θέμα χρέωσης αποχέτευσης των καταναλωτών στις περιοχές Νεάπολης, Βουλισμένης, Λατσίδας
η Δημοτική Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Με την υπ’ αρ. 210/2019 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. επανεξετάστηκε το θέμα χρέωσης των καταναλωτών στις περιοχές Νεάπολης Βουλισμένης Λατσίδας, για τα αιτήματα των οποίων κατασκευάστηκαν νέες παροχές (διακλαδώσεις) αποχέτευσης προς τα νέα αποχετευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ορίστηκαν τα παρακάτω:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα:

Για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης

Α) Κατά την κατασκευή αποχετευτικών έργων που κατασκευάζονται από ιδίους πόρους όσο και στα χρηματοδοτούμενα από άλλους πόρους, στα οποία το κόστος των παροχών αποχέτευσης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνεται για αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., να χρεώνονται οι ιδιωτικές διακλαδώσεις με το «ελάχιστο κόστος» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1069/1980, το άρθρο 11 του ισχύοντος Κανονισμού Αποχέτευσης, την απόφαση 326/1989 του Δήμου Αγίου Νικολάου, τις αποφάσεις 5/2000 και 73/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., ήτοι με ποσό 2,00m x 146,75€/m = 293,47€, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνεται με το ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α.

Β) Την εφαρμογή του «ελάχιστου κόστους» για κοστολόγηση των παροχών αποχέτευσης στις περιοχές της Νεάπολης – Βουλισμένης – Λατσίδας, όπου κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC σε αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης (τσιμενταυλάκων), οι οποίες κατασκευάστηκαν συγχρόνως με τα δίκτυα.

Στο μέλλον όμως όσες νέες συνδέσεις, θα κατασκευαστούν θα χρεώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο και τον Κανονισμό Αποχέτευσης.

Γ) Την ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών για τις ήδη κατασκευασμένες ιδιωτικές διακλαδώσεις σύνδεσης με τα αποχετευτικά δίκτυα ως εξής:

  1. Η ρύθμιση της οφειλής ορίζεται σε έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσεως τα δέκα (10,00€) ευρώ μηνιαίως
  2. Η  πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
  3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:

α) την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

β) την άμεση  βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι καταναλωτές έχουν ήδη ενημερωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχουν ήδη σταλεί ειδοποιήσεις σχετικά με το κοστολόγιο που βαραίνει κάθε ακίνητο.

Διευκρινίζουμε ότι το κόστος της παροχής (293,47€, χωρίς ΦΠΑ) αφορά το ακίνητο και επιμερίζεται σε όλους τους υδρολήπτες που κατοικούν στο ακίνητο.

Έτσι ένα σε κάποιο κτίριο υπάρχουν π.χ. 3 ενεργά υδρόμετρα το συνολικό κόστος θα επιμερισθεί στο 1/3 για κάθε υδρολήπτη.

Παρακαλούμε για την ανταπόκριση των καταναλωτών με στόχο την εξόφληση των οφειλών.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιος καταναλωτής χρεώθηκε με κοστολόγιο παροχής (για σύνδεση που δεν έγινε) παρακαλούμε όπως προσέλθει στην Υπηρεσία για να γίνει η σχετική διόρθωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

%d