Ανάβλοχος

Βραχάσι

Ο Νομάρχης Αντώνης Στρατάκης ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ια την υλοποίηση του έργου: «Συνέχιση ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Ανάβλοχου Βραχασίου».

Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου είναι 35.216,43 ευρώ και θα καλυφθεί από ισόποση επιχορήγηση της Κοινότητας Βραχασίου που είχε μεταβιβαστεί, για το σκοπό αυτό, στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε. το έτος 1998.
Η ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα αναλάβει την οργάνωση, επίβλεψη και υλοποίηση του έργου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: αποψιλώσεις, ανασκαφή, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, συντήρηση και καταγραφή ευρημάτων (κινητών και ακινήτων).
Ήδη η παραπάνω υπηρεσία έχει ανακοινώσει την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για τις ανασκαφικές ανάγκες του έργου.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos