ανεργοιΞεκινούν τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση άνεργων, απόφοιτων δευτερο- βάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας μέχρι 30 ετών (εξαιρούνται οι άνεργες μητέρες, μητέρες ανήλικων τέκνων μέχρι 35 ετών). Το πρόγραμμα που αφορά την επιχορήγηση αμιγώς ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό, χρηματοδοτείται από πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Βασική προϋπόθεση είναι οι άνεργοι που θα επωφεληθούν να είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Συνολικά 7.800 θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης.

Η προθεσμία υποολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αρχίζει στις 21 Νοεμβρίου 2005.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας άνεργους νέους, καθώς και στη διευκόλυνση της εισόδου αυτών στην αγορά ερασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις μήνες.

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

ΟΑΕΔ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos