Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 συνεδρίασε στο Ηράκλειο η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή, πραγματοποιώντας τη 12η κατά σειρά συνεδρίασή της, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Συντονιστής, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν επίσης, για ενημέρωση και συζήτηση, και ειδικότερα, ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν, ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Δημοτικής Αστυνομίας, Ζωικής παραγωγής και Αλιείας , κ. Μιχαήλ Σπυριδάκης , ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ιεράπετρας και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, κ. Ιωάννης Γαϊτανάκης, οι εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης (ΟΦΥΠΕΚΑ), η προϊσταμένη της μονάδας, κα Ειρήνη Γρηγοροπούλου, και η υπάλληλος κα Έλενα Τιμοθεάτου, ο Εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης του Σχεδίου Φύλαξης/Φέρουσας Ικανότητας, κ. Βασίλης Σαμαριτάκης.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τον Συντονιστή της επιτροπής για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και πιο συγκεκριμένα, για τα θέματα της φύλαξης του νησιού και της επισκεψιμότητας την τρέχουσα τουριστική περίοδο έτους 2024 και την υλοποίηση δράσεων για τον καθαρισμό και απομάκρυνση μικρο-απορριμμάτων από το νησί, πρόταση η οποία τέθηκε από την Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ιεράπετρας (ΑΜΚΕ) «ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ»

Σε συνέχεια της ενημέρωσης, όσον αφορά το πρώτο θέμα παρουσιάστηκαν από το μελετητή συνοπτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της μελέτης του Σχεδίου Φύλαξης/Φέρουσας Ικανότητας οι οποίες θα ολοκληρωθούν, μετά τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις, 16-09-2024.

Κατά την αναλυτική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι δεδομένων των συνθηκών: α) οι μελέτες Φύλαξης – Εποπτείας και Φέρουσας Ικανότητας – Διαχείρισης Επισκεπτών είναι αδύνατο να εφαρμοστούν μέσα στην προσεχή περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου)., β) οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αδύνατον να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη και ικανό έλεγχο στον αριθμό των επισκεπτών, γ) δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης υποδομή για εποπτεία ή/και υποδοχή επισκεπτών και δ) απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αδειοδότηση και υλοποίηση των προτάσεων των μελετών που έχουν εκπονηθεί από το ΕΛΚΕΘΕ, το ΜΦΙΚ και το ΜΑΙΧ.

Κατά συνέπεια των παραπάνω, η Επιτροπή σε πλήρη απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη λήψη της προβλεπόμενης σχετικής απόφασης, τη διατήρηση των μέτρων που ίσχυαν και το 2023. Πιο συγκεκριμένα:

1. Να απαγορευθεί η αποβίβαση επισκεπτών, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, από́ πάσης φύσεως πλοία, όπως αυτά́ ορίζονται από́ τον ν. 4256/2014 και τον ν. 4926/2022 όπως αυτοί́ τροποποιηθήκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και από́ τα μικρά́ σκάφη του Γενικού́ Κανονισμού́ Λιμένα υπ’ αρ. 23 (Β’ 231/2000), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Οι επισκέπτες, κατά́ τη λήψη θαλάσσιου λουτρού́, θα δύνανται να κάνουν χρήση των παραλιών, όπου και όπως αυτές έχουν οροθετηθεί́, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού́, ούτε η χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους τους όρους και περιορισμούς που ορίζει η υπό́ στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 (Δ’ 617/2021) Κοινή́ Υπουργική́ Απόφαση και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει τη νήσο Χρυσή́ ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Β’ 1655/2016).

3. Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προσωπικό́ φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων που πραγματοποιούν επιστημονική́ έρευνα κατόπιν αδειοδότησης καθώς και φυσικά́ πρόσωπα που έχουν νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.

4. Τα παραπάνω προτείνεται να ισχύουν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, οπότε και θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή συνεκτιμώντας τα δεδομένα και την πρόοδο στα θέματα επάρκειας φύλαξης και ελέγχου επισκεψιμότητας.

Για την πιλοτική εθελοντική δράση που προτάθηκε από την ΑΜΚΕ « ΚΟΚΚΙΝΕΛΑ» για τον καθαρισμό και απομάκρυνση μικρο-απορριμμάτων του ΒΔ τμήματος της Χρυσής, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να την στηρίξει ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και στη συνέχεια να συμβάλει στην αξιολόγησή της ώστε να υλοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις και σε άλλα τμήματα του νησιού.

Αναλυτικότερα, το σκεπτικό, η τεκμηρίωση και η απόφαση θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( https://www.apdkritis.gov.gr ).

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos