Ρύθμιση οφειλών από την ΔΕΥΑΑΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου) αποφασίστηκε

η Επιχείρηση να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 52, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το νόμο 4483/31-07-2017 (ΦΕΚ τ. Α’/107/31-07-2017) “Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού” προκειμένου να ωφεληθούν οι οφειλέτες της.

Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017.
  2. Η διαδικασία επιλογής δόσεων και η απαλοιφή των τόκων θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
  3. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50,00€) ευρώ.
  1. Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης.
  2. Επίσης η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:

α) την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

β) την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  1. Σε οφειλέτες που ήδη έχουν κάνει διακανονισμό, εφόσον ο νεώτερος τους παρέχει καλύτερες προϋποθέσεις αποπληρωμής μπορούν να ιιεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον νέο διακανονισιιό με αίτησή τους.

Για λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841082520 & 2841082720.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos