Ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»
αστυνομικοί εν ώρα καθήκοντος

Με αφορμή την υπ΄ αριθμόν 14/18 από 21/02/2018 Απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφορά τη δικαίωση Βέλγου Πυροσβέστη, η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

βάσει της οποίας αιτείται αναλόγως τον επαναπροσδιορισμό του χρόνου εργασίας των Διοικητών των Αστυνομικών Υπηρεσιών προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν ως δικαιούνται τη μηνιαία αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης.

Ακολουθούν το έγγραφο – αίτημα της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Κρήτης καθώς και η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου …

Αρ. Πρωτ. 7/2018

Ηράκλειο 23 Φεβρουαρίου 2018

Π   Ρ  Ο  Σ
1. Τον Αναπληρ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο
2. Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης  κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο
3. Τον Αρχηγό  ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρ. κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ  Κων/νο
4. Τον Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρ. κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη
5. Τον Επιτελάρχη Α.Ε.Α  Αντιστρ. κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :
1. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
2. Γ.Ε.Α.Ν.Ε.  &  ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
4. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
5. ΜΕΛΗ Π.ΕΝ.Α.Α.

 

ΘΕΜΑ: “Επαναπροσδιορισμός χρόνου εργασίας στους Διοικητές Αστυν. Υπηρεσιών”  

Σας γνωρίζουμε ότι από το Δικαστήριο της Ευρώπης που αποτελεί το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο (της δικαστικής εξουσίας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2018 η υπ’ αριθμόν 14/18 ΑΠΟΦΑΣΗ που αφορά την υπόθεση C-518/15 Ville de Nivelles κατά Rudy Matzak, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε Βέλγο Πυροσβέστη που άσκησε αγωγή κατά του Δήμου της Nivelles, προκειμένου αυτός να υποχρεωθεί, μεταξύ άλλων, να του καταβάλει αποζημίωση για τις υπηρεσίες του που συνίσταντο σε κατ’ οίκον εφημερίες ετοιμότητας, οι οποίες, κατ’ αυτόν, πρέπει να χαρακτηρισθούν ως χρόνος εργασίας. Όπως προκύπτει και από το ιστορικό της Απόφασης αυτής:

“Ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του, εντός σύντομης προθεσμίας, πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»”

Αναφορικά με τους Διοικητές των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τα καθήκοντα των οποίων προβλέπονται από στις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 141/91, το καθεστώς εργασίας τους σε καθημερινή βάση είναι ανάλογο με αυτό της περίπτωσης της εκδικαζόμενης υπόθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα οι Διοικητές των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται :

[α] Να διευθύνουν και να ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του Τμήματος, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της (παρ. 1, περ. α΄).

[β] Να αναφέρουν καθημερινά και μάλιστα δύο φορές την ημέρα στον άμεσο προϊστάμενο τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους (παρ. 1, περ. ιβ΄).

[γ] Όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα να ενημερώνουν τον Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό Υπηρεσίας για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν (παρ. 1, περ. ιδ΄).

[δ] Επιπλέον ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους (παρ. 1, περ. ιε΄).

[ε] Σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων να μεταβαίνουν αμέσως επί τόπου και εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητά τους προκειμένου να επιληφθούν προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, να συντονίσουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, να επιμεληθούν για την προανάκριση και να αναφέρουν στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην υπηρεσία που επιλαμβάνεται.

Όταν πρόκειται για αδικήματα τα οποία, ως εκ του τρόπου, των μέσων και των συνθηκών διάπραξής τους, απαιτούν παρατεταμένη ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, ειδοποιούν το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας για να αναλάβει την υπόθεση (παρ. 2, περ. δ΄).

[στ] Να έχουν άμεση γνώση της αστυνομικής φύσεως αναγκών της περιοχής τους, ενώ οφείλουν να προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους Υπηρεσιών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και δεν είναι της δικαιοδοσίας τους (παρ. 2, περ. ε΄).

[ζ] Να μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε συμβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία (παρ. 3).

Οι διατάξεις αυτές που προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Διοικητών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή του Αστυνομικού Προσωπικού» που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή του Αστυνομικού Προσωπικού ως κάτωθι:

[α] Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, εντός του Νομού αυτού,

[β] Οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες των άλλων Νομών της Χώρας, στις έδρες των υπηρεσιών τους ή σε απόσταση μέχρι 15 χιλιόμετρα από αυτές,

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Διοικητές των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε μόνιμη κατ’ οίκον εφημερία ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος πλην της ημέρας που τους έχει χορηγηθεί από την προϊστάμενη υπηρεσία η προβλεπόμενη εβδομαδιαία ημερήσια ανάπαυση.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους αιτούμαστε από την πολιτική και φυσική μας ηγεσία την έγκριση προκειμένου να εκδοθεί σχετική διαταγή που να ορίζει το ημερήσιο ωράριο εργασίας των Διοικητών με έναρξη την 06:00΄ ώρα της έκαστης ημέρας και λήξη την 06:00΄ της επόμενης, προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, δεδομένου ότι για το αστυνομικό προσωπικό, τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς φύλακες στην Ελληνική Αστυνομία δεν προβλέπεται αποζημίωση για εργασία πέραν του οκταώρου (υπερωρίες), όπως θα έπρεπε και ισχύει εν προκειμένω για το πολιτικό προσωπικό.

Οι κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Κρήτης που αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για ενημέρωσή τους και περαιτέρω τη δική τους θεσμική στήριξη – προώθηση του δίκαιου αυτού αιτήματος μας.

Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. & οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

 

proedr genGram

 

Παραθέτουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου …

 

cp180014el page 001

cp180014el page 002

Read 714 times

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos