Άδειο θρανίοΥψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ελλάδα, επισημαίνει ο Επίτροπος Špidla απαντώντας σε ερώτημα του Πρέσβεως και Ευρωβουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. Γεωργίου, ο οποίος έθεσε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζήτημα της μαθητικής διαρροής στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Ν. Ρεθύμνου (Μυλοπόταμος).

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Πρέσβη είναι η ακόλουθη:

"Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, παρατηρείται υψηλό ποσοστό μαθητικής διαρροής στο Ν. Ρεθύμνου (Μυλοπόταμος), καθώς πολλά παιδιά, κυρίως αγόρια, εγκαταλείπουν την εκπαίδευση προκειμένου να απασχοληθούν σε κτηνοτροφικές εργασίες, καθώς αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επιβίωση της οικογένειας. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου; Υπάρχει σχέδιο για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που πλήττονται από αυτό το φαινόμενο;"

Η απάντηση που δόθηκε από τον Τσέχο Επίτροπο κ. Vladimír Špidla είναι η εξής:
"Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν το στόχο της μείωσης του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% έως το 2010, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο το 2002. Αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και των νέων, όπως των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Η θέση αυτή είναι σύμφωνη προς το πνεύμα της έκκλησης που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα κράτη μέλη τον Μάρτιο του 2006 «να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μειωθεί σύντομα και σημαντικά η παιδική φτώχεια, και να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση».
Η Επιτροπή ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ελλάδα (15,9% το 2006). Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των νέων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση των προοπτικών αγοράς εργασίας και την καταστολή της μετάδοσης της φτώχειας από γενεά σε γενεά. Η Επιτροπή δέχεται ευνοϊκά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό, όπως ο καθορισμός ειδικών στόχων, η εισαγωγή πολιτικών μέτρων (προσχολική εκπαίδευση, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, εποπτεία σπουδών, υποτροφίες) και οι αντισταθμιστικές ενέργειες (π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). Η Επιτροπή κρίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περιεκτικές στρατηγικές στον τομέα αυτό για την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας των διαφόρων ενεργειών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010, μια ομάδα κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ανταλλάσσουν γνώσεις και βέλτιστες μεθόδους πρακτικής στον τομέα της πρόσβασης και της ένταξης στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ομάδα αυτή συνέρχεται τακτικά στις Βρυξέλλες και έχει διοργανώσει δραστηριότητες μάθησης στα πλαίσια ανταλλαγών σχετικά με τα θέματα αυτά στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Ουγγαρία και στη Γαλλία. Με τον τρόπο αυτό βοηθούνται τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, τα κράτη μέλη υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή το φθινόπωρο του 2006, περιγράφοντας τις πολιτικές τους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού των παιδιών. Η κοινή έκθεση του 2007 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη καταδεικνύει ότι η ευρεία πλειονότητα των κρατών μελών αναγνωρίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού των παιδιών. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, την προαγωγή της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και της πρόσβασης των γονέων στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και στην αξιοπρεπή στέγαση και στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών."

Print Friendly, PDF & Email

Από manos