Σητεία Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας ξεκινάει την απογραφή δικαιούχων για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού έτους 2006. Η απογραφή θα γίνει στις 10,11,12,13,16,23 και 30 Ιανουαρίου και 1,3 αι 6 Φεβρουαρίου για την περιοχή Αγίου Νικολάου και Νεαπόλης, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δελτία κοινωνικού τουρισμού 2006 δικαιούνται να λάβουν όσοι δεν έλαβαν δελτία κοινωνικού τουρισμό ή εκδρομικά εισιτήρια το έτος 2005 αλλά και όσοι δεν θα λάβουν άλλη παροχή το έτος 2006.
 
Συνολικά θα εκδοθούν πανελλαδικά 320.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού αξίας 29.018.341,88 €.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η εφαρμογή του προγράμματος τίθεται σε νέα βάση, με την κατάργηση του ορίου εισοδήματος και την έκδοση καινούργιων μηχανογραφημένων δελτίων που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στα σπίτια των δικαιούχων στο τέλος Φεβρουαρίου 2006.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα της χώρας. Το Δ.Σ. του Οργανισμού θα προσδιορίσει με απόφασή του το ποσοστό συμμετοχής δικαιούχων – εργαζομένων και συνταξιούχων – με υψηλά συνολικά εισοδήματα.
 
Όλοι όσοι απογραφούν θα λάβουν επιστολή σπίτι τους με την οποία θα ενημερώνονται για τις παροχές του Οργανισμού το έτος 2006 που μπορούν να λάβουν αν δεν σταθούν τυχεροί στη διαδικασία κλήρωσης του προγράμματος οινωνικού τουρισμού.
 
Δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού είναι όλοι διαθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
 • Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό [100 ] ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2005. 
 • Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν από φορέα στη διάρκεια ασφάλισης του οποίου μέχρι τη συνταξιοδότησή τους κατέβαλαν εισφορές υπέρ του ΟΕΕ. – Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας, στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα. 
 • Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, ηλικίας από πέντε ετών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή. Δ. ¶τομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται δελτίων και για τον συνοδό τους μόνο στην περίπτωση που η αναπηρία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 67% και εφόσον η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από σχετικά παραστατικά (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, κάρτα συνοού).

Ειδικότερα Δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2006 δικαιούνται να λάβουν:

 • Όσοι δεν έλαβαν δελτία κοινωνικού τουρισμού, ή εισιτήρια για κρουαζιέρες, ή θερινό εκδρομικό πρόγραμμα το έτος 2005, εκτός από τους ολύτεκνους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις άγαμες μητέρες που δικαιούνται δελτίων ανεξάρτητα εάν έλαβαν το έτος 2005. 
 • Όσοι δεν θα λάβουν άλλη παροχή το έτος 2006.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται από πέρυσι και σε μακροχόνιους ανέργους επιδοτούμενους από τον ΟΑΕΔ και άγαμες μητέρες, δικαιούχους παροχών του Ο.Ε.Ε., και από φέτος και σε εποχικά απασχολούμενους.

Για την παραλαβή των δελτίων απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 Εργαζόμενοι  

 • Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, θεωρημένα για το έτος 2005. 
 • Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευόμενων μελών έχουν. 
 • Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2005 και με πενήντα (50) για τους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά και τις άγαμες μητέρες.
 • Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με τον αριθμό ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το ΙΚΑ.
 • Στη περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζονται τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης του εργαζομένου (χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ, ή οποιαδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την επιδοτούμενη ανεργία.
 • Οι απολυόμενοι από το Στράτευμα και μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την απόλυσή τους θα προσκομίζουν αολυτήριο στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο από το ΙΚΑ για το έτος 2005.
 • Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2005.

Συνταξιούχοι:

 • Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευόμενων μελών έχουν. 
 • Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένα για το έτος 2005. 
 • Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα.
 • Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2005. 
 • Αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας με τα προστατευόμενα μέλη. 


¶τομα με ειδιές ανάγκες
Ασφαλισμένοι
:

 •  Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό θεωρημένα για το έτος 2005. 
 • Αστυνομική ταυτότητα 
 • Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/θμιων Υγειονομικών Επιτοπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων επιτροπών Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
 • Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας έτους 2005.

¶τομα με ειδικές ανάγκες
Ανασφάλιστοι
:

 • Γνωματεύσεις Α/βαθμιων ή Β/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών ιαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
 • Αστυνομική ταυτότητα 
 • Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας 2005.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos