η αντιπροσωπεία από την Ιεράπετρα συναντά την διοικήτρια της ΥΠΕ
η αντιπροσωπεία από την Ιεράπετρα συναντά την διοικήτρια της ΥΠΕ

Συνάντηση με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και πολίτες της Ιεράπετρας, στο πλαίσιο της κινητοποίησης τους για θέματα του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, κα Ελένη Μαυρομμάτη και ο Υποδιοικητής κ. Στέλιος Δημητρακόπουλος ενημέρωσαν τους διαμαρτυρόμενους αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων ιατρών και λοιπού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας ως ακολούθως:

Σε ότι αφορά στο ιατρικό προσωπικό:

  • Εντός των επόμενων επτά ημερών θα αναλάβει υπηρεσία ο επικουρικός ιατρός ειδικότητας Παθολογίας, κ. Γεωργακάκης Ιωάννης, για κάλυψη των αναγκών της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7148/1-6-2016 απόφασης της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
  • Στο νοσοκομείο υπηρετεί ήδη ένας επικουρικός ιατρός ειδικότητας Χειρουργικής, του οποίου η σύμβαση θα παραταθεί έως τον Μάρτιο 2017.
  • Επίσης με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας εγκρίθηκε η πρόσληψη τρίτου επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Αύριο 2-6-2016 θα διαβιβασθεί στο Υπουργείο Υγείας το αίτημα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειμένου να αποσταλεί η σχετική εγκριτική Υπουργική απόφαση, ώστε η 7η ΥΠΕ Κρήτης να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη ιατρού, ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος στον σχετικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που έχει καταρτιστεί στην υπηρεσία.
  • Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 30256/22-4-2016 και Α2α/Γ.Π. οικ. 39771/1-6-2016 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, εγκρίθηκε η προκήρυξη για πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (μόνιμες θέσεις) και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Στη συνέχεια πρέπει οι παραπάνω θέσεις να προκηρυχθούν από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, με προθεσμία 20 ημερών για υποβολή υποψηφιοτήτων. Ακολούθως, η 7η ΥΠΕ Κρήτης θα συγκροτήσει το Συμβούλιο προσλήψεων-κρίσεων για την κρίση των ανωτέρω θέσεων. Οι εισηγητές πρέπει σε 15 ημέρες από την παραλαβή των φακέλων των υποψηφίων και πάντως το αργότερο σε 1 μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους. Προβλέπονται επίσης δέκα ημέρες για υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των υποψηφίων ιατρών, δέκα ημέρες για απάντηση επί των ενστάσεων, εκ μέρους των εισηγητών και δέκα ημέρες για να συνεδριάσει το Συμβούλιο. Στη συνέχεια τα πρακτικά αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού. Προβλεπόμενος συνολικός χρόνος τρεις έως τέσσερεις μήνες.
  • Επίσης μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ, απόφαση 60/συνεδρίαση 27-5-2016, εγκρίθηκε η μετατροπή 1 θέσης Οδοντιατρικής και 1 θέσης Πνευμονολογίας σε δύο θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ (μόνιμες) ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Σε συνέχεια της Απόφασης, αναμένεται άμεσα η σχετική Υπουργική απόφαση και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Σε ότι αφορά το νοσηλευτικό- παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό

  • ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2015 ΚΑΙ 5Κ/2015)

1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: εκκρεμεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών. Αμέσως  μετά εκδίδεται η πράξη διορισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ (εκτιμώμενο διάστημα ολοκλήρωσης διαδικασίας : ένας μήνας)

 1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ο επιτυχών δεν αποδέχτηκε τη θέση και έχει ζητηθεί από το ΑΣΕΠ η αντικατάστασή του.

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Υπογραφή απόφασης διορισμού και αποστολή στο Υπουργείο και ακολούθως έκδοση ΦΕΚ, με εκτιμώμενο διάστημα ολοκλήρωσης διαδικασίας : ένας μήνας.

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος για την γνησιότητά του. (εκτιμώμενο διάστημα ολοκλήρωσης διαδικασίας : δύο  μήνες)

Όλες οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται από το Νοσοκομείο.

Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων του μονίμου προσωπικού η στελέχωση του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, στις συγκεκριμένες ειδικότητες θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΕ Νοσηλευτικής:

 Προβλεπόμενες θέσεις: 4 , Καλυμμένες : 3, Κενές  1.

ΤΕ Νοσηλευτικής:

Προβλεπόμενες θέσεις: 35 , Καλυμμένες : 32 ( συν 3 που υπηρετούν με απόσπαση / μετακίνηση σε άλλους φορείς) , Κενές  0.                                                                          

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προβλεπόμενες θέσεις: 8 , Καλυμμένες : 4, Κενές  4

  • Με την αριθμ. 1ΕΓ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ δόθηκαν για πλήρωση από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οι παρακάτω θέσεις

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  η κάλυψη στις παραπάνω θέσεις θα έχει ως εξής:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Προβλεπόμενες 5, καλυμμένες 5 (ο ένας αποσπασμένος από το φορέα) , κενές 0

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη 1, καλυμμένη 1, κενές 0

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Προβλεπόμενες 8, καλυμμένες 7, κενές 1

  • Επιπλέον, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας με το υπ. αριθμ. 5427/22-4-2016 έγγραφό της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η έγκριση προκήρυξης των παρακάτω θέσεων:                                 

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ)

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των αιτήσεων για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση 12 μηνών:

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1 ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  • Επιπλέον, ήδη υπηρετεί το παρακάτω επικουρικό προσωπικό του οποίο η σύμβαση προβλέπεται να παραταθεί έως 30-3-2017:

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Όπως επεσήμανε η κα Μαυρομμάτη, για όλα τα παραπάνω η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης δεσμεύεται να ασκήσει πιέσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την ταχύτερη υλοποίησή τους.

Όλα τα αιτήματα της σημερινής συνάντησης, αναφορικά με την λειτουργία, στελέχωση και διοικητική οργάνωση του ΓΝ -ΚΥ Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν από την 7η ΥΠΕ Κρήτης αρμοδίως στο Υπουργείο Υγείας.

Επίσης όπως ενημέρωσε η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, τα θέματα που αφορούν στο ΓΝ –ΚΥ Ιεράπετρας και ετέθησαν από τους φορείς και τους πολίτες, θα συζητηθούν σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης της ΥΠΕ και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, τη Δευτέρα 13/6/2016 στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Τέλος διαβεβαίωσε ότι πρωταρχικό μέλημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης είναι η προάσπιση της Υγείας των πολιτών της Κρήτης, καθώς και η ενίσχυση όλων των δημόσιων φορέων του νησιού.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιείται κάθε προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων θέσεων προς προκήρυξη και πλήρωση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε στις 6 μ.μ. σε θετικό κλίμα συνεργασίας.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: