Ο Μητροπολίτης Πέτρας για τους τρεις Ιεράρχες
Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος

Πρός Τούς προσφιλεῖς μαθητές καί σπουδαστές,τούς γονεῖς και τούς κηδεμόνες, τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ Ἰανουάριος, ὁ μήνας τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καταστέφεται μέ τήν Ἑορτή τῶν Τριῶν Μεγάλων Φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Ἑορτή τους αὐτή εἶναι Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τιμηθοῦν «ἄνδρες σοφοί καί ἐπιστήμονες καί συνετοί», ὁ Βασίλειος ὁ «ἔνθεος νοῦς», ὁ Γρηγόριος «ἡ θεία φωνή» καί ὁ Χρυσόστομος ὁ «παγκόσμιος ἀστήρ». Στά πρόσωπά τους τιμοῦνται ὅλοι οἱ Πατέρες, οἱ νέοι αὐτοί Προφῆτες καί Ἀπόστολοι, πού εἶναι τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάση, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωση, οἱ στύλοι τῆς Οἰκουμένης.

Ἑορτή, λοιπόν, τῆς Παιδείας τοῦ Γένους μας, πού κάποτε ἑορταζόταν πανηγυρικά καί ἐπάξια. Στούς καιρούς μας, πού ὅλα διέρχονται κρίση, παρατηροῦμε ὅτι αὐτή ἡ Ἑορτή συνεχῶς ὑποβαθμίζεται, δέν συγκινεῖ ὅλους τούς ἐκπαι­δευτι­κούς, τούς νέους, τήν κοινωνία. Ἀποτελεῖ πλέον μία ἄχρωμη ἀργία για τους ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές, ἀποκομμένη από τήν πραγματική της σημασία.

Κάτω ἀπό ἀντίξοες καί δυσμενεῖς συνθῆκες καλούμαστε ὅλοι μας γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί καί μαθητές νά ἐργαστοῦμε ἐνσυνείδητα γιά νά ἔχουμε τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα.

Ἄν καί ὅλοι μας, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί, βιώνουμε ἔντονα προσωπικά προβλήματα καί ἀδιέξοδα, ὀφείλουμε μέ κάθε τρόπο νά μείνουμε κοντά στά παιδιά μας, νά τά ἐμπνεύσουμε, νά τά στηρίξουμε, νά τά βοηθήσουμε νά βροῦν ἐλπίδα καί προοπτική, αἰσιοδοξία καί χαρά.

Ὅπως οἱ Τρεις Ιεράρχες δέν ἦταν μόνο σοφοί διδάσκαλοι ἀλλά καί πνευματικοί ὁδηγοί, ἔτσι καί ἐμεῖς, ἄς μήν μεταφέρουμε μόνο γνώσεις στά παιδιά. Ἐκεῖνοι, κάτοχοι ὄντες λαμπρῆς παιδείας, πανεπιστήμονες γιά τήν ἐποχή τους, δέν ἔμειναν ἐκεῖ. Μέ πυξίδα τό Εὐαγγέλιο, δίδαξαν ἦθος καί φρόνημα Ἐκκλησίας. Μετέτρεψαν τήν γνώση σέ πράξη. Δέν ἔπαυσαν νά κηρύσσουν, πρώτα μέ την βιοτή τους καί ἔπειτα μέ τούς λόγους τους τό ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρω­πίνου γένους. Ὑπερασπίστηκαν τούς ἀδυνάτους, φρόντισαν τούς ἐνδεεῖς, συγκρούστηκαν μέ τήν ἀδικία, τοῖς πᾶσι γεγόνασι τά πάντα, καθιστάμενοι ἔτσι αἰώνια πρότυπα, λαμβάνοντες παρά Κυρίου τόν στέφανον τῆς δόξης.

Οἱ Ἁγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες μᾶς διαμηνύουν ὅτι δέν πρέπει νά προ­σπα­θοῦμε νά ἱκανοποιοῦμε μόνον τίς ἀνάγκες τοῦ νοῦ τῶν παιδιῶν μας, ἀλ­λά νά ἐπενδύουμε στόν πλουτισμό τῆς νεανικῆς ψυχῆς τους. Ἄς μήν τούς προσφέρουμε στεῖρα ἐγκεφαλική γνώση, ἀλλά ψυχοπνευματική μόρφωση, ἔνθυμούμενοι πάντοτε ὅτι οἱ μαθητές μας, δέν ὠφελοῦ­νται μόνο ἀπό τίς γνώσεις μας ἀλλά, πρωτίστως ἀπό τό παράδειγμα τῆς ζωῆς μας.

Τό μήνυμα τῶν Τριῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντα ἐπίκαιρο καί ἐπαναστατικό, ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει τή χριστιανική αὐθεντικότητα, νά προτείνει λύσεις καί νά δώσει κατευθύνσεις, πού γεμίζουν ἐλπίδα καί ἀπελευθε­ρώ­νουν. Ἐάν στραφοῦμε σέ Ἐκείνους θά βροῦμε τήν ἔμπνευση γιά ἰδανικά, πού ἔχουμε ἀνάγκη. Θά ἀντλήσουμε θάρρος νά πᾶμε ἀντί­θετα στό ρεῦμα, δύναμη νά σηκωθοῦμε λίγο ψηλότερα.

Χαιρετίζουμε ἐγκαρδίως ὅλους σας, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθη­τές. Εὐχόμαστε οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά εὐλογοῦν καί νά ἁγιάζουν τή ζωή σας.

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos