σύμβαση για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στη Κρήτη
οι παραλίες που παρακολουθούνται

Στην υπογραφή σύμβασης έργου προχώρησε σήμερα η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη με την ανάδοχο εταιρεία «Χημικοτεχνική Λαγκουβάρδου – Σπαντιδάκη Ο.Ε. Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας», για την υλοποίηση της δράσης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2024». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ως το πρώτο τομεακό υποέργο της σχετικής πράξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η λήψη δειγμάτων θαλασσινού νερού και η ανάλυσή τους για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Κρήτης για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2024, στοχεύοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, θα παραδίδονται αποτελέσματα παρακολούθησης για 177 καθορισμένα σημεία ακτών κολύμβησης, κατανεμημένα σε όλη την ακτογραμμή του νησιού. Σε κάθε καθορισμένη ακτή θα πραγματοποιείται ανά μήνα δειγματοληψία θαλάσσιου ύδατος, με έναρξη τον μήνα Μάιο και λήξη τον Οκτώβριο του 2024.

σύμβαση για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στη Κρήτη
από την υπογραφή της σύμβασης

Με τις μηνιαίες δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων, αξιολογούνται ποιοτικά στοιχεία βάσει των οποίων ενεργοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες διαχείρισης από τους αρμόδιους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμοι), σε περιπτώσεις περιστατικών προσωρινής ή βραχυπρόθεσμης ρύπανσης που  οι μετρήσεις σε συγκεκριμένες ακτές εμφανίζουν ιδιαίτερες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και τους λουόμενους. Τα στοιχεία αυτά, που προσδιορίζουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε κάθε μία από τις 177 παραλίες της Κρήτης για το φετινό καλοκαίρι, δημοσιεύονται ως ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/index.html], καθώς και στην εφαρμογή «Bathing Waters in Crete» η οποία ετησίως και με την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου (από την 1η Ιουνίου) προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε ακτής και την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σταθερά από το έτος 2016.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos