Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου ξανά στον χώρο του
το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου, στον τρίτο όροφο του REX

Επιστρέφει στον χώρο του μετά από σχεδόν ενάμισι χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της οροφής και του τρίτου ορόφου του κτιρίου του REX. Βέβαια, στην εποχή του κορωνοϊού οι συνεδριάσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, μέσω τηλεδιάσκεψης.

την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30, η ημερήσια διάταξη προβλέπει:

 Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2020
 Α΄τροποποίηση προγράμματος ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών Δήμου (πρ. ΣΑΤΑ) έτους 2020
 Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Προγραμματισμού σχετικά με “Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006731
 Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Προγραμματισμού σχετικά με “Έγκριση παράτασης της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης του Παραδοτέου Π3 : “Υποστήριξη στην εκπόνηση της Ενότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Οικονομικός Προγραμματισμός/Παρακολούθηση/Αξιολόγηση” της υπηρεσίας με τίτλο : “Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο 2020-2024”
 Συζήτηση επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αφορά “Οφειλή ύδρευσης κλειστού Γυμναστηρίου επί της οδού Στ. Σπανάκη περιοχή “εμπόδιο στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.”
 Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως κωδικός δεκτικός εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 Βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων επί των οριογραμμών τμήματος του ρέματος στη θέση “Ατζιμπραγά” του Δήμου Αγίου Νικολάου
 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και αύξηση ήσσονος σημασίας μεταβολής της κύριας σύμβασης του έργου : “2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου”
 Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο “Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών ΚΧ κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου  
 Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2018”
 Συζήτηση επί εγγράφου Κοινότητας Λατσίδας σχετικά με παροχή νερού σε ΚΧ της Κοινότητας
 Συζήτηση επί εγγράφου Κοινότητας Βρουχά σχετικά με “Τοποθέτηση υδρομετρητή στον οικισμό της Πλάκας”
 Συζήτηση επί της αριθμ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Μέσα Λακωνίων η οποία αφορά “Αγορά οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στον οικισμό Χαμηλό”
 Συζήτηση επί εγγράφου Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. σχετικά με “Παραχώρηση χρήσης χώρου στην Κ. Βρουχά για την διάνοιξη γεώτρησης διάθεσης αλμόλοιπου στο πλαίσιο αδειοδότησης των υποδομών αφαλάτωσης στη περιοχή της Πλάκας”
 Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : “Ανακατασκευή – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων στο Σχίσμα Ελούντας”
 Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή τοιχίων & Ταφών στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου στην Κ. Ελούντας” 
 Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Βερντέν στην Νεάπολη” 
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Επικαιροποίηση της αριθμ. 10/2018 απόφασης της ΔΕΠ για ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με έδρα την Νεάπολη”
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 07/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για λειτουργικές δαπάνες”
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου”
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου”
 Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Ν.
 Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.Ν.
 Ορισμός εκπροσώπων  για την επανασυγκρότηση των Επιτροπών καθορισμού Λατομικών περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης (ανά Περιφερειακή Ενότητα)
 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος “Παραγωγή προωθητικών βίντεο Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2020”
 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος “Τουριστικές καταχωρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου σε έντυπα και ΜΜΕ και ιστοσελίδες” έτους 2020
 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος “Προμήθεια Τουριστικών Προϊόντων” έτους 2020
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 65/2020 απόφασης της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με θέμα “ Τροποποίηση της απόφασης 60/28-5-2020 με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διαχείριση των παραλιών”
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 27/2020 απόφασης της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 210/2019 απόφασης του ΔΣ σχετικά με το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020”
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28/2020 απόφασης της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 158/2018 απόφασης που αφορά την τροποποίηση κανονισμού προσωπικού ΔΑΕΑΝ (αναλογική εφαρμογή άρθρων ν. 3584/2007)
 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 63/2020 απόφασης της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 866/2020 γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με αιτήματα από μισθωτές μείωσης ή και επιστροφής καταβληθέντων μισθωμάτων εκμισθωμένων χώρων από τη ΔΑΕΑΝ ενόψει των έκτακτων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών λόγω του Covid-19”
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 1937/2019 αίτημα της κας Παπαδοπούλου μετά την γνωμοδότηση του δικηγόρου”
 Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αγίου Νικολάου στη Ρουμανική πόλη Ramnicu Valcea
 Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos