Νεκτάριος

Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Εορτάζομεν σήμερα τα Χριστούγεννα, «των γενεθλίων Χριστού τας εισόδους» και «αναγόμεθα επί την Βηθλεέμ τη διανοία».

Προσκυνούμεν το απερινόητον θαύμα της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, που αποτελεί το πλήρωμα της Θείας Αποκαλύψεως, της Θείας Οικονομίας, «το προφητικώς επακριβώς πληρούμενον και ιστορικώς λαμπρώς επιβεβαιούμενον».
Ο Χριστός «ανέτειλεν εκ Παρθένου, ως Ήλιος της δικαιοσύνης». Είναι «το Φως το της γνώσεως, Φως εκ φωτός, του Πατρός το απαύγασμα». Στην σεπτότατη και πενιχρά φάτνη ανακλίνεται ο προϋπάρχων Θεός ημών και στα θεοφόρα σπάργανα ενειλίσσεται «η προσδοκία των εθνών».
«Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού!». «Ο μεν νους των πραγμάτων ελάττων, ο δε λόγος των νοουμένων πάλιν καταδεέστερος».
Αδελφοί μου
«Θεός επί γης», ίνα παραμένει ανάμεσά μας, εντός ημών και ημείς εν Αυτώ. «Θεός εν σαρκί», ίνα ημείς του αοράτου Πατρός έννοιαν λάβωμεν. «Θεός εν ανθρώποις», ίνα μεταλάβωμεν κρείττονος θείας ζωής.
Δεύτε, λοιπόν, «αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω το παρόν Μυστήριον εκδιηγούμενοι, ομολογούντες την χάριν, κηρύττοντες τον έλεον, ου κρύπτοντες την ευεργεσίαν».
Ευχαριστούμεν και δοξολογούμεν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν «τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Ότι ερρύσατο ημάς εκ του σκότους της ασεβείας και μας ηλευθέρωσε από «την πολυαρχίαν την πολύθεον των ειδώλων» και μας «επέγραψε ονόματι θεότητος» στην θεοκοινωνία της Αγίας Του Εκκλησίας.
Στον σημερινό κόσμο της εξωστρέφειας, της φλυαρίας, της ρηχότητος, του υπερκαταναλωτισμού, τα Χριστούγεννα μας καλούν σε θεογνωσία. Να εμβαθύνουμε στην μελέτη του έσω ανθρώπου, για να υπερβούμε με την χάρη του ενανθρωπήσαντος Θεού το απέραντο άγχος, την πολλή ανασφάλεια, την μοναξιά, τον ατομισμό, τις φοβίες μας, τις τραγικές ρωγμές από τα πικρά αδιέξοδά μας.
Μην απατάσθε αδελφοί μου από τους ψευδομεσσίες του κόσμου. Μην πλανάσθε από την ματαιότητα της παρούσης ζωής. Μη δίδετε την καρδιά σας στα πρόσκαιρα, τα χαμερπή και τα ρέοντα.
Ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας, είναι η ελπίδα του κόσμου. Αυτός μας καλεί να βαδίσουμε τον εξαίσιο δρόμο της βηθλεεμικής πορείας, να κοινωνήσουμε της Σαρκός Αυτού, της αθανάτου ζωής και να αποθέσουμε εις Αυτόν, πλέον της συνηθείας, η οποία το θείον μόνον εν τη κοιλία θεραπεύει, την πίστιν ως υπακοήν και θυσίαν, την ελπίδα ως προσδοκίαν και αγιασμόν και την αγάπην ως κοινωνίαν και ειρήνην.
Εκφράζομεν προς όλους την πατρικήν μας αγάπην και ευχόμεθα την χάριν και το έλεος του Σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού στην ζωήν σας, στις οικογένειές σας και σε όλον τον κόσμον.

Μετά βαθείας πατρικής αγάπης εν Χριστώ ενανθρωπήσαντι

+ Ο ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email
Νεκτάριος

Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ ελέω Θεού Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του ενδόξου Αναστάντος Σωτήρος Χριστού Χριστός Ανέστη!

Ηγέρθη εκ Τάφου, τριήμερος. Έδωσε τον Εαυτό Του για μας προσφορά και θυσία. Γέμισε τα σύμπαντα οσμή ευωδίας. Εδώρησε την απάθεια και την αθανασία, τη ζωή και την Ανάσταση στο γένος των ανθρώπων.

Περισσότερα

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: