Ευάγγελος ΜπασιάκοςΚυβερνητικά μέτρα οικονομικού περιεχομένου, ώστε να ενισχυθεί ο αγρότης με τρόπο συμβατό με τους κοινοτικούς κανονισμούς, εξήγγειλε την Τρίτη (3/4), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος. Πιο συγκεκριμένα:

1. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη νέων αγροτών. Συγκεκριμένα χορηγούνται άτοκα βραχυπρόθεσμα δάνεια για λειτουργικά έξοδα στους νέους αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια των ιδίων περιοχών για την προμήθεια του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

Για τις λοιπές περιοχές τα δάνεια που χορηγούντι στους νέους αγρότες επιδοτούνται κατά 70%. Επίσης χορηγούνται άτοκα δάνεια σε νέους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αγορά γης καθώς και των σε αυτήν ευρισκομένων αγροτικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση. Κατά 70% ειδοτούνται τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες των λοιπών περιοχών.

2. Θεσπίζονται ειδικά μέτρα για την ενίσχυση και επιτάχυνση των αναδασμών στη χώρα. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

α. Σε κάθε μια από τις Περιφέρειες της χώρας συνιστώνται Διευθύνσεις Αναδασμού – Εποικισμού που είναι αρμόδιες για τον συντονισμό των εργασιών αναδασμού- εποικισμού στην οικεία Περιφέρεια.
β. Δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της διάθσης από τον λογαριασμό «Δημόσιο-Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και για την εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού – αναδασμού» μέρους από το ποσό που αναλογεί για την ανέγερση κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση νέων αναδασμών ή την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων αναδασμών.
γ. Δίνεται η δυνατότητα της χρησιμοποίησης ιδιωτών τεχνικών και άλλων μελετητικών γραφείων για την πραγματοποίηση αναδασμών και η κάλυψη των δαπανών τους από πισώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα η κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.03.2003, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι λόγω ελλείψεως οικοδομικής άδειας στερούνταν της δυνατότητας ηλεκτροδότησης των ποιμνιοστασίων τους καθώς και εκσυγχρονισμού τους, να αναβαθμίσουν ποιοτικά τις εγκαταστάσεις τους και να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης.

4. Δίνεται η δυνατότητα σε συνεταιριστικές ενώσεις, εφόσον συγχωνευθούν, να τύχουν ειδικών οικονομικών, αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων, προκειμνου να καταστούν βιώσιμες οικονομικές μονάδες και να στηρίξουν αποτελεσματικά τα μέλη τους.

5. Συνίσταται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κάθε προϊόν η ομάδα προϊόντων, συμβουλευτικό όργανο με την ονομασία Ολομέλεια Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών με την συμμετοχή των ΕΑΣ, που παράγουν συγκεκριμένο προϊόν. Έργο του οργάνου είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των προβλημάτων της καλλιέργειας και του προϊόντος, καθώς και η κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατάθεση προτάσεων για την άσκηση της πολιτικής και της διαχείρισης για το προϊόν. Στο όργανο αυτό μπορεί να μετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων συναφών φορέων.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos