Βόρειος Οδικός Αξονας, μια καλή του πλευράΜε το ποσό των 5.153.305,08 ευρώ χρηματοδοτείται η πρώτη φάση του έργου που αφορά στις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις του Βόρειου Οδιού ¶ξονα Κρήτης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι κατά 50% από τις Δ.Ε και κατά 50% από το ΕΤΠΑ  Μέτρο 9.1. Μάλιστα, εντός των ημερών ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης και το έργο προωθείται για δημοπράτηση. 

Συγκεκριμένα:
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Οδικοί ¶ξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α)  Μέτρο 9.1, έχει προγραμματιστεί να ενταχθεί στη ΣΑΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου, το έργο «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης». Το έργο αυτό είναι ενταγμένο ως ένα από τα έξι συνολικά υποέργα που προβλέπονται για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό για την πρώτη φάση επεμβάσεων, 25.115.856 ευρώ, από τα οποία τα 5.153.305,08 ευρώ θα διατεθούν για τις βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από πιστώσεις κατά 50% από Δ.Ε και κατά 50% από το ΕΤΠΑ-Μετρό 9.1. Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες για τον εντοπισμό των επικίνδυνων θέσεων και τη σύνταξη τεχνικών προτάσεων για βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2004 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Οι εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας περιλαμβάνουν την κυκλοφοριακή διευθέτηση κόμβων, τη συμπλήρωη-βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, συμπλήρωση έργων ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού, ασφαλτικές εργασίες κ.λ.π.
Εντός των ημερών ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου από τον σύμβουλο διαχείρισης της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ σε συνεργασία με τη ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ/νση Συντήρησης (Δ3) του ΥΠΕΧΩΔΕ και το έργο προωθείται για δημοπράτηση.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos