Βόρειος Οδικός Αξονας, μια καλή του πλευράΣύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ένα σημαντικό έργο για την Κρήτη μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά.
Πρόκειται για την κατασκευή του έργου του Βόρειου Οδικού ¶ξονα ¶γιος Νικόλαος-Καλό Χωριό, συνολικής δαπάνης 45.500.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα: 

Με την υπ’ αριθμ. Δ1β/0/15/34/24-5-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒ» με άμεση έκπτωση 33,34% και συνολικά δαπάνη εργασιών 25.704.720,86 ευρώ (χωρίς δαπάνη ΦΠΑ).
Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται σε ένα περίπου δίμηνο μετά τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ε.Ρ.Σ.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.500.000 ευρώ και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

  • την πλρη κατασκευή αρτηρίας μήκους 9,8 km
  • 5 γέφυρες συνολικού μήκους 615μ
  • 1 σήραγγα συνολικού μήκους 300μ και Η/Μ εγκαταστάσεις της
  • 9 κάτω και 7 άνω διαβάσεις
  • 12 κιβωτοειδείς οχετοί
  •  ανισόπεδος κόμβος Αγίου Νικολάου

Το πρόβλμα που παρουσιάστηκε σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα από την χάραξη της Εθνικής Οδού μέσα από τον κάμπο του Καλού Χωριού επιλύθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το τοπικό Συμβούλιο Καλού Χωριού.
Συγκεκριμένα, η προσωρινή σύνδεση της νέας Εθνικής Οδού με την παλαιά Εθνική Οδό θα γίνει μέσω συνδετήριου δρόμου, του οποίου η μελέτη εκπονείται σήμερα, και ο τρόπος διέλευσης της νέας Εθνικής Οδού από τον κάμπο του Καλού Χωριού, με κοιλαδογέφυρα ή άλλη λύση.

Θα εξεταστεί στη μελέτη του Ανισόπεδου Κόμβου Καλού Χωριού και του επόμενου οδικού τμήματος «Καλό Χωριό-Γέφυρα Φρουζή».

Print Friendly, PDF & Email

Από manos