θησεαςΗ Περιφερειακή Επιτροπή του «Θησέα» συνεδρίασε για την ένταξη των διαδημοτικών έργων και την κατανομή τους στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Με ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων αποφασίστηκε οι πόροι να κατανεμηθούν κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής αποκατάστασης. Η επιτροπή θα καταθέσει την πρόταση της, τη Δευτέρα (21.11) για να γίνει προένταξη αυτών έργων.

Όσο αφορά τα χρήματα που δεν έχουν κατανεμηθεί η επιτροπή θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση της. Η πρώτη δόση του ΘΗΣΕΑ στα διαδημοτικά είναι περίπου 8.6 εκατ. ευρώ και θα τηρηθούν συγκεκριμένα ποσοστά ανά νομό.

«Θησέας»  Προγραμματική Κατανομή

1. 

1.1

Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πιλοτικές δράσεις μεσοπρόθεσμων ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του – Επιχειρησιακά προγράμματα φορέων και δομών του Ο.Τ.Α. με κοινωνικό χαρακτήρα.

2. 

1.2 α

Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Οργάνωση επιτελικών λειτουργιών – Προετοιμασία Δ΄ Κ.Π.Σ.

3. 

1.3

Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Έργα εξυπηρέτησης πολιτών

4. 

1.5

Σ.Δ.Ι..Τ. με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 1

Συμπράξεις Ο.Τ.Α. με ιδιώτς σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών

5. 

2.1 α

Μελέτες τεχνικών υποδομών περιβάλλοντος

Προτεραιότητα στις μελέτες ωρίμανσης έργων Δ. Κ.Π.Σ.

6. 

2.3

Ύδρευση

Έργα υδροληψίας, κατασκευής δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών, συντήρησης, επέκτασης υφισταμένων    δικτύων και αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων κλπ.

7. 

2.4

Αποχέτευση

Έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων, επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων.  

8. 

2.5

Διαχείριση αποριμμάτων

Χ.Α.Δ.Α.- Χ.Υ..Α. με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό – Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης

9. 

2.6

Οικισμοί

Υλοποίηση πράξεων εφαρμογής με προτεραιότητα σε μειονεκτικές και προβληματικές περιοχές

10.      

2.7

Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα

Προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική προστασία   

11.      

2.9

Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

Μηχανολογικός εξοπλισμός (συντήρησης οδών – εκχιονιστικά – εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων κατά προτεραιότητα)

12.      

2.10

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Κάλυψη αναγών για τεχνικές υποδομές, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

13.      

2.11

Σ.Δ.Ι.Τ. με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υποπρογράμματος 2

Συμπράξεις Ο.Τ.Α. με ιδιώτες σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος.

14.      

3.1 α

Μελέτες κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών

Προτεραιότητα στις μελέτες ωρίμανσης έργων Δ΄ Κ.Π.Σ.

15.      

3.3

Υγεία – Πρόνοια – αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού

Έργα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας και πρόνοιας, όπως αγροτικά ιατεία και εξεταστήρια, κέντρα κοινωνικής μέριμνας, παιδικοί και βρεφονηπιακοί  σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κέντρα ενημέρωσης, πληροφόρησης κ.λ.π. ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.ά.  

16.      

3.5

Πολιτισμός

Ανάδειξη, ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων κυρίως παραδοσιακών οικισμών

17.      

3.8

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Κάλυψη κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών

18.      

3.9

Σ.Δ.Ι.Τ. με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3

Συμπράξεις Ο.Τ.Α. με ιδιώτες σε θέματα κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos