οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών από 1/1/2017
εικόνα από συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων

Σε συνέχεια των ενημερωτικών σημειωμάτων μας για τους αγρότες δημοσιεύουμε σήμερα την εγκύκλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές των Αγροτών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 30/12/2016, δύο μέρες δηλαδή πριν την έναρξη εφαρμογής,  γεγονός που αποδεικνύει το βαθμό προετοιμασίας και οργάνωσης του συστήματος και το επίπεδο της όλης διαδικασίας.

1.Ποιοί υπάγονται :

α. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4387, .

Ιδίως δε υπάγονται:

– Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι, αλιείς.

– Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw.

– Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, βάσει των πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

γ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

δ. Οι μοναχοί που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

ε. Τα πρόσωπα τα οποία ασκούσαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387 ή ασκούν μία από τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση γ, ακόμα και εάν δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

στ. Όσοι για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387 και εφεξής προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων για τις οποίες, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης ή εμπίπτουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

2 ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών

  1. Από 1/1/2017 και για κάθε επόμενο έτος, η βάση υπολογισμού των εισφορών και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 του Ν.4387, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
  2. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το ποσό, όπως αυτό κατ’ έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά.
  3. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους διαιρουμένου δια του δώδεκα.
  4. Εάν η προσδιοριζόμενη , όπως αναφέρθηκε, βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, καθώς και στην περίπτωση μηδενικού, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
  5. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά ως ανωτέρω παραγράφου, έως ότου γίνει δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος.
  6. Εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος του δεκαπλάσιου του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών διαιρούμενου δια του 12.
  7. Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης – δραστηριότητας, προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους να υπολείπεται του ποσού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
  8. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. 4 του παρόντος άρθρου.
  9. Η περ. 6 εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας.

ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών “Πίνακας με τις εισφορές ΕΦΚΑ”

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (μοναδική ασφάλιση)

Τι θα πληρώσουν από 01/01/2017 έως 31/12/2017

ΕΤΗΣΙΟ

Κ.Φ.A.

ΜΗΝΙΑΙΟ Κ.Φ.A. ΜΗΝΙΑΙΑ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛ.

ΠΟΣ.

(%)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦ./ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦ./ΕΤΟΣ
ΖΗΜΙΑ 0 410,26 21,20% 86,98 1.043,76
ΜΗΔΕΝ 0 410,26 21,20% 86,98 1.043,76
2.500,00 2.500,00/12=208,33 410,26 21,20% 86,98 1.043,76
5.000,00 5.000,00/12=416,67 416,67 21,20% 88,33 1.059,96
7.000,00 7.000,00/12=583,33 583,33 21,20% 123,67 1.484,04
10.000,00 10.000,00/12=833,33 833,33 21,20% 176,67 2.120,04
12.000,00 12.000,00/12=1.000,00 1.000,00 21,20% 212,00 2.544,00
15.000,00 15.000,00/12=1.250,00 1.250,00 21,20% 265,00 3.180,00
20.000,00 20.000,00/12=1.666,66 1.666,66 21,20% 353,33 4.239,96
30.000,00 30.000,00/12=2.500,00 2.500,00 21,20% 530,00 6.360,00
50.000,00 50.000,00/12=4.166,67 4.166,67 21,20% 883,33 10.599,96
75.000,00 75.000,00/12=6.250,00 5.860,80 21,20% 1.242,49 14.909,88


Τι πλήρωναν μέχρι τώρα
 (01/01/2016 – 31/12/2016):

Ασφαλιστική Κατηγορία Ποσά Κατηγοριών Σύνταξη
(10% x ασφ.κατ.)
Ασθένεια
( 3,61% x 5η-7η ασφ. κατ.)
ΛΑΕ Μηνιαία εισφορά Εξαμηνιαία εισφορά Ετήσια εισφορά
1 η 486,77 48,68 38,47 2,05 89,20 535,20 1.070,40
2 η 603,37 60,34 38,47 2,05 100,86 605,16 1.210,32
3 η 726,05 72,61 38,47 2,05 113,13 678,78 1.357,56
4 η 895,92 89,59 38,47 2,05 130,11 780,66 1.561,32
5 η 1.065,78 106,58 38,47 3,08 148,13 888,78 1.777,56
6 η 1.234,46 123,45 44,56 3,08 171,09 1.026,54 2.053,08
7 η 1.401,86 140,19 50,61 3,08 193,88 1.163,28 2.326,56

3. ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών Ασφαλιση  εργατών γης

Το Εργόσημο συνεχίζεται ως Ειδικό παράβολο .

Α. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010., όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του κοινοποιούμενου νόμου.
Β. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α..

Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Γ. Εντάσσονται στον ΕΦΚΑ με τις διαδικασίες Απογραφής και Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ οι παρακάτω κατηγορίες αγρεργατών :

Mσθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες.,  Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου , Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, Bουστάσιο, Xοιροτροφική μονάδα, Πτηνοτροφείο Iπποφορβείο; Eκτροφείο γουνοφόρων ζώων; Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.; Αλιεργάτες; Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας; Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα(σχετ.άρθρο52 του Ν.3518/2016).

Μετακλητοί πολίτες τρίτων χώρων Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν. 4251/2014 , προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Πηγές :

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 61501/3398/30.12.2016
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017

Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

Άγιος Νικόλαος 9/2/2017

Για την Νομαρχιακή Επιτροπή του Ο.Ε.Ε.

Μανόλης Σ. Μαρκάκης

Λογιστής Οικονομολόγος

Διαβάστε επίσης:
Η φορολογία των αγροτών από 1-1-2017

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos