Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης Υποτρόφων
αφορά αποφοίτους του ΓΕΛ Νεάπολης Λασιθίου και του ΕΠΑΛ Νεάπολης Λασιθίου,

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Εμμανουήλ και Μαρίας Πιτυκάκη, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε οικονομικά αδυνάτους, επιμελείς και εξαίρετου ήθους αποφοίτους του ΓΕΛ Νεάπολης Λασιθίου και του ΕΠΑΛ Νεάπολης Λασιθίου, για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Α. Οι υποψήφιοι υπότροφοι, διακρινόμενοι για το ήθος και την επιμέλεια τους, θα πρέπει να προέρχονται κατά κύριο λόγο από γεωργικές ή εργατικές οικογένειες και να έχουν φοιτήσει στα προαναφερόμενα σχολεία τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις.

 • Η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου θα καθορίζεται βάσει οικονομικών κριτηρίων (έντυπο Ε9, εκκαθαριστικό κλπ.) που θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται καταρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  Ως ανώτατο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα καθορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και μόνο για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους.
  Β. Η διαδικασία εκλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων γίνεται με διαγωνισμό στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις αίθουσες του ΓΕΛ Νεάπολης την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
 • Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών όταν λάβει βαθμό τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Η κατάταξη και ανακήρυξη γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της εξεταστικής επιτροπής και επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.
  Γ. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στον υπεύθυνο Γραμματείας του Ιδρύματος κ. Μιχαήλ Πρινιωτάκη (τηλ. 28410-32820, 6972187431) ή στην Γραμματέα του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Δ/ντρια του Γενικού Λυκείου Νεάπολης κα Χρυσούλα Πατεράκη (τηλ. 28410-31769) μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
 2. Βεβαίωση της σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία όπου εμφαίνονται τα ECTS που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος (πλην των πρωτοετών).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της οικογένειας του υποψηφίου.
 5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της ΔΟΥ και του εντύπου Ε9 για τους γονείς του υποψηφίου αλλά και για τον ίδιο τον υποψήφιο εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση και Ε9. Επιπρόσθετα οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο μπορεί να αποδείξει την οικονομική ανάγκη της οικογενείας του υποψηφίου.
 6. Βεβαίωση φοίτησης στο ΓΕΛ Νεάπολης ή στο ΕΠΑΛ Νεάπολης.
 7. Πρόσφατο (εκδοθέν εντός τριών μηνών από την υποβολή του) απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές αυτές από άλλη πηγή.
  Δ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:
 • Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών.
 • Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε διακόσια ευρώ (200 €) μηνιαίως και χορηγείται για δέκα μήνες το χρόνο, με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καταβάλλεται δε ανά δίμηνο και στην αρχή κάθε διμήνου σε προσωπικό λογαριασμό του υποτρόφου σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα που θα υποδειχθεί από τον υποψήφιο.
 • Προϋπόθεση για την συνέχιση της καταβολής της υποτροφίας μετά το πρώτο έτος της χορήγησής της, είναι οι υπότροφοι να δείχνουν την ενδεδειγμένη επιμέλεια στις σπουδές τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου να υποβάλουν στο Δ.Σ. του Ιδρύματος αναλυτική βαθμολογία με τα ECTS που θα έχουν συμπληρώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Για να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία, θα πρέπει τα ECTS που έχουν συμπληρώσει να αντιστοιχούν στο 70% των προβλεπόμενων ECTS του έτους αυτού.
 • Η υποτροφία διακόπτεται για παραβίαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.
 • Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται καθώς δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων σε περίπτωση μείωσης της ορισθείσας υποτροφίας.
 • Οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέφουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους.

  Νεάπολη 15/3/2024
  Ο Πρόεδρος
  † Ο Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμος
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos