Αντιπρόεδρος ΔΥΠΕΚ κ. ΚεφαλογιάννηςΟι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι οποίες υπάγονται υπό την εποπτεία του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης αυτή τη στιγμή ανέρχονται συνολικά σε εννέα δομές. Συγκεκριμένα στο Νομό Λασιθίου υπάρχουν δύο Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας:

Α) Το Θεραπευτήριο χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

Β) Η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμν 393/10.05.1965 Β. Διάταγμα (ΦΕΚ 101/65 τα ‘ Α’) ενώ τον Οργανισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του ρυθμίζει το υπ’ αριθμόν 340/85 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 118/31.05.1985 τα’ Α’) με τις τροποποιήσεις που έγιναν από το υπ’ αριθμόν 330/96 (ΦΕΚ 222/10.09.1996 τα’ Α’) Προεδρικό Διάταγμα. Έδρα του είναι ο ¶γιος Νικόλαος , λειτουργεί ως αποκεντρωμένη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχό του.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 με την υπ’ αριθ. Πβ/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.οικ.62320 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 981/2003), λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτς.

-ΣΚΟΠΟΣ: (σύμφωνα με τον υφιστάμενο οργανισμό)

Σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι:

α) Η περίθαλψη 130 ατόμων και των δύο φύλων από 18 ετών και άνω που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές απ’ όλα τα διαμερίσματα της χώρας προτιμώμενων αυτών που κατάγονται από το νομό Λασιθίου και δεν έχουν δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.Η εισαγωγή τους γίνεται είτε για μόνιμη παραμονή είτε για αποθεραπεία με βραχύ διάστημα παραμονής. ¶τομα περιθάλπονται και από το Νομό Ηρακλείου.

Β) Η περίθαλψη 20 ενλίκων αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων από 65 ετών και άνω.

Γ) Η αποκατάσταση (Λειτουργική, Κοινωνική και Επαγγελματική) καθώς και η λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής τόσο των περιθαλπομένων στο Θεραπευτήριο όσο και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων, που κατοικούν στο νομό Λσιθίου με ανάπτυξη εξωτερικού προγράμματος και τη δυνατότητα λειτουργίας "δορυφορικών" εργαστηρίων στις πόλεις Ιεράπετρα και Σητεία.

Δ) Η εφαρμογή προγραμμάτων παροχής βοήθειας – νοσηλείας στο σπίτι.

α) Μη αυτοεξυπηρετούμενα, εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή κοινωνικών

β) άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα λόγω προσωρινών ή χρόνιων παθήσεων

γ) άτομα μοναχικά ηλικιωμένα

…γενικότερος δε σκοπός των προγραμμάτων είναι η παροχή Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή ψυχοκοινωνικά ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους

Το Ίδρυμα διοικείται από 5μελή Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.).

Τα σημαντικότερα προβλήματα της συγκεκριμένης μονάδας είναι η έλλειψη προσωπικού τόσο σε επιστημονικό Προσωπικό (Ιατρό, Κοινωνικό Λειτουργό κ.λ.π.), όσο και σε Διοικητικό αλλά και Βοηθητικό προσωπικό.

Προώθηση σχεδίου Οργανισμού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σε σύνολο 124 προβλεπομένων θέσεων ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων ανέρχεται σε:

28 υπαλλήλους με ειδίκευση σε επαγγέλματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας

14 υπαλλήλους Διοικητικού Προσωπιού (εκ των οποίων οι 7 υπηρετούν σε οργανικές θέσεις και 7 σε προσωποπαγείς)

31 υπαλλήλους Τεχνικού και λοιπού προσωπικού (εκ των οποίων οι 28 υπηρετούν σε οργανικές θέσεις και 3 σε προσωποπαγείς).

Τονίζουμε ότι από την ημέρα ανάληψης της νέας ηγείας η συγκεκριμένη μονάδα όπως και όλες οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας έχει ενισχυθεί με είδη από τον ολυμπιακό εξοπλισμό όπως κρεβάτια, ντουλάπες, γραφεία, αναπηρικά αμαξίδια κ.α. και αναμένονται ακόμη ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα για την ενίσχυσή της.

Να τονίσυμε εδώ ότι παραχωρείται κλειστό αυτοκίνητο 8 θέσεων για κάθε Προνοιακό Ίδρυμα Κρήτης.

Σε ότι αφορά τις οικονομικές επιχορηγήσεις του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου για το έτος 2004 έχει διατεθεί το ποσό των 124.000 € και μέχρι στιγμής οικονομικ αιτήματα επιχορήγησης για το έτος 2005 δεν αναφέρονται.

Για το έτος 2003 δεν δόθηκε από το Πε.Σ.Υ.Π. κάποια χρηματική ενίσχυση αφού η μονάδα ξεκίνησε την λειτουργία της ως αποκεντρωμένη μονάδα του τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σκοπός του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης είαι η σύσταση και λειτουργία νέου Οργανισμού, σύμφωνα με τον οποίο θα καλύπτονται οι απαιτήσεις και κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας τόσο με την πρόβλεψη και επαναπροσαρμογή των εργασιακών ειδικοτήτων, όσο και των κριτηρίων εισαγωγής ενδιαφερομένων στην παραπάνω μονάδα, τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας αυτής και την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο σχετικά με την Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού συστήματος Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήεων Λασιθίου μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και έχει τον δικό της προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και Α.Φ.Μ., εν αντιθέσει του σημερινού καθεστώτος σύμφωνα με το οποίο ο προϋπολογισμός της μονάδας εμφανίζεται ως παράρτημα των ενοποιημένων προϋπολογισμών του Πε.Σ.Υ.Π. (άρθρο 42, παρ. 4 του νέου Νόμου) και αντίστοιχη χρήση του Α.Φ.Μ. του Πε.Σ.Υ.Π.

Όργανα Διοίκησης των Μ.Κ.Φ. θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

-ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

-ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

-ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ:

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d