Ο Υπουργός Ναυτιλίας για τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ο άφθονος φυσικός της πλούτος η μεγάλη έκταση ακτογραμμής της καθώς και η νησιωτικότητά της αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

Μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, από το 1972 οπότε και θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), γιορτάζεται κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί αφενός μεν μια ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων της σύγχρονης εποχής, αφετέρου δε και μια προσωπική πρόκληση για τον κάθε πολίτη να αναλογιστεί τις συνέπειες των ζητημάτων αυτών, να τονώσει την ευαισθητοποίησή του και να δραστηριοποιηθεί στην υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Ειδικότερα για την πατρίδα μας η εφαρμογή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες θα θέτουν σε προτεραιότητα το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες, μπορούν να αποτελέσουν το μοχλό για την οικονομική ευημερία της χώρας μας καθώς ο άφθονος φυσικός της  πλούτος η μεγάλη έκταση ακτογραμμής της καθώς και η νησιωτικότητά της αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια της να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στοχεύει μεταξύ άλλων  και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη του οποίου συμβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τα διακρίνει.

  Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2019, ας δεσμευτούμε όλοι μας στην καθημερινή μας συμπεριφορά σεβασμού του περιβάλλοντος και για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την συμμετοχή κάθε πολίτη σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, και ας θέσουμε ως βασική συνιστώσα της πολιτισμικής, οικονομικής και κοινωνικής μας ανάπτυξης το περιβάλλον και την σχέση μας με αυτό , μια σχέση αμφίδρομη πάνω απ΄ όλα με βασικό στόχο την διατήρηση του πλανήτη και του περιβάλλοντος που μας ΄΄ φιλοξενεί ΄΄ αλλά και της ποιότητας ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

In English ………..

Since 1972, when the World Environment Day was established by the United Nations General Assembly, the concrete event is celebrated annualy on 5th June. This day constitutes on one hand, an opportunity to raise global awareness on the most acute environmental issues of our times and on the other, a challenge for every citizen to stimulate his/her personal awareness on environmental issues, and to become active on the matter of environmental protection.

        Particularly for our country, the implementation of sustainable policies, which set priority on the environmental and societal needs, can leverage social and economic prosperity, as the abundant natural wealth, the vast coastline and insularity constitute important comparative advantages for Greece in its new course towards growth and development.

      The Hellenic Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy aims, among others, to raise awareness and mobilize the society on all issues related to the marine environment. On its part, the Hellenic Coast Guard personnel with its high sense of professional responsibility contribute daily to the prevention to and response of marine pollution in the waters surrounding our country.

       On the occasion of the World Environment Day for 2019, let us all commit ourselves to life stance paying full respect to the environment. The active involvement of each and every citizen in voluntary actions to protect the marine environment, should be considered as a key component of our cultural, economic and social progress, as our relationship with the environment is a two-way relationship˙, because the preservation of the planet and the environment that hosts us is an integral part of quality of life for our generation and perhaps even more importantly for future generations.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos