

 

 1. 7Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου

           Πολυτεχνείου 1 – Διοικητήριο, Τ.Κ.: 72100

Αγ. Νικόλαος ΚΡΗΤΗ

 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(υπ’ όψη Ειδικού Επιθεωρητή κ. Θεοφ. Κρουσταλάκη)

Λεωφ. Κηφισίας 1 Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ

      

        ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Γρ. κ.  Υπουργού
 2. Γρ. κ. Γ.Γ./Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
 3. Υ.ΝΑ.Ν.Π. /Α.Λ.Σ./ΕΛ.-ΑΚΤ./ΔΛΑ
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: