Κυνηγοί επί το Θεάρεστον; έργονΣύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, για το κυνηγετικό έτος 2005-2006 από 20-8-2005 μέχρι 28-2-2006 και επιτρέπεται το κυνήγι των παρακάτω θηραμάων, κατά τρόπο, χρόνο και αριθμό θηραμάτων στην περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου, ως εξής:

«Σιταρήθρα : Από 20-8-2005 μέχρι 14-9-2005 στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών και από 15-9-2005 μέχρι 10-2-2006 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, όλες τις ημέρες τη εβδομάδας και μέχρι 10 πουλιά την ημέρα ανά κυνηγό.
 
Τρυγόνι, Ορτύκι: Από 20-8-2005 μέχρι 14-9-2005 στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών και από 15-9-2005 μέχρι 28-2-2006 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μέχρι δώδεκα (12) πουλιά την ημέρα ανά κυνηγό.
 
Φάσα: Από 20-8-2005 μέχρι 14-9-2005 στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών και από 15-9-2005 μέχρι 20-2-2006 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς περιορισμό αρθμού πουλιών.
 
Τσίχλα, Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα και Κότσυφας: Από 20-8-2005 μέχρι 14-9-2005 στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών και από 15-9-2005 μέχρι 20-2-2006 για την Δενδρότσιχλα και τον Κότσυφα, και μέχρι 28-2-2006 για α υπόλοιπα είδη παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι όλες της ημέρες της εβδομάδας και μέχρι 25 πουλιά συνολικά από όλα τα είδη.
 
Αγριοπερίστερο, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα και Ψαρόνι: Από 20-8-2005 μέχρι 14-9-2005 στις ζώνες διάβασης και από 15-9-2005 μέχρι 28-2-2006 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι όλες τις ημέρες της εβδομάδας χωρίς περιορισμό αριθμού πουλιών.
 
Μπεκάτσα: Από 15-9-2005 μέχρι 28-2-2006 όλες τις ημέρες της εβδομάδας, παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχι δέκα (10) μπεκάτσες την ημέρα ανά κυνηγό.
 
Λαγός: Επιτρέπεται το κυνήγι του από 15-9-2005 μέχρι 10-1-2006 μόνο τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μόνο ένα (1) λαγό την ημέρα ανά κυνηγό.
 
Πέρδικα: Επιτρέπεται το κυνήγι της από 15-9-2005 μέχρι 30-11-2005 μόνο τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι τέσσερις (4) πέρδικες την ημέρα ανά κυνηό.
 
Κιρκίρι, Πρασινοκέφαλη, Κυνηγόπαπια και Φλυαρόπαπια: Από 15-9-2005 μέχρι 31-1-2006 και Σουβλόπαπια, Σαρσέλα, Χουλιαρόπαπια, Τσικνόπαπια, Φαλαρίδα και Ασπρομετωπόχηνα, Σφυριχτάρι από 15-9-2005 μέχρι 10-2-2006, όλες τις ημέρες της εβδομάδας παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι 12 πουλιά συνολικά για τα άλλα είδη.
 
Νερόκοτα και Μπεκατσίνι: Από 15-9-2005 έως 10-2-2006 όλες τις ημέρες της εβδομάδας, παντού όπου επιτρέπεται τι κυνήγι και μέχρι 10 πουλιά συνολικά. Καλημάνα: Από 15-9-2005 μέχρι 31-1-2006 όλες τις ημέρες και μέχρι 10 πουλιά.
 
Περιορίζουμε η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης, για την άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2005 μέχρι 10-1-2006, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδ οι σκύλοι δίωξης θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά την περίοδο και τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού.
 
Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. Απαγορεύουμε η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από Τεχνική Εκτροφή, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Απαγορεύουμε το κυνήγι για όλα τα είδη πουλιών, που δεν αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Το κυνήγι όλων των θηραμάτων που επιτρέπεται με την παρούσα, απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, στις καμένες εκτάσεις, στις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. Επίσης στα μόνιμα Καταφύγια ¶γριας Ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπ. Πολιτισμού, σε περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλω επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από την Δ/νση Δασών Ηρακλείου και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού».
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παραβάτες της παρούσας τιμρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71 και το άρθρο 12 του Ν. 177/75, καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 414985/85 κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορτικά.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευσή της.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos